การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต

Main Article Content

ยมนา ชนะนิล
ณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์

บทคัดย่อ

บทนำ : ภาวะต่อมลูกหมากโตเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุชายจากการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของต่อมลูกหมาก จนก่อให้เกิดปัญหาของการขับถ่ายปัสสาวะและเพิ่มความรุนแรงของโรคเรื้อรังที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่เดิม ผลจากการปัสสาวะบ่อยรบกวนการนอนหลับ การทำกิจวัตรประจำวัน ตลอดจนทำให้จิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลง ก่อเกิดความวิตกกังวลกระทั่งสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลดลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว


วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอแนวทางการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ช่วยผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวกับภาวะเจ็บป่วย ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ


ประเด็นสำคัญ: บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ประกอบด้วยการประเมินภาวะต่อมลูกหมากโต การจัดการอาการและปัญหาที่เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโต  การส่งเสริมการขับถ่ายปัสสาวะ และการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก


สรุป: หลักสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต เพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากการมีปริมาณปัสสาวะคั่งค้าง และภาวะแทรกซ้อนจากการถ่ายปัสสาวะผิดปกติ


ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรค้นหาสาเหตุปัญหาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติ ตรวจประเมินอย่างทันท่วงที และเลือกวิธีการรักษาพยาบาลสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะต่อมลูกหมากโต โดยเน้นเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความรุนแรงของอาการผิดปกติเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ แนะนำการดูแลตนเองในระยะยาวครอบคลุมการจัดการทางการรักษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

บทนำ : ภาวะต่อมลูกหมากโตเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุชายจากการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของต่อมลูกหมาก จนก่อให้เกิดปัญหาของการขับถ่ายปัสสาวะและเพิ่มความรุนแรงของโรคเรื้อรังที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่เดิม ผลจากการปัสสาวะบ่อยรบกวนการนอนหลับ การทำกิจวัตรประจำวัน ตลอดจนทำให้จิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลง ก่อเกิดความวิตกกังวลกระทั่งสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลดลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว

วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอแนวทางการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ช่วยผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวกับภาวะเจ็บป่วย ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ประเด็นสำคัญ: บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ประกอบด้วยการประเมินภาวะต่อมลูกหมากโต การจัดการอาการและปัญหาที่เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโต การส่งเสริมการขับถ่ายปัสสาวะ และการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก

สรุป: หลักสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต เพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากการมีปริมาณปัสสาวะคั่งค้าง และภาวะแทรกซ้อนจากการถ่ายปัสสาวะผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรค้นหาสาเหตุปัญหาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติ ตรวจประเมินอย่างทันท่วงที และเลือกวิธีการรักษาพยาบาลสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะต่อมลูกหมากโต โดยเน้นเรื่องการดูแลตนเองเพื่อลดความรุนแรงของอาการผิดปกติเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ แนะนำการดูแลตนเองในระยะยาวครอบคลุมการจัดการทางการรักษา