ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้างานการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
นฤมล ปทุมารักษ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical research)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาล ตามการรับรู้ของหัวหน้างานการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง  คือ หัวหน้างานการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  305  คน คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejzie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมี 5 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยระดับบุคคล  ปัจจัยระดับทีม  ปัจจัยระดับองค์กร  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  และผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ได้ค่า  CVI ระหว่าง 0.95-1.00 และวิเคราะห์ความเที่ยง  มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ  0.90, 0.95, 0.93 และ 0.93  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) 


               ผลการวิจัย  พบว่า  ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาล อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.51 , SD = 0.70) และปัจจัยระดับบุคคล สามารถร่วมทำนายผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรการพยาบาล  ได้ร้อยละ 7 (R2 = 0.07, F = 5.11) ปัจจัยระดับทีม สามารถร่วมทำนายผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรการพยาบาล  ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 (R2 = 0.46, F = 32.18)  เพิ่มขึ้นจากปัจจัยระดับบุคคล 39 เปอร์เซนต์ (rR2 = 0.39)  ปัจจัยด้านระดับองค์กร  สามารถร่วมทำนายผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรการพยาบาล  ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 (R2 = 0.66, F = 49.44)  เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซนต์ (rR2 = 0.20) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สามารถร่วมทำนายผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรการพยาบาล  ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 (R2 = 0.68, F = 45.59) เพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซนต์ (rR2 = 0.02) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)   เมื่อพิจารณาเป็นตัวแปรย่อย พบว่า ตัวแปรย่อยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาล ปัจจัยระดับบุคคล คือ ประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม (b = 0.11) การได้รับการฝึกอบรมด้านนวัตกรรม (b = 0.20) ปัจจัยระดับทีม คือ การวางแผนของทีม (b =0.62) ปัจจัยระดับองค์กร คือ ขนาดของโรงพยาบาล (b = 0.08) พฤติกรรมภาวะผู้นำ (b =0.30)  บรรยากาศการสร้างนวัตกรรม (b =0.36)  และปัจจัยระดับสิ่งแวดล้อม คือ การนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ (b =0.19) โดยมีสมการทำนาย  คือ  Y(ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม) =0.80+0.16(ประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม) + 0.26(การได้รับการฝึกอบรมด้านนวัตกรรม) + 0.44 (การวางแผนของทีมนวัตกรรม) + 0.15(ขนาดของโรงพยาบาล) + 0.25(พฤติกรรมภาวะผู้นำ) + 0.32(บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมในองค์กร) + 0.27 (การนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้)  ดังนั้น  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารองค์กรการพยาบาลสามารถนำปัจจัยดังกล่าวมาขับเคลื่อนผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาลให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรการพยาบาล  ทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้านผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Cingoz A, Akdogan A. “An empirical examination of performance image outcome expectations as determinants of innovative behavior in the workplace”, Procedia Social and Behavioral Sciences 2011;24:847-53.

2. Jafri MH. Organizational commitment and employee’s innovative behavior: a study in retail sector. Journal of Management Research 2010;10:62-68.

3. Pundt A, Martins E, Nerdinger FW. “Innovative behavior and the reciprocal Exchange between employees and organizations”, German Journal of Human Resource Management:Zeitschrift fur Personal forschung 2010;24(2):173-93.

4. Pyka A, Hanusch H. Social innovations in the perspective of Comprehensive Neo-Schumpeterian Economics. Parra Rodríguez; 2013

5. Damanpour F, Schneider M. 'Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: assessing the role of managers'. Journal of Public Administration Research and Theory 2009;19(3):495-522.

6. Osborne SP, Brown L. 'Innovation, Public Policy and Public Services Delivery in The UK. The Word that Would Be King, Public Administration b 2011;89(4):1335-50.

7. Walker RM. ‘Internal and External Antecedents of Process Innovation: A Review and Extension’. Public Management Review 2014;16(1):21-44.

8. ICN. Delivering quality, serving communities: nurses leading care innovations. Retrieved from http://www.icn.ch/publications/2009-delivering-qualityserving- communities-nurses-. 2009.

9. Mcsherry R, Douglas M. Innovation in nursing practice: a means to tackling the global challenges facing nurses, midwives and nurse leaders and managers in the future. Journal of Nursing Management 2011;19(2):165-9.

10. Najm A, Alhmeidiyeen MS. Impact of Change Management Dimensions on Performance. European Journal of Business and Management 2015;7(12):185-95. Criteria at Greater Amman Municipality (GAM)

11. Omachonu VK, Einspruch NG. Innovation in healthcare delivery systems: a conceptual framework. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal 2010;15(1):1-20.

12. Lee SM, Trimi S. Innovation for creating a smart future. Retrieved from www.elsevier.es/enrevista-journal-innovation-knowledge-376-pdf-S244; 2016.

13. OECD. Oslo Manual : Guidelines for collecting and interpreting innovation data. A joint publication of OECD and Eurostat; 2005.

14. Adair J. Leadership for Innovation: How to Organize Team Creativity and Harvest Ideas.Kogan Page, London; 2009.

15. Vrise HD, Bekkers V, Tummers L. Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda. Public Administration 2016;94(1):146–66.

16. Thanomsaksri N, Singchangchai P, Pathumarak N. Leadership and organizational innovation for public sector: a systematic review. Journal of Health and Nursing Research 2562;35(3):1-15. (in Thai)

17. Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement 1970:30:607-10.

18. DeVellis RF. Scale development: theory and applications. London : SAGE Publication Ltd; 2012

19. Crossan MM, Apaydin MA Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation : A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies 2010;47(6):1154-91.

20. Zhang Y, Zheng J, Darko A. How does transformational leadership promote innovation in construction? The Mediating Role of Innovation Climate and the Multilevel Moderation Role of Project Requirements. Sustainability 2018;10:1-19.

21. Abood S, Thabet M. Impact of Leadership Styles on Decision Making Styles among Nurses' Managerial Levels. 2017;34(3):7-11.

22. Falck O, Heblich S. Training and innovation. Journal of Human Capital. 2009;3(4):323-53.

23. Dostie, B. The impact of Training on Innovation: ILR Review. Journal permissions, 2018;71(1):64-87.

24. Mokekhaow K. The Relationship Model among Transformational Leadership, Knowledge Creation and Innovation Management Performance in Nursing Units at Community. (in Thai).

25. Marquis BL. Huston CJ. Leadership roles and management functions in nursing: Theory and Application (7thed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2012.
26. Li, Q., She, Z., & Yang, B. Promoting Innovative Performance in Multidisciplinary Teams: The Roles
of Paradoxical Leadership and Team Perspective Taking. Frontiers in Psychology, 2018; 9(2), 1-10.
27. Lin, C. U. Influences of Individual, Organizational and Environmental Factors on Technological
Innovation in Taiwan’s Logistics Industry. Journal of Technology Management & Innovation, 2011;
6(4), 1-8.
28. Beyene, K. T., Chi, C. S., & Wu, W. W. The Impact of Innovation Strategy on Organizational Learning
and Innovation Performance: DO Firm Size and Ownership Type Make a Difference. South African
Journal of Industrial Engineering, 2016; 27(1), 125-136.
29. Mullins, L. J. Management & Organizational Behavior. United Kingdom; Pearson Education Limited,
2013
30. Denti, L. & Hemlin, S. Leadership and Innovation in Organization: A Systematic Review of Factors
that Mediate or Moderate the relationship. International Journal of Innovation Management, 2012;
16(3), 1-20.
31. Ricard MA. Innovation capacity in the public sector: What’s the link between leadership and innovation?. research results from the LIPSE project on Innovation in the public sector funded by the 7th Framework Program of the European Union; 2014.

32. Wang, P., Rode, J. C., Shi, K., Luo, Z., & Chen, W. A workgroup climate perspective on the relationships among transformational leadership, workgroup diversity, and employee creativity. Group & Organization Management, 2013; 38(3), 334–60.

33. Khan, Z. A., Nawazl, A., & Khan, I. The impact of leadership style on innovation in health service. Gomal University Journal of Research [GUJR], 31(1); 2015;143-54.

34. Amri, A. Y., Hassan, R., Isaac, O. & Masoud, Y. The Effect of Transformational Leadership on Organizational Innovation in Higher Education: The Case of Developing Countries. International Journal of Management and Human Science (IJMHS), 2018; 2(4) 25-37.

35. Muchtar, Y. C. The Influence of Transformational Leadership Style on Innovation Mediated by Organizational Culture. Journal of Management Research, 2014;6(4):76-186.

36. Arons, A. G. & Sommerfeld, D. H. Leadership, Innovation Climate, and Attitudes toward Evidence Based Practice during a Statewide Implementation. J Am Acad Child adolesc Psychiatry, 2012;51(4):1-15.

37. Ali, K. A. & Buang, M. Study on Factors that Influence Innovation in Malaysian Public Sector. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 2016;4(1):60-73.

38. Vargas, H. C, Estrada, S. & Gómez, E. L. The effects of ICTs as innovation facilitators for a Greater. Procedia Computer Science, 2016;9 (1):47 – 56.

39. Jabbouri, N. I., Siron, R., Zahari, I., & Khalid, M. Impact of Information Technology Infrastructure on Innovation Performance: An Empirical Study on private Universities In Iraq. Procedia Economics and Finance 2016;39:861-869.