ความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Main Article Content

ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์
เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล
มญช์พาณี ขำวงษ์

บทคัดย่อ

บทนำ: การคิดมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาพยาบาลในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อคุณภาพของงาน ได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ และการคิดวิเคราะห์


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาลไทย และสังเคราะห์วิธีการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาล


ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2562 โดยใช้แนวทางการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ PRISMA และ JBI สืบค้นจากฐานข้อมูลจาก Clinical-key, Google scholar, Thailis, Thai journal online และ Thailand journal citation index center เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบคัดกรองงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบบันทึกการสกัดข้อมูล คัดเลือกงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณาและสรุปเชิงเนื้อหา


ผลการวิจัย: พบว่า มีงานวิจัยจำนวน 11 เรื่อง ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาวิเคราะห์รูปแบบ ความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาล พบว่า มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงระบบ และตัวอย่างวิธีการที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การสอนแบบใช้การกำกับตนเอง เป็นต้น วิธีการที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เช่น การใช้คำถามกระตุ้น การสะท้อนคิด เป็นต้น วิธีการที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ การใช้กรณีศึกษา เป็นต้น และวิธีการที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบ ได้แก่ การใช้กรณีศึกษา และการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก


สรุปผล: รูปแบบที่ส่งเสริมการคิดแบบต่างๆ สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น


ข้อเสนอแนะ: ผู้สอนสามารถนำตัวอย่างวิธีการสอนแบบต่างๆไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการวัดและส่งเสริมการคิดในนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Susaorat P. Thinking Development. 8th ed. Bangkok: 9119 Technic Printing; 2013. (in Thai)

Office of the Basic Education Commission. Approach to decentralization of administration and education management, Board of Education Area Office and Educational Institutions under the Ministerial Regulations, Decentralization of administration and management of education 2007. Bangkok 2007. (in Thai)

Dhabdhimsri V, Huengwattanakul P. Assessment of thinking process skills of nursing students in the 21st century: Solo Taxonomy. Journal of Health and Nursing Research 2017; 33(2): 169-178. (in Thai)

Na Nakorn P, Jamjuree D, Junhavat D, Boonprakob M. The study of learning management through reflection for developing a critical thinking process in nursing students. Rama Nurse Journal 2016, 22(2): 206-221. (in Thai)

Kwangsawad T. Teaching critical thinking. Ratchaphruek Journal 2018; 16(3): 1-9. (in Thai)

Aksornkan S. The study of the analytical thinking ability of the students in faculty of education, Suratthani Rajabhat University. Ratchaphruek Journal 2019; 17(2): 24-32. (in Thai)

Suwanjaroen J. Development learning Model enhancing creative thinking of nursing students in Boromarajonani College of Nursing Suratthani. Journal of Health Research and innovation 2019; 2(1): 37-47. (in Thai)

Ekthamasuth C, Suvithayasiri K. Cognitive constructivism through problem solving thinking skill. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok 2017; 33(1): 177-183. (in Thai)

Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic review 2015; 4:1:1-9.

The Joanna Briggs Institute Levels of Evidence and Grade of Recommendation Working Party. Supporting document for the Joanna Briggs Institute levels of evidence and grades of recommendation. (Internet January 2014) (Cited 1/6/2021) from http://joannabriggs.org/jbiapproach.html#tabbednav=Levels-of-Evidence

Panomrit S, Turner K, Charoensuk S, Wisawatapnimit P, Kaewjiboon J, Aanchaipatana N. Development of Teaching-Learning Models based on Problem Based Learning and Self-Reflective Approaches to Foster Critical Thinking and Self Efficacy Competences of Nursing Students. Journal of Nursing and Education 2011; 4(2): 108-123. (in Thai)

Soowit B, Kamwicha P, Muksiritipanun B. A development of the Happiness Learning Instructional Model in Adult Nursing Practicum II for Promoting Learning Happiness and Critical Thinking among Nursing Students, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2014; 15(2): 242-251. (in Thai)

Khumkorn S. Effect of using smart educational media creator (SEMC) on learning achievement of nursing practicum of mental health and psychiatric and critical thinking among nursing students. Journal of nursing and education 2015; 8(4): 126-139. (in Thai)

Pichianwilai W. The effect of constructivist instructional strategies on critical thinking abilities of nursing students. Suranaree J. Soc Sci 2018; 12(1): 37-47. (in Thai)

Phormpayak D, Rattana-Umpa J, Rungkavat V. The effects of using simulation based learning and reflective thinking skill promoting on nursing students’ reflective thinking behavior and clinical decision-making abilities. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2019; 25(2): 57-71. (in Thai)

Chaeye K, Somsap Y, Nuntakwang C, Phanvatr A . Effects of case study learning on systemic thinking skill of McCormick nursing students in maternal-child nursing and midwifery practicum 2 subject. Journal of nurses association of Thailand Northern office 2019; 25(1): 23-35. (in Thai)

Arpaichiraratana C, Attharos T. Effect of small group discussion on critical thinking, self-directed learning, satisfaction on the learning of nursing student of The Thai Red Cross College of Nursing. Journal of The Thai Red Cross Nursing 2012; 5(1): 19-31. (in Thai)

Chidnayee S, Kaewurai W. The development of an instructional model based on cognitive apprenticeships to enhance critical thinking in nursing process abilities for nursing students. Journal of Education Naresuan University 2018; 20(4):191-205. (in Thai)

Khorphon S, Pankeaw J, Sarobol T, Choopun K, Chomchan S, Boonlue N. Promoting of critical thinking skills in nursing students through reflective thinking. Nursing Journal 2019; 46(1): 87-101. (in Thai)

Kittiboonthawal, Sondee K, Korjedee P, Singpraphai P. The effect of Reflective Teaching on Critical Thinking Ability and Humanize Nursing Care of Nursing Students. Journal of Education Silpakorn University 2021; 17(2): 163-171. (in Thai)

Phormpayak D, Sattayawong W, Rattana-Umpa J, Hamtanon P, Rungkavat V. The effect of using simulation based learning and reflective thinking skill promotion on nursing students’ reflective thinking behavior and clinical decision-making abilities. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2019; 25(2): 57-71. (in Thai)

Suvithayasiri K, Wadyim N, Techamuanwaiwit S, Padklang S. The effects of project based-learning to create innovation for developing of reflective thinking ability of nursing students 2020; 36(3): 164-177. (in Thai)

Boonkusol T, Intawat J. The effects of learning techniques using the activity package for anatomy and physiology subjects to enhance the analytical thinking ability and satisfaction of nursing students. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2017, 23(1): 85-96. (in Thai)

Chantra R, Thanaroj S, Rattanamanee K, Untaja P. The development and teaching model based on knowledge creation theory of principles and techniques in nursing to develop the analytical thinking skills of nursing students Boromarajonani College of nursing Suratthani 2021; (2): 212-220. (in Thai)

Punsomreung T, Kanhadilok S, Prasertsri R, Inchaithep S. Effects of case-based learning and simulation-based learning on students’ perceptions of clinical judgment and students’ clinical judgment. Journal of Nursing and Education 2021; 14(1): 14-32. (in Thai)

Vibulchai N, Anekwit N, Taiwong A, Saenchan M, Bundittharwon K. Development of a clinical instructional model using a research-based approach to enhance the ability in creating nursing innovation for nursing students. Journal Nursing and Education 2020; 13(2): 77-92. (in Thai)

Klangkan S, khemapech S, Homdee R, Lertteeragul T, Wetcharungsri P. The effect of problem-based learning management on intellectual skills learning outcomes of police nursing students in adult nursing 1 course 2020; 12(2): 431-437. (in Thai)