เผยแพร่แล้ว: 2022-08-29

บทบรรณาธิการ

journal manager group bcnbangkok

การออกแบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ: กระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

จักรกฤษณ์ พลราชม, มาสริน ศุกลปักษ์, สุพรรณิการ์ เกียรติธาตรี

1-10

การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต

ยมนา ชนะนิล, ณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์

11-23

ยุทธศาสตร์การบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดเลย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กมลเนตร ใฝ่ชำนาญ , พรกมล ระหาญนอก, จุลดิษฐ อุปฮาต , วชิราภรณ์ สังข์ทอง

24-34

ความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ , เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล , มญช์พาณี ขำวงษ์

162-174

ผลของโปรแกรมการทำผักสวนครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความต้องการของผู้สูงอายุ

พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ, นิภาพร อภิสิทธิวาสนา, ประภาส ธนะ, กมลพร ไตรจินดา, คัชชญากร สองฐิติธนา, ธนิดา มาลา

175-186

การรับรู้ การป้องกัน และการจัดการต่อการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

รัตติกร เมืองนาง , ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล , ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, สุมัทณา แก้วมา , เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล

198-209

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ศิริพร ชุนฉาย , นพนัฐ จำปาเทศ , กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม , รัชนี นามจันทรา , อภิรัตน์ อำภามณี

235-245

ปัจจัยทำนายความผิดปกติหลังเกิดความเครียดที่สะเทือนใจของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชวิถี

สุภัสสรา โคมินทร์ , เอกชัย โควาวิสารัช, มาลี เกื้อนพกุล , วรัญญา แสงพิทักษ์

246-258