การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเวิลด์คาเฟ่ ต่อผลสัมฤทธิ์ และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

มณีรัตน์ เทียมหมอก
นิภาพร อภิสิทธิวาสนา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการเวิลด์ คาเฟ่ ต่อผลสัมฤทธิ์และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 69 คน ได้เข้ารับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเวิลด์ คาเฟ่ และกลุ่มควบคุม 72 คนได้รับการเรียนการสอนปกติ การวิจัยเก็บข้อมูลในช่วง เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ชุด คือ 1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบสอบถามความสุขในการเรียนของนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ เอกสารคู่มือ รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเวิลด์คาเฟ่ และ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเวิลด์คาเฟ่  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วยวิธี Dependent t-test และ Independent t-test


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล หลังเรียนด้วยกระบวนการ เวิลด์คาเฟ่ ของกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

  2. ความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล หลังเรียนด้วยกระบวนการ เวิลด์คาเฟ่ ของกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

  3. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ เวิลด์ คาเฟ่ ต่อผลสัมฤทธิ์และความสุขในการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน ผู้สอนควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและจัดกระบวนการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นด้านการวิจัยเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนรูปแบบอื่นเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Office of the Education council. Education Plan 2017-2036. Bangkok: Prigwhan graphic; 2017. (in Thai)

2. Bundasak T, Chaowiang K, Jungasem N. Happily learning among nursing students. Journal of MCU Peace Studies 2017;5(1):357-69. (in Thai)

3. Phumpuang K. Sittiwong T. The development of flipped classroom learning activities with collaborative learning approach for undergraduate students. Journal of Education Naresuan University 2018;20(2):1-11. (in Thai)

4. Pattarasatjatum P. Instructional System Design (ISD) by ADDIE model: the development of metacognition of nursing students. Journal of Education. Silpakorn University 2016;13(2): 6-17. (in Thai)

5. Tirapaiwong Y, Teerawatskul S, Jermworapipat S, Watthanachai P. The development of an instructional model based on cooperative learning by using vark learning styles on knowledge and learning with happiness of nursing student. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017;33(2):1-13. (in Thai)

6. Chidnayee S. The effect of constructivist teaching approach and team-based learning on abilities in applying nursing process of nursing students. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017;33(1):52-62. (in Thai)

7. Mesuwan W. Collective intelligence and world café dialogue. Journal of education Naresuan University 2015;17(1):162-8. (in Thai)

8. Buranatrevedh S. HIA and learning of students. Thammasat Medical Journal 2012;12(4):673-74. (in Thai)

9. Srisa-ard B. Basic research. 9th ed. Bangkok: Suweeriyasan; 2013. (in Thai)

10. Dachakupt P. and Yindeesuk P. Storyline approach. Bangkok: The master group management; 2005. (in Thai)

11. Chiddee K., Hunnirun P. Wattanaburanon A. The study and the problem of learning management courses for health promotion and illness prevention of nursing students. Princess of Naradhiwas University Journal 2015;7:121-32. (in Thai)

12. Klaharn R. The factors affecting the practicum achievement of the third-year nursing students of Srinakharinwirot University. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2014;15(3): 412-20. (in Thai)

13. Prasitkusol R. The effect of jigsaw cooperative of sampling techniques in the course of statistics for research. Phranakhon Rajabhat Research Journal 2015;10(2):111-22. (in Thai)

14. Wudhiwong K, Hemavibool D, Manmala S. Learning achievements among nursing students through active learning. Journal of Nurses’ Association of Thailand Northern Office 2018;24(2):12-24. (in Thai)

15. The World Café Community Foundation. Guide to the world café method. [Internet]. [Cited 2015 June]. Available from http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/worldcafe-method/.

16. Nakamadee B, Weerapong W, Rongchay A. Learning achievement and satisfaction with learning center teaching method in maternal and newborn nursing and midwifery I course of third year nursing students. APHEIT Journals 2016;22(2):79-91. (in Thai)

17. Thongsom P. The development of indications of happiness in learning of students in nursing science undergraduate programs under the Ministry of Public Health. Journal of Nursing and Education 2011;4(1): 88-111. (in Thai)

18. Kraithaworn P, Kittipimpanon K. The relationship among sense of university belonging, happiness in learning, learning-facilitating environment, and academic achievement among undergraduate nursing science students. Ramathibodi 2014;20(3):415-429. (in Thai)

19. Charoendee N. A scale development of happiness in learning of vocational students. [doctoral’s thesis] Chonburi: Burapha University; 2018. (in Thai)