ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อเข่าเพื่อบรรเทาปวดด้วยการแพทย์แผนไทย ในผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม จังหวัดพิจิตร

Main Article Content

ฐิติพร ส่งสังข์
ศรัณญา เบญจกุล
มณฑา เก่งการพานิช

บทคัดย่อ

     การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อเข่าเพื่อบรรเทาปวดด้วยการแพทย์แผนไทยโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุ  60 – 79 ปี และมีอาการข้อเข่าเสื่อมที่มีคะแนนรวมจากการประเมินระดับความรุนแรงโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ระหว่าง 20 - 39 คะแนน ร่วมกับมีระดับความปวดข้อเข่าตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 34 คน ระยะเวลาในการศึกษา 12 สัปดาห์ เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Chi-square test, Fisher’s exact test, Paired t-test และ Independent t-test


     ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้โรคข้อเข่าเสื่อม การรับรู้ความสามารถตนเองในการบริหารข้อเข่า และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของการบริหารข้อเข่าสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001) อีกทั้งมีระดับความปวดข้อเข่าลดลงต่ำกว่าก่อนการทดลอง และลดลงต่ำกว่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) เมื่อพิจารณาการปฏิบัติกายบริหารข้อเข่าครบตามเกณฑ์ที่กำหนดพบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 47.10 และร้อยละ 0.0, p<.001)  


     ดังนั้น โปรแกรมนี้ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมปฏิบัติกายบริหารข้อเข่าเป็นประจำ และบรรเทาอาการปวดข้อเข่าได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Department of Economic and Social Affairs, Population division. World Population Ageing; 2017- Highlights. New York: United Nations; 2017. p. 30-1.

2. Siripanich B. Situation of older people in Thailand. In: Prasartkul P, editors Situation of the Thai elderly 2016. Bangkok: Printery Company Limited; 2017.p. 22-6. (in Thai)

3. Aekplakorn W. Health of the elderly. In: Aekplakorn W, editors. Thai National Health Examination Survey, NHES V. Nonthaburi: Aksorn Graphic and Design Publishing; 2017.p. 219-74. (in Thai)

4. Aekplakorn W. Health of the elderly.In: Aekplakorn W, editors. Thai National Health Examination Survey, NHES VI. Nonthaburi: The Graphico System Company Limited; 2010. p. 272-75. (in Thai)

5. Woratanarat P. Lifestyles and Knee Osteoarthritis In: Woratanarat P, editors. Lifestyles and Musculoskeletal Disorders. Bangkok: Charansanitwong Printing Company Limited; 2014.p.183-216. (in Thai)

6. Thai Rheumatism Association. Guidelines for the treatment of Osteoarthritis of Knee. Bangkok: Thai Rheumatism Association; 2013. (in Thai)

7. The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand. Public health practice guideline of Osteoarthritis. Bangkok: Thai Rheumatism Association; 2014 May. 76 p. (in Thai)

8. Department of Medical Services. Handbook of screening and assessment in older people Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2014. (in Thai)9. Healthcare data centers (HDC) [Internet]. 2018 [cited 2018 Nov 22]. Available. from: https:// hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php source=pformated/format1.php&cat_id= 6966b06 64b89805a484d7ac96c6edc48&id=df0700e8e3c79802b208b8780ab64d61. Thai.

10. Department of Health. Elderly health record booklet. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2016. (in Thai)

11. Tha Nong Sub-District Health Promoting Hospital. Project report: the effects of health promoting with the elderly with knee osteoarthritis by using Thai Traditional Medicine and Physical therapy. Photaley District, Phichit Province: Local Health Security Fund Operations at Tha Nong Sub-District Municipality. 2018. (in Thai)

12. Chumklang T, Duangsong R. The effects of exercise promotion programs by the applying of self-efficacy and social support for pain decreasing among elderly with osteoarthritis knees in Wangnamkheaw district, Nakornratchasama province. KKU Res J 2012;12(1):46-56. (in Thai)

13. Sermcheep P, Peungsuwan P, Eungpinichpong W, Chatchawan U. Home Self-care Program with Physical Therapy and Thai Traditional Medicine for Older People with Knee Osteoarthritis in Community [MSc thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2012. (in Thai)

14. Chairat N, Ngamprapasom N. Using Hermit’s body twist rusie dotton with court type traditional Thai massage for the elderly with knee osteoarthritis [MEd thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2014. (in Thai)

15. Jhitanukool N, Suntayakorn C, Prachanban P, Tunsupasawasdeeknul S. Effects of health promotion program on health behavior and disease severity level among knee osteoarthritis patients [MNs thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2014. (in Thai)

16. Kaewsengsai A, Sucamvang K, Nanasilp P. Effect of Iyengar Yoga Exercise on Severity of Knee Osteoarthritis Among the Older Persons [MNs thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2014. (in Thai)

17. Poonsuk P, Kengganpanich M, Kengganpanich T, Benjakul S. The effects of knee exercise promotion program with "Rue Si Dat Ton" for knee pain relief among osteoarthritis patients. Journal of Public Health 2016;46(2):191-202. (in Thai)

18. Jansorn S, Kengganpanich M, Kengganpanich T. Effects of Tai Chi exercise promotion program for knee pain relief among elderly with osteoarthritis in Thai traditional and integrated medicine Hospital, Bangkok. Journal of Thai Traditional Alternative Medicine 2018;16(1):44-56. (in Thai)

19. Chaiwong C, Sumethanurakkhakul W, Raknatee D, Warawitsaranggoon R, Prayoonsirisak R. The effect of self-management program on physical fitness and pain among people with knee osteoarthritis. Journal of Nursing and Health Care 2016;34(4):133-41. (in Thai)

20. Tonueng B. Improving Care for Elderly with Knee Pain at Pak Kut Wai Health Promotion Hospital, Mueng District, Ubon Ratchathani Province. UBRU Journal for Public Health Research 2017;6(1): 27-36. (in Thai)

21. Simanta D, Tudpor K, Prasomrak P. Effects of an exercise with elastic chain and health behavior promotion on delaying osteoarthritis of knee in elderly of Kudhae Subdistrict, Loengnoktha District, Yasothon Province. [MSc thesis]. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2017. (in Thai)

22. Saengtong J. Aging society (complete aged): the elderly condition of good quality. Rusamilae Journal 2017;38(1):6-28. (in Thai)

23. Bandura A. Self-efficacy: Social foundations of thought and action. New Jersey: Prentice Hall; 1986. P390-453.

24. Ayurved Thamrong School; Center of Applied Thai Traditional Medicine. Ruesi Dudton Exercise volume 1. Bangkok: Supawanich Printing. 2014. (in Thai)

25. Jeenapongsa R, Yoovathaworn K, Sriwatanakul KM, Pongprayoon U, Sriwatanakul K. Anti- inflammatory activity of (E)-1-(3, 4-dimethoxyphenyl) butadiene from Zingiber cassumunar Roxb. Journal of ethnopharmacology 2003;87(2-3):143-48.

26. Vorapongsathorn T. Experimental research format applied for research in health science. Bangkok: funny publishing; 1987. (in Thai)

27. Chirawatkul A. Statistics in research: appropriate selection. Bangkok: Wittayaphat; 2014. Thai.

28. Chidnok W. Ruesi Dudton stretching exercise. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 2009;21(3):189-97. (in Thai)

29. Subcharoen P. 127 the hermit's body twist Rusie Dotton. 2th ed . Nonthaburi: Thai Traditional Medical Textbook Center in Thai traditional medicine development Foundation; 2006. (in Thai)