ยุทธศาสตร์การบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดเลย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ผู้แต่ง

  • กมลเนตร ใฝ่ชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
  • พรกมล ระหาญนอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • จุลดิษฐ อุปฮาต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • วชิราภรณ์ สังข์ทอง สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำสำคัญ:

ยุทธศาสตร์, การบูรณาการ , งานพัฒนาเด็กปฐมวัย , มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

บทคัดย่อ

บทนำ: การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรากฐานสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเลย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ครู/พี่เลี้ยง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเลย ใช้การศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมระดมความคิดเห็น และการประเมินยุทธศาสตร์ตามแนวคิด CIPP Model การประเมินความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ การประเมินความพึงพอใจ และการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย: พบว่า จังหวัดเลยมีปัญหาด้านการบูรณาการความร่วมมือที่ยังไม่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องของ 4 กระทรวงหลัก และไม่มียุทธศาสตร์การบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเลย เสมือนบ้านหลังที่สอง น่าอยู่ น่าเรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) การพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้มีศักยภาพในการดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย และ 4) การพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการประเมินยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ระดับมากถึงมากที่สุดทุกประเด็น มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกประเด็น กิจกรรมโครงการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และภารกิจของ 4 กระทรวงหลัก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบมีคุณภาพระดับดีมาก 9 แห่ง ระดับดี 5 แห่ง จากทั้งหมด 14 แห่ง

สรุปผล: ยุทธศาสตร์การบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดเลย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเลย

ข้อเสนอแนะ: คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ควรกำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นวาระการพัฒนาของจังหวัด ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวงหลัก และนำยุทธศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ให้เป็นรูปธรรม

References

Office of the Education Council. National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand. Bangkok: Early Childhood Education Development Group Bureau of Educational Standards and Learning Development, Office of the Education Council Secretariat Ministry of Education; 2019. (in Thai)

Ministry of Public Health. Strategic Plan, Ministry of Public Health Fiscal Year 2019 under the 20-year National Strategic Plan (Public Health). Nonthaburi: Strategy and Planning Division Ministry of Public Health; 2019. (in Thai)

Ministry of Public Health. The Study of Factors Affecting the Development of Thai Early Childhood Children No. 6 2017. Nonthaburi: CG Tool Co., Ltd; 2018. (in Thai)

Ministry of Public Health. Health data center [Internet]. 2020 [cited 2020 January 10]. Available from www.lo.moph.go.th

Bougma K, Aboud F. E., Harding K.B., Marquis G.S. Iodine and Mental Development of children 5 years Old and Under: A Systematic Review and Meta-Analysis [Internet]. 2013 [cited 2020 May 14]. Available from https://www.mdpi.com/2072- 6643/5/4/1384

Wang B., Zhan S., Gong T., Lee L. Iron therapy for improving physical and intellectual development in children under the age of three who are anemic due to a lack of iron [Internet]. 2013. [cited 2020 May 14]. Available from https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/23744449/

Buriphakdi C, editor. Community Research Course. Nonthaburi: S.R.Printing Factory Mass Products; 2002. (in Thai)

Stufflebeam, D. L., Madam, C. F., Kellaghan, T. (eds.). The CIPP model for evaluation in Evaluation model. [Internet]. 2000. [cited 2020 June 16]. Available from https://avys.omu.edu.tr › app › public › ismailgelen

Ministry of Public Health. Action plans under development policies and strategies National Reproductive Health No. 2 (2017-2026) on Promote quality birth and growth. Bangkok: Cooperative rally Agriculture of Thailand Co., Ltd; 2017. (in Thai)

Sitthisamarn S. Babies are born less, need to increase quality, not quantity [Internet]. 2021 [cited 2021 June 12]. Available from https://mgronline.com/qol/detail/9640000015703. (in Thai)

Kumraksa N., Deangsuk R., Chantayotha T. Effect of TEDA4I on child development of children with delay development in Kanchanaburi Province. Rajanukul Institute Journal 2018, 33(1):19-29. (in Thai)

Ministry of Public Health. The situation of early childhood development in Thailand. Chonburi: Bangsaen printing; 2015. (in Thai)

Office of the Secretariat of the House of Representatives. Education provisions under the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 [Internet]. 2019 [cited 2020 May 12]. Available from https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2561/mar2561-3.pdf. (in Thai)

Ministry of Public Health. Five-year national nutrition action plan 2019-2023 [Internet]. 2019 [cited 2020 January 10]. Available from http://bit.ly/2ITYuwh. (in Thai)

“Early Child Development Act, B.E. 2562”. (30 April 2019). Government Gazette. Volume 136, chapter 56a, pages 5-16. (in Thai)

Burikul T. Participation Concepts, theories and processes. Bangkok: Phra Nakhon Commercial Company Limited; 2005. (in Thai)

Chosoongnoen N., Worakitkasemsakul S., Chidmongkol R., Ruamkid W. The development of experiential learning management strategy emphasizing on inquiry to enhance reasoning thinking and knowledge acquisition abilities of preschool children. Graduate study journal. 2013; 10(51): 53-66. (in Thai)

Suksaen B., Saenphot K., Naen Udon P., Pengchan T. Development Strategies of Management system for Early Childhood Center Under Local Administrative Organization. Journal of Graduate Studies, Humanities social science. 2014; 3(1): 27-46. (in Thai)

Sankwan C., Yavirat P. The Strategies for Administration and Management of Small-Size Education Institutions in Future Scenario (B.E. 2556 -2565) In the Upper Northern part of Thailand Under the Office of Basic Education Commission. Ratchaphruek Journal. 2014; 12(2): 45-53. (in Thai)

Sitthithanakarn K. Development Strategies for Administrators in Basic Education Institutions for Education Management to ASEAN Community. Suthiparithat. 2016; 30(95): 176-85. (in Thai)

Suthon C. Strategies to Promote Leaning of School Children in Loei Primary Education Office Area 3 by Integrating the Life insurance Business in Loei Province [doctoral’s dissertation]. Loei: Loei Rajabhat University; 2018. (in Thai)

Pornthip C. The Development Strategies of Lao Women’s in Lao People’s Democratic Republic [doctoral’s dissertation]. Loei: Loei Rajabhat University; 2018. (in Thai)

Wedsaphong W. Strategy for economic development in Sai Fong City Vientiane Lao People's Democratic Republic [doctoral’s dissertation]. Loei: Loei Rajabhat University; 2018. (in Thai)

Amornthaweesin A. The development of strategy for quality of life of the aging in Loei province [doctoral’s dissertation]. Loei: Loei Rajabhat University; 2018. (in Thai)

Sopa K., Wetcha P. Development of strategies for educational quality assurance of kindergarten schools, Pa hung sub-district administration, Chiangrai province. Journal of Graduate School. 2021; 18(81): 53-61. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-01