ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน : กรณีศึกษา

Main Article Content

ดวงฤทัย ไพรบึง

บทคัดย่อ

            บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาล มีความรู้ความเข้าใจกับภาวะเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน และมีการส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มนี้มีความสามารถในการเผชิญความเครียด ที่เป็นภาวะคุกคามต่อการใช้ชีวิต ในบทความนำเสนอกรณีตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นความเครียด การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน รวมถึงบทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมการเผชิญความเครียดตามแนวคิดการเผชิญความเครียดของ Folkman และ Lazarus ซึ่งพยาบาลเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขที่สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยเหล่านี้ได้ตั้งแต่ในชุมชน และในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ โดยเป็นผู้คัดกรองตรวจประเมินเบื้องต้น ทำให้สามารถทราบถึงระดับความเครียดของผู้ป่วย โดยความเครียดที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่แสดงอาการออกมาชัดเจน และสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และติดตามเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษา ส่งเสริมการสนับสนุนจากครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลจัดการกับความเครียดด้วยตนเอง ไม่เป็นอันตรายจากการเกิดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรค ที่ทำให้เป็นภัยคุกคามทั้งต่อการดำเนินชีวิตและจิตใจของผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. Aekplakorn W. Report of the Thai Health Survey by the 5th physical examination. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2016. (in Thai).

2. Ellis C, Zhao Y, Egede LE. Depression and increased risk of death in adults with stroke. Journal of Psychosomatic Research 2010;68(6):545-51.

3. Chuwatthanapakorn T, Suriyawong S. The view of illness among older persons with diabetes mellitus. Thai Journal of Nursing Council 2011;26(4):96-107. (in Thai).

4. Katon W, Paul C. Impact of major depression on chronic medical illness. J Psychosom Res 2009;53:903-6.

5. Bumrungsakulsawad O, Leethongin K, Akewanich T, Banpuan W, Larbenjakul S, Jaroenket W, et al. A guide to support the management of long-term health care services for dependent elderly in the national health insurance system. Bangkok: National Health Security Office; 2016. (in Thai).

6. Chanapa P, Kijkuakool P. Stress and the metabolic syndrome. Songlanagarind medical journal 2013;31(5):253-60. (in Thai).

7. Folkman S, Lazarus RS. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company; 1984.

8. Moos, R.H., Schaefer, J.A. Coping with physical illness: New Perspectives. Plenum Press 1984;2:3-25.

9. Jalowiec A, Powers M. Stress and coping in hypertensive and emergency room patients. Nursing Res 1981;30(1):10.

10. National Institute of Mental Health. Diabetes and depression [Internet]. 2009 [cited 2019 Sep 2].
Available from: http://psychcentral.com/lib/2009/diabetes-and-depression.

11. Tangjittham P. Prevalence and factors related to depression among diabetic elderly in NakornLuang, Phra nakorn sri ayutthaya province. Thesis
for the Degree of Master of Public Health. Graduate school of Mahidol University; 2011. (in Thai).

12. Raval A, Dhanaraj E, Bhansali A, Grover S, Tiwari P. Prevalence & determinants of depression in type 2 diabetes patients in a tertiary care centre. Indian Journal of Medical Research (IJSR) 2010;132(2):195-200.

13. Lapha R. Factors predicting depression among patients with type 2 diabetes in tertiary hospitals in Pathumthani province. Thesis for the Degree of Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric. Graduate school of Thammasat University; 2011. (in Thai).

14. Thaneerat T. Prevalence of depression, HbA1C level, and associated factors in outpatients with type 2 diabetes at endocrine clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. Thesis for the Degree of Master of Science (Mental Health). Graduate school of Chulalongkorn University; 2008. (in Thai).

15. Nouwen A, Winkley K, Twisk J, Lloyd C E, Peyrot M, Ismail K, Pouwer F. Type 2 diabetes mellitus as a risk factor for the onset of depression: a systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2010;53(12):2480–6.

16. Sulukananurak C, Jaisanook W, Muktabhant B. Association of depression and stress with HbA1c level of type 2 diabetic patients attending the diabetes clinic of Nampong Hospital, Khon Kaen Province. Srinagarind Medical Journal 2016;31(1):34-46. (in Thai).

17. Miller JF. Coping with chronic illness: overcoming powerlessness. Philadelphia: F.A. Davis Company; 1992.

18. Mahutnirankul S, Phumpisan W, Tapanya P. Research report on the construction of Suanprung stress test. Chiang Mai: Suanprung hospital; 1997. (in Thai).

19. Wachirawat W. Influences of life-style factors, hostitity, chronic stressor, and H-pylori infection on peptic ulcer disease. Thesis for the Doctor of Philosophy of Nursing Science. Graduate school of Mahidol University; 2000. (in Thai).

20. Tanin M. Stress and coping behavior of caregivers of Schizophrenia patients Srithanya hospital in Nonthaburi province. Thesis for the Degree of Master of Science. Graduate school of Kasetsart University; 2009. (in Thai).

21. Boonnak P. Psychosocial factors in patients with Uncontrolled type 2 Diabetes Mellitus at the primary care center Faculty of Medicine Thammasat University (Khu khot). Thammasat Medical Journal 2015;17(3):303-14. (in Thai).

22. Department of Mental health. Guide to relieve stress. Bangkok: Siam M&B; 2012. (in Thai).

23. Jalowiec A. Confirmatory factor analysis of the Jalowiec Coping Scale. In C. F. Waltz, & O. L. Strickland. (Eds.), Measurement of nursing outcome. Springer Publishing 1988; 1:278-305.

24. Mingkwan P. Stress and Coping in Stroke Elderlies. Thesis for the Degree of Master of Nursing Science Program in Gerontological nursing. Graduate school of Chiang Mai University; 1999. (in Thai).

25. Phraibueng D. The effect of a coping enhancing program among diabetic elderlies. Thesis for the Degree of Master of Nursing Science Program in Community Nurse practitioner. Graduate school of Mahidol University; 2018. (in Thai).

26. Kolb DA. Experiential learning: experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall; 1984.

27. Beattie L. Optimism and the power of positive thinking [Internet]. 2008 [cited 2019 Sep 2]. Available from: https://www.sparkpeople.com/resource/wellness_articles.asp?id=835

28. Thailand healthy stretegic management office, Office of the Permanent Secretary. Surveillance operation guidelines Prevention and control of diabetes and hypertension in Tambon health promoting hospital. Nontaburi: Ministry of public health; 2017. (in Thai).