การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน จังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

พุทธิพร พงศ์นันทกุลกิจ
สุทธีพร มูลศาสตร์
ปราการ ถมยางกูร

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะซึมเศร้า การคิดฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ป่วย ครอบครัว ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาความต้องการดูแลกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตาย 2) พัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตาย ฯ 3) ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมความพร้อมของชุมชนต่อการดำเนินงานตามรูปแบบฯ


ระเบียบวิธีวิจัย: ระยะที่ 1 ปัญหาความต้องการดูแลกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายในชุมชน กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตาย จำนวน 10 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างทีมพัฒนารูปแบบประกอบด้วย ผู้ให้บริการสุขภาพ แกนนำชุมชน ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 19 คน นำทฤษฎีสามขั้นตอนคอนสกี้และเมย์ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม ความพร้อมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการสุขภาพแกนนำชุมชน จำนวน 67 คน วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสถิติพรรณนา ข้อมูลคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย: พบว่า 1) กลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตาย มีปัญหาสุขภาพร่างกาย การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ความผิดหวัง และปัญหาเศรษฐกิจ ความต้องการช่วยเหลือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และการเข้าถึงบริการสุขภาพ 2) รูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายฯ (1) การคัดกรองความคิดฆ่าตัวตายในบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า (2) การป้องกันการพัฒนาความคิดฆ่าตัวตายโดยป้องกันความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฆ่าตัวตาย 3) บุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบเหมาะสมระดับมาก


สรุปผลการวิจัย: ชุมชน บุคลากรสาธารณสุขมีความพร้อมต่อการดำเนินการตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาระดับมาก


ข้อเสนอแนะ: ศึกษาการทำโปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. (2020). Suicide. Retrieved From https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide.

World Health Organization. (2019). Depression around the world. Retrieved From http://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf. (2019). Suicide. Retrieved From https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2564). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Retrieved from https://ddc.moph.go.th/

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2019). What to know about suicide. Retrieved from thaipsychiatry.wordpress.com/2019/04/22.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2564). Report the number of suicides in Thailand. Retrieved from https://www.dmh.go.th/report/suicide/

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2563). Directional framework for mental health development And the strategic plan of the Department of Mental Health during the 11 th National Economic and Social Development Plan (2555-2559) (Edition 2). Nonthaburi.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2554). Cause of death in working age. Retrieved from https://anamai.moph.go.th/thattempters (Master's Thesis Not published). Chulalongkorn University, Bangkok.

Supaporn Junsam, Renukar Thongkhamrod and Kotchapong Sarakan. (2559). The Development of a Community Participatory Model in Preventing Suicide of Yasothon Province (Master's Thesis Not published). Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi.

Teerapong Thonghima, Sutteeporn Moolsart and Prakarn Thomyangkoon. (2562). The Effectiveness of a Suicide Prevention Program in Elderly with Depression in a Community. Journal of Nursing, Public Health, and Education, 20(2), 105-118.

Klonsky, E. D., & May, A. M. (2015). The three-step theory (3ST): A new theory of suicide rooted in the “Ideation-to-Action” Framework. International Journal of Cognitive Therapy, 8(2), 114-129

Anuphong Khamma. (2556). Risk Factors Associated with Suicide : A Case - Control Study in Sukhothai Province, 58(1), 3-16.

Phyllis, P., Christen, W. & Nashville, T. N. (2016). Triple threaten among the elderly: Depression, suicide risk, and handguns. Journal of Emergency Nursing, 42(1), 14-18

Barney, L., J., Griffiths, K. M., and Banfield, M., A. (2011). Explicit and implicit information needs of people with depression: a qualitative investigation of problems reported on an online depression support forum. BMC Psychiatry, 11(88), 1-11

Manote Lotrakul. (2014). Suicide Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University. Retrieved from; https://med.mahidol.ac.th.

Schatten, H. T., Gaudiano, B. A., Primack, J. M., Arias, S. A., Armey, M. F., Mille,r L. W., Epstein-Lubow G., Weinstock, L. M. (2021). Monitoring, Assessing, and Responding to Suicide Risk in Clinical Research. The National Center for Biotechnology Information. 129(1), 64-69.

Siwaporn Mahathamnuchock. (2019). An attempted Suicide prevention model for chronic illness patients, in Lamphun Province. Thesis Dr.P.H. in Public Health Program, Naresuan University, Phitsanulok.

Kannikar Phongto. (2555). Effect of the Resilience enhancement program on suicidal ideation in suicidal attempter. (Master's Thesis Not published). Chulalongkorn University, Bangkok.

Pavena noppasod and Rungsiman suntornchaiya. (2015). The Effect of Hope Enhancement Program with Family Participation on Depression of Older Persons with Major Depressive Disorders. Journal of The Police Nurse, 7(1), 83-94.

Report on the situation of the number of suicides in Chanthaburi Province. (2564). Department of Mental Health, Ministry public health, 2563. Retrieved from https://www.dmh.go.th/report/suicide/stat_province.asp

Brodsky, B. S., Spruch-feiner, A., and Stanley, B. (2018). The Zero Suicide Model: Applying Evidence-Based Suicide model Prevention Practices to clinical Care. New York State Psychiatric Institute, New York, NY, United States.