เผยแพร่แล้ว: 2023-06-18

การสำรวจโปรแกรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6

จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ, พัชรสุดา สถาพรพานิชย์, พัชรวิภา พรประเสริฐ, ณัฐณิชา ยุทธาวรกูล, สุพรรณิการ์ พรวัฒนกวี, พรทิพย์ พามนตรี (ผู้แต่ง)

538-549

การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมสำหรับป้องกันโรคกระดูกพรุนใน หญิงหมดประจำเดือน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขวัญวิวัฒน์ ศรีวิฑูรย์, วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ, ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง, พรอนงค์ อร่ามวิทย์ (ผู้แต่ง)

550-560

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ปิยะนุช เอื้อปัญจะสินธุ์, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ, ณัฏฐิญา ค้าผล (ผู้แต่ง)

596-606

รายงานความปลอดภัยของการใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชันในฐานข้อมูล รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของประเทศไทย (Thai Vigibase)

พรทิพย์ พามนตรี, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์, พัทรียา โภคะกุล, คฑาเทพ สินประสิทธิ์กุล, ชุลีวรรณ พันพา, ธีรภัทร เกษมสันตินาวิน, บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ (ผู้แต่ง)

607-624

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานี

ธีระดา สูงแข็ง, ทิพาพร กาญจนราช, ไพบูลย์ ดาวสดใส, สุทิน ชนะบุญ (ผู้แต่ง)

625-635

ผลของการใช้ระบบดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อแบบสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลรามาธิบดี

ปวัสดา ท่ามตระกูล, ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล, อลิศรา แสงวิรุณ สุจริต, พงศ์เทพ ธีระวิทย์, อติพร อิงค์สาธิต (ผู้แต่ง)

702-716

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกที่ ได้รับยาไรวาร็อกซาแบน: การศึกษาจากผลไปหาเหตุชนิดจับคู่แบบหลายศูนย์

ภัทรพร สิริภัทรชัย, อลิศรา แสงวิรุณ สุจริต, วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์, ธัชพงศ์ งามอุโฆษ, ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล (ผู้แต่ง)

728-740

การปรับปรุงและประเมินผลระบบงานประสานรายการยา ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง

ณิชากร พิริยะชนานุสรณ์, นพดล ชะลอธรรม, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ (ผู้แต่ง)

750-765

ผลของการรักษาด้วยโอแลนซาปีนเป็นระยะเวลา 12 เดือนต่อน้ำหนักตัวในผู้ป่วยจิตเวช

ภัทรสินี กมลวิทย์, กรกฎ บัวเทศ, ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล, ทัดตา ศรีบุญเรือง (ผู้แต่ง)

766-777

การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีสู่การเป็นจังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล

จิราพร เกษศิลป์, สิริลักษณ์ รื่นรวย (ผู้แต่ง)

778-791

ผลของการอบรมและการนิเทศต่อคุณภาพการบริหารคลังยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อรอนงค์ ประทีป ณ ถลาง, ธันยานี พิมสารี, ศรีสุดา ศิลาโชติ, นิอัสลีนา วาบา, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

828-842