ประสบการณ์การดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ที่เคยเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

Main Article Content

ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
เกษร สุวิทยะศิริ
สมพร จิตรัตนพร

บทคัดย่อ

บทนำ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น ประสบการณ์การดูแลตนเองที่สามารถบรรเทาอาการของโรคได้นั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ที่เคยเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม


ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้วยคำถามปลายเปิด พร้อมทั้งบันทึกเทปและบันทึกภาคสนามผ่านโปรแกรม ZOOM ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เคยเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จำนวน 12 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัยตามแนวทางของลินคอร์นและคูบา


ผลการวิจัย : พบว่า ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์ในสังคม ที่เน้นการใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม โดยมีจุดเด่น คือ ใช้พืชผัก สมุนไพร และวัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายในท้องถิ่น ประกอบกับพบว่าไม่มีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล


ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้: เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมในด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมป้องกันและบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Lake, M. A. What we know so far: COVID-19 current clinical knowledge and research. Clinical Medicine 2020; 20(2): 124-7.

European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid risk assessment: Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK-sixth update. [Internet].2020 [cited 2021 August20]; Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en

Buddhist Dhamma medicine volunteer. Report of health assessment records. Buddhist Dhamma medicine camp in Mukdahan Province. Vijjaram Institute; 2021. (in thai)

Yoddumnern-Attig B and Tangchonlatip K. Qualitative analysis: data management, interpretive and finding meaning. Nakhon Prathom: Institute for Population and Social Research; 2009. (in thai)

Lincoln and Guba. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage; 1985.

Pavanand K, Webster HK, Yongvanitchit K, Dechatiwongse T. Antimalarial activity of Tiliacora triandra Diels against Plasmodium falciparum in vitro. Phytotherapy Research 1989; 3(5): 215-7.

Herbal Information Office Faculty of Pharmacy Mahidol University. Yanang food as medicine[Internet].2021 [cited 2021 August20]; Available from: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/34.(in thai)

Announcement of the National Drug System Development Board: National list of essential drugs B.E. 2561, announced on January 4, 2018, announced in the Government Gazette dated 19January 2018 [Internet]. 2018 [cited 2022 June 4]; Available from http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/drugs. (in thai)

Siriwanarangsan P. Doctors point out that lemon is beneficial for health, but can't be used to treat COVID-19. Internet].2020 [cited 2021 August1]; Available from: https://workpointtoday.com/lime-covid-19/. (in thai)

Evidence-Based Center for Thai Traditional Medicine and Herbs Pharmaceutical Group and Thai Traditional and Alternative Medicine Work Group, Chaophya Abhaibhubejhr Hospital, Prachinburi Province. Health care manual for people in the epidemic situation of COVID-19, wave 3 with the science of Thai traditional medicine and herbs; 2021. (in thai).

Ahkam, Ahmad Hafidul., Hermanto, Feri Eko., Alamsyah Adzral., Aliyyah, Iva Himmatul., dan Fatchiyah, Fatchiyah. Virtual Prediction of Antiviral Potential of Ginger (Zingiber officinale) Bioactive Compounds Against PoSpike and MPro of SARS-CoV2 Protein. Journal of Biological Researches; 2020; 25(2): 52–7.

H Kim, C M Rebholz, Hegde S, LaFiura C, Raghavan M, Lloyd J F, Cheng S and S B Seidelmann. Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case–control study in six countries. MBJ journal. 2021: 1-10.

Saenlee K, Eungpinichpong W, Chatchawan U. Effects of Guasa therapy for reducing neck and shoulder pain associated with myofascial trigger point in computer users. J Med Tech Phy The; 2014; 26(2): 169-79. (in thai)

Podduang R, Chandang A, Phiwsree O. The effect of Royal Thai Massage with Guassa techniqe in chronic neck pain. [Bachelor Degree of Thai Traditional Medicine]. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University; 2016. (in thai)

Klachachon J. Noble precepts to cure disease. Samut Sakhon: good print; 2018. (in thai)

Rattanachon M. Effects of the application of arm meridian acupressure techniques on neck and shoulder pain among participants in Vithi Dhamma medical camp: Naboon 2, Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat Province. (Master's Thesis). Surin: Surin Rajabhat University; 2017. (in thai)

Pobkeeree V, Thapthim P. Evaluation of utilizing Buddhism alternative medicine. J Thai Trad Alt Med 2019; 17(2): 280-90. (in thai)

Leelanuntakul W, Saman N, Isasawin S, Obsoonthorn S, Nampuen S. The results of the Contorted hermit on blood pressure, heart rate Cardiopulmonary function in the elderly with primary hypertension. Thammasat Medical Journal, 2019; 19(2): 334-47. (in thai)

Asanasen P. Sinusitis important or not in the care of asthmatic patients. clinic 2016; 32(8): 802-935. (in Thai)

Bennett WD, Wu J, Fuller F, Balcazaret JR, Zeman KL, Duckworth H, et al. Duration of action of hypertonic saline on mucociliary clearance in the normal lung. J Appl Physiol 2015; 118: 1483–90.

Wang YH, Yang CP, Ku MS, Sun HL, Lue KH. Efficacy of nasal irrigation in the treatment of acute sinusitis in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73(12): 1696-701.

Xiao-Yang Hu, Ruo-Han Wu, Martin Logue, et al. Andrographis paniculata (Chuan Xin Liaan) for symptomatic relief of acute respiratory tract infections in adults and children: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2017; 12(8): e0181780. doi: 10.1371/journal.pone.0181780.

Ratanarak D, Khemphet R, Poolwiwattanakul U, Nimitwilai S, Laotrakul O and Srimanee P. Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract in co-treatment of COVID-19 patients with mild symptoms. Nakhon Pathom Hospital. Journal of Medicine District 4-5. 2021; 40(2):269-82.

Itthipanichpong R, Lupreechaset A, Chotewuttakorn S, et al. Effect of Ayurved Siriraj herbal recipe Chantaleela on platelet aggregation. J Med Assoc Thai. 2010; 93(1):115-22.

Aranyapongpaisan D. NK Cell (Natural Killer Cell). Library of Kasetsart University. [internet]. 2020. [cited 2021 August 11]. Available from https://www.lib.ku.ac.th/eng/.index.php/covid-19/1054-nkcell. (in thai)

Klachachon J. Self-reliance health manual: Pathologist through the COVID-19 crisis.

Chiang Mai. Good Print; 2021. (in thai)

Vipassanathura institute. Benefit Vipassana Meditation. Project practice Vipassana meditation for people. [internet]. 2020. [cited 2021 December 10]. Available from https://www.vipassanathai.org/main.php?url=about1&code=about20. (in thai)

Phrakruwirojkanchanaket and Phragrusirikanchanabhiraksa. Vipassana meditation adding psychic power to the disaster of COVID-19: lessons from the Dalai Lama. Journal of Arts Management 2020; 4(2): 409-18. (in thai)

Palang C, Nunuan P. Social support and adaptation of cancer patients receiving services at the National Cancer Institute: case study research. Thai Cancer Journal 2020; 40(2): 62-75. (in thai)