สุขภาพจิตและการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์
สุพัตรา จันทร์สุวรรณ
ปวิดา โพธิ์ทอง
สุนทรี ขะชาตย์
อุษณียาภรณ์ จันทร

บทคัดย่อ

บทนำ: การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ หากขาดความตระหนักในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพจิตตนที่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 กับภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเชิงลึกในสถานการณ์โควิด-19


ระเบียบวิธีวิจัย: แบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 191 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 10 คน โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา


ผลการวิจัย: ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุพบว่า มีความสุขน้อย ความกังวลอยู่ในระดับต่ำ พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดีมาก และความสุขมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.336, p=.01) ส่วนความกังวลต่อไวรัสโควิด 19 มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r= -.181 p=.05) และข้อมูลเชิงลึก พบประเด็นสำคัญ ได้แก่ สุขภาพจิตชีวิตวิถีใหม่ คือ ยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง และการมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดี การดูแลสุขภาพจิตตนเองชีวิตวิถีใหม่ คือ การดูแลร่างกายให้แข็งแรง การดูแลอารมณ์และจิตใจ การใช้เทคโนโลยี การเว้นระยะห่างทางสังคม และการดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้าง


สรุปผล: การดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่โดยยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและการมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดี จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตตนเองในสถานการณ์โควิด-19ในทางที่ดี


ข้อเสนอแนะ: สามารถนำข้อมูลเปรียบเทียบสุขภาพจิตในกลุ่มอายุต่างๆในจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือแต่ละภูมิภาค เพื่อหาความแตกต่างของภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Suphanburi Provincial Statistical Office. analyze and summarize the situation of the province, the preparation of spatial data Suphanburi Province. [13 October 2022]; 2020 Available from: http://suphan.nso.go.th/

Kulsoontorn K, Wingpat K, Bodeerat C. Guidelines for Caring the Elderly During a COVID-19 Pandemic. Journal of Roi Kaensarn Academi 2021, 6(11),288-302.

Wanwaisart P. A Role of Psychiatric Nurses in Mental Health Promotion for Elderly based on the Buddhist Ethics. Vajira Nursing Journal 2021;22(2):105-17.

Chompoopan W, Chompoopan W, Seedaket S, Kechit Th, Eungpinichpong Srikongphlee V. Effects of new-normal health care for the elderly with anxiety for the global COVID-19 pandemic situation. Journal of Health Science Research 2020;15(1):81-92.

Chopra M, Dasgupta j. Concerns of older adults during second COVID wave in India. The Journal of the Alzheimer’s association 2021;17(10):1.

Boontoch K, Nuntaboot Kh. Happiness, Distress and Mental Health of the Elderly in a Community in the Upper North Region of Thailand. J Psychiatr Assoc Thailand 2017; 62(3): 257-70. (in Thai)

Wingpat K, Bodeerat. Effect on Quality of Life and Adjustment of Elders in the CoronavirusDisease 2019 Epidemic (COVID-19): A Case Study of Ban Bung Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Phichit Province. Journal of Roi Kaensarn Academi 2022;7(7):137-48. (in Thai)

Ngamsri M, Banthoengsuk H, Jaisawang D, Somsuvun Ch, Yaowaboot A. Prevalence of Stress Depression and Resilience of The Elderly during the COVID-19 Pandemic. Journal of Srivanalai Vijai 2021:11(2):63-76. (in Thai)

Pattra S, Pattra M, Chusak Th. The mental health of elderly in chaiyaphum province case study: naphai sub-district, Muang Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province. VRU Research and Development Journal Science and Technology 2019;14(2) 88-102. (in Thai)

Khakhuen S, Kongmaha H, Phantong W, Elter P. Mental Health and Related Factors among Older Adults. Journal of Health and Nursing Research 2020;36(3):150-63. (in Thai)

Chansuwan S, kachat S, Photong P, Sripho S, Predictive Factors to Self-Care Behaviors Regarding Mental Health of the Elderly at Sanamchai Subdistrict, Suphanburi Province. The Journal of Boromarjonani College of Nursing Suphanburi 2020; 3(2):42-51. (in Thai)

Phothisita C. The art and science of qualitative research, 3rd ed. Bangkok: Amarin printing & publishing; 2007. (in Thai).

World Health Organization (WHO). What is a coronavirus?. [13 October 2022]; 2021 Available from: https://www.who.Int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Sutheewasinnon P, Pasunon P. Sampling Strategies for Qualitative Research. Parichart Journal 2019;29(2):31-48. (in Thai).

Mongkol A, Tangseree T, Udomrat P, Huttapanom W, Chetchotisakd P, Chutha W, Kaewkonthai R, The Development and Testing of a New Thai Mental Health Indicator (TMHI). Oral presentation in Internationnal of The PRCP (Pacific Rim College of Psychiatrist). Hongkong 2004:234

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Screening form for concerns about the COVID-19. [13 October 2022]; 2019 Available from:https://www.mhc2.go.th/covid/

Bunthan W, Whaikit P, Soysang V, Soynahk C, Akaratanapol P, Kompayak J. Factor influencing to health promotion behavior for Coronavirus disease 2019 (COVID-19) prention of older adults. Journal of the Police Nurses 2020;12(2):323-37.

Duangchinda A, Siripaiboon Ch, Kehanak S. Perceived Self-Efficacy and COVID-19 Prevention Behaviors with Quality of Life among Older Persons in Suphan Buri Province. KKU Journal for Public Health Research 2021;4(14):111-25. (in Thai)

thongjunra Ph and Phosing Ph. New nomal of Life thai needs seek The Dhamma. Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak 2022: 9(1): 191-206. (in Thai)

Boontongkham N, Phrakrupaladsuwattanabuddhikun, Deeyiam S. A Good Quality of Life according to Sufficiency Economy Philosophy under Covid 19 Virus. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 2020: 6(4): 235-46. (in Thai)

Alagawany M, Attia YA, Farag MR, Elnesr SS, Nagadi SA, Shafi ME,et al. The strategy of boosting the immune system under the COVID-19 Pandemic. [13 October 2022];2021 Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.570748/full

Supakham N, Saengsai P.The Buddhist method of Spiritual well-beingenhancement during the era of COVID – 19 Pandemic. Journal of MCU Ubon Review 2022;7(2):23-37. (in Thai)

Krittakorn Munsraket K, Munsraket R, Munsraket K. New Normal Life and Self-care Techniques to Strengthen Immunity During the COVID-19 Pandemic. Journal of Health and Nursing Education 2021: 27(1): 206-18. (in Thai)