การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน และระบบการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • กรองทอง ออมสิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์
  • พัชรี วัฒนชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์

คำสำคัญ:

รูปแบบการสอน , ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน , ทักษะการแก้ปัญหา

บทคัดย่อ

บทนำ: การจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตพยาบาลควรเป็นแบบเชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง นำไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สถานการณ์ 2) พัฒนาและดำเนินการทดลอง และ 3) ประเมินรูปแบบ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ อาจารย์พยาบาลเด็ก 3 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 161 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตและแบบบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน แนวคำถามสนทนากลุ่ม แบบประเมินผลการจัดการเรียนการ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างง่าย และสถิติการทดสอบ Paired t-test

ผลการวิจัย: 1.รูปแบบการสอนฯ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผล 2.ผลของการใช้รูปแบบการสอนฯ พบว่า ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลหลังการใช้รูปแบบการสอนฯ ดีกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=-13.05, p< .000) และมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\dot{x}= 4.39, SD= .62)  

สรุปผล: รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ: รูปแบบการสอนนี้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและบรรยากาศส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบกลุ่ม

References

Office of the National Education Commission. The National Education Act B.E. 2542, amendments. 2nd ed. B.E. 2545, and amendments B.E.2553. Bangkok: Prikwhan Graphic; 2010. (in Thai)

Suan Dusit Poll. (2021). Thai children in the viewpoint of Thai people. (internet). Available from: https://www.ryt9.com/s/sdp/3197148. (in Thai).

Sutinee Soakeaw. Factors Affecting to Analytical thinking of nursing students Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani Rajabhat University. Journal of Srivanalai Vijai 2018:8(2):39-49. (in Thai)

Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang. (2015). Good practice: Team Based Learning: TBL. (internet). Available from: http://www.bcnlp.ac.th/document/strategy/KM/2558/Team%20Based%20Learning.pdf. (in Thai)

Dejakupt P, Yindeesuk P. 7C Skills of Instructor 4.0. Bangkok: Chulalongkorn University; 2017. (in Thai).

Srisa-ard B, (2560). Preliminary research. 10th ed. Bangkok: Suveeriyasan. (in Thai).

Prombuasri P., Swangwatanasade O., Anucha C., Klayhiran W., Likitpongwit B. & Srinon R. The Integrated Education Model of Professional Learning Community, Coaching, Reflection and Power Question of the Nursing Colleges, Praboromarajchanok Institute. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 2017:27(1):60–72. (in Thai)

Panich V. (2012). The Way to Reinforce Learning for Students in the 21st Century. Sodsri-Saridwong Foundation. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission. OHEC; Develop students to Thailand 4.0. Higher Education Journal 2016:43(462):11-3. (in Thai)

Yaisoon S, Rattanaviboon P. Chankao C. Effects of Team-Based Learning on Knowledge and Perceived Learning Outcomes in Antenatal Care of Nursing Students. Thai Red Cross Nursing Journal 2016:9(2):73-87. (in Thai)

Jamkrajang T, Khumtaveeporn P. Effect of Team - based learning in basic nursing skill practicum on nursing care skill for patient with medication injection in the Second-year nursing students. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2016:17(2):194-200. (in Thai)

Wutti R, Sittiwong S, Srigrajang J. The Effects of Term Based Learning to Enhance Learning Outcome Under Thai Qualifications Framework for Higher Education and Self-direction in Adult Learning of Students Nurses. Nursing public health and education Journal 2016:17(3):69-80. (in Thai)

Dale, Edgar. (1969). Audio - Visual Methods in Teaching. 3rd ed. New York: the Dryden press.

Thaipisuttikul I. Facilitation in Team-Based Learning. Siriraj Medical Bulletin 2016:9(2): 75–83. (in Thai)

Boonvas K, Kosolchuenvijit J, Wannasuntad S, Tirapaiwong Y. Development of Active Learning through Professional Learning Community Model for Nurse Educators. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2019:35(1):290-302. (in Thai)

Ucharattana P, Sukkapatthanasrikul S, Maipimai W. Comparison of Learning Achievement of Nursing Students between Using Lecture and Team-Based Learning: A Pilot Study. Journal of Nursing Science 2015:33(1):48-54. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-01