ผลกระทบโรคระบาด COVID-19: การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

Main Article Content

สายสมร เฉลยกิตติ
จินตนา อาจสันเที๊ยะ
มักเดลานา สุภาพร ดาวดี

บทคัดย่อ

โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดร้ายแรง จากการแพร่ระบาดที่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกแล้วนั้น สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หนึ่งในวิธีการรับมือกับการระบาดคือ Social distancing หรือการเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม เพื่อป้องกันการระบาดจากคนสู่คน ซึ่งมาตรการ Social distancing นี้ทำให้มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้ มีการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมสอนแบบ Work from home เพื่อดำเนินการเรียนการสอนต่อไปอย่างต่อเนื่องภายใต้วิกฤติโรคระบาดนี้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ต่อการจัดการศึกษาพยาบาล คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด19 และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาสู่วิถีชีวิตใหม่ที่เรียกว่า New normal สำหรับภาวะวิกฤตในครั้งนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 40 pages.

2. WHO. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Last updated 18 March 2020.

3. Strategy and Planning Division Ministry of Public Health. Statistical thailand 2017. Strategy and Planning Division Ministry of Public Health: Thanon Tiwanon, Amphoe Muang, Nonthaburi; 2017. (in Thai)

4. Katie P. “What is social distancing and how can it slow the spread of COVID-19?”. The Hub. Johns Hopkins University [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 29]. Available from:https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/

5. Guidance on Preparing Workplaces for an Influenza Pandemic. Occupational Safety and Health Act of 1970. United States Department of Labor. OSHA 3327-02N 2007 [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

6. Strategic and Planning Division, Office of the Permanent Secretary. Summary of important health statistics in year 2013. (in Thai).

7. AP stylebook. coverage of the virus outbreak. Coronavirus Topical Guide.2020.

8. WHO Thailand. COVID-19 - WHO Thailand Situation Reports. 4 April 2020.

9. Hussain I. Role of information technologies in teaching learning process: perception of the faculty. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 2008;9(2):46-56.

10. Songwatthanayuth P, Polin S. The curriculum for nursing students in the 21st century:case study and transformative learning. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019; 20(2):10-16. (in Thai).

11. Radabutr M, Thanirat S, Pinyomit S. Perceptions and experiences of nursing students in Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi regarding active learning. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(3):144-53. (in Thai).

12. Jamkrajang T, Khumtaveeporn P. Effect of team-based learning in basic nursing skill practicum on nursing care skill for patient with medication injection in the second year nursing students. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2016;17(2):194-200. (in Thai).