ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลนครปฐม

Main Article Content

ปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง
วีระเดช เฉลิมพลประภา

บทคัดย่อ

     การคลอดก่อนกำหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้บ่อยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาโดยการใช้ยายับยั้งการบีบตัวของมดลูกและการคลอดก่อนกำหนด หากการรักษาไม่ประสบผลสำเร็จจะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดส่งผลกระทบต่อทารกแรกเกิด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบมีกลุ่มเปรียบเทียบวัดผลก่อนหลัง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในสตรีที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลนครปฐม โดยกลุ่มควบคุม จำนวน 89 คน ได้รับการดูแลตามปกติระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และ กลุ่มทดลอง จำนวน 103 คน ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 2)แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 3)แบบบันทึกจำนวนการคลอดครบกำหนด 4)แบบบันทึกจำนวนการคลอดครบกำหนดหลังได้รับยายับยั้งการคลอด 5)แบบบันทึกการได้รับยาเดกซาเมทาโซน  และ 6)แบบบันทึกการเปิดขยายของปากมดลูกเมื่อแรกรับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบไคสแควร์


     ผลการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการคลอดก่อนกำหนดมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่เกี่ยวกับการคลอดครบกำหนด การคลอดครบกำหนดหลังได้รับการยับยั้งการคลอด การได้รับยาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ครบ 4 เข็ม และการเปิดขยายของปากมดลูกแรกรับน้อยกว่า 3 เซนติเมตร ดีกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการศึกษายืนยันประสิทธิภาพของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. American College of Obstetrician and Gynecologists. Management of Preterm Labor. American College of Obstetrician and Gynecologists practice bulletin No. 171. Obstetrics and Gynecology 2016;128:155-164.

2. American College of Obstetrician and Gynecologists. Assessment of risk factors for preterm birth. American College of Obstetrician and Gynecologists practice bulletin No. 31. Obstetrics and Gynecology 2001;98:709-16.

3. Punyaphan B. Achievement of Preterm Birth in Ramathibodi Hospital. In: Kolathat T, Sripramote M, Supap P, Chamnanwankit S and Charasthong C, editors. Strengthening the Maternal and Infant Health Network for Preterm Birth Care. Bangkok: Amarin Rin Printing and Publishing; 2009. p.242-58.
(in Thai)

4. Chawanphaibun S. Experience in caring for pregnant women with preterm labor at Siriraj Hospital.
In: Kolathat T, Sripramote M, Supap P, Chamnanwankit S and Charasthong C, editor. Strengthening
the Maternal and Infant Health Network for Preterm Birth Care. Bangkok: Amarin Rin Printing and
Publishing; 2009. p.228-39. (in Thai)
5. Heaman M, Blanchard J, Gupton A, Moffat M, Currie R. Risk factors for spontaneous preterm birth
among aboriginal and non- aboriginal women in Manitoba. Paediatr Perinat Epidemiol 2005;19:
181-193.
6. Promislow JH, Hertz-Picciotto I, Schramm M, Watt-Morse M, Anderson JJ. Bed rest determinants
of bone loss during pregnancy. American Journal of Obstetrics ฿ & Gynecology 2004;191:1077-83.
7. Maloni JA, Margervicius SP, Damato EG. Multiple gestation: Side effects of antepatum bed rest.
Biological research for nursing 2006;8:115-28. doi: 1099800406291455
8. Cuningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics.
22th ed. New York: Mc Graw-Hill; 2007.
9. Delivery room, Nakhonpathom Hospital Annual maternity statistics report. Nakhonpathom:
Nakhon Pathom Hospital; 2015.
10. Khan KS, Honest H. Risk screening for spontaneous preterm labour. Best Practice & Research
Clinical Obstetrics and Gynecology 2007;21: 821-30.
11. Jones DP, Collins BA. The nursing management of women experiencing preterm labor: Clinical guidelines and why they are needed. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 1996;25:569-92.

12. Maternal, Newborn & Early Child Development Resource Centre. Preterm birth making a difference: Clinical practice guidelines. 2002 [cited 2009 October 20]. Available from: https://www.beststart. org/resources/rep_health/pdf/Preterm_mstr.pdf

13. Di Renzo GC, Roura LC, Facchinetti F, Antsaklis A, Breborowicz G, Guidelines for the management of spontaneous preterm labor: identification of spontaneous preterm labor, diagnosis of preterm premature rupture of membranes, and preventive tools for preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24:659-67. doi:10.3109/14767058.2011. 553694

14. Ministry of Health Singapore. Management of preterm labour. 2001 [cited 2009 October 20]. Available from: http://www.ams.edu.sg/pdf/Preterm

15. Obstetric unit. Clinical practice guidelines: guidelines for the care of pregnant women with preterm labor, 2007. Bangkok: Department of Obstetrics and Gynecology. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University.

16. Regional health promotion center 11. Operating manual, guidelines for the care of pregnant women with preterm labor Maharat Nakhon Si Thammarat Hospital 2013 [cited 2016 October 20]. Available from: www.hpc11.go.th › intranet

17. The Royal Thai Collage of Obstetricians and Gynaecologist. RTCOG Clinical Practice Guideline The Management of Preterm Labour and Preterm Premature Rupture of Membranes [cited 2020 May 20]. Available from: http://www.hpc.go.th/download/ data/hpc5_01.pdf

18. Ngamjarus C, Chongsuvivatwong V, McNeil E, Holling H. Enhancement of learning on sample size calculation with a smartphone application: A cluster-randomized controlled trial. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017;48:240-52. (in Thai)

19. Senathi P, Srisong S, Prompromrak R, Permchat M. Development of the nursing model for pregnant women to prevent preterm labour. Journal of Nursing and Health Care 2016; 34: 164-73. (in Thai)

20. Suwansarn A, Ruchiraprasert N. Perception and preventive behaviors of recurrent preterm labouramong pregnant women after hospital discharge. Journal of Nursing and Health Care 2562;37:93-102. (in Thai)

21. Sopacharee C, Singkham O. Factors predicting delaying in preterm birth among women who received tocolysis. Thai Journal of Nursing Council 2561;33:47-58. (in Thai)