เผยแพร่แล้ว: 2020-08-02

บทบรรณาธิการ

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นิราศศิริ โรจนธรรมกุล, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส

15-25

การพัฒนากรอบสมรรถนะการตระหนักรู้ความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับ นักศึกษาพยาบาล

จุฑารัตน์ บันดาลสิน, ดนุลดา จามจุรี , มนัส บุญประกอบ, สายสมร เฉลยกิตติ

38-49

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

จารุวรรณ ก้านศรี, ชุติมา มาลัย, นภัทร เตี๋ยอนุกูล, ภัทรวดี ศรีนวล, นภัสสร ยอดทองดี

95-107

ประสบการณ์การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ของทีมสหสาขาวิชาชีพ

สฤษดิ์เดช เจริญไชย , สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย , มาสริน ศุกลปักษ์ , โกเมนทร์ ทิวทอง, จารุณี จันทร์เพชร

140-148

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ , นฤมล เอื้อมณีกูล, อาภาพร เผ่าวัฒนา

177-189

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพต่อทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัศนี วันชัย , วรรณภา ประทุมโทน , พนารัตน์ เจนจบ , อัญชลี แก้วสระศรี , ดวงพร หุ่นตระกูล , นันทวรรณ ธีระพงศ์ , มณฑา อุดมเลิศ

190-201