กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมพหุองค์ประกอบแบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy