การศึกษาระยะเวลารอคอยรับยา ความสุขในการทำงานของบุคลากรและ ระบบบริการเภสัชกรรมในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีสงคราม

Main Article Content

กิตติกานต์ มัยวงศ์
วุธิพงศ์ ภักดีกุล
วรินท์มาศ เกษทองมา
บุญมี โพธิ์คำ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระยะเวลารอคอยรับยาของผู้รับบริการ ความสุขในการทำงานของบุคลากร และระบบบริการเภสัชกรรมของงานบริการเภสัชกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสงคราม วิธีการ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสานวิธีการในเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 การวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยการเก็บข้อมูลความสุขของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 15 คน ด้วยแบบประเมินความสุข Happinometer พัฒนาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และเก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยรับยา วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่มและสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดยาและจ่ายยา ผลการวิจัย: บุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็น เภสัชกร จำนวน 7 คน เพศหญิง จำนวน 9 คน อายุต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 12 คน  และมีค่าเฉลี่ยความสุข เท่ากับ 63.14±6.47 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระบบบริการมีขั้นตอนการให้บริการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การรับใบสั่งยา-พิมพ์สติ๊กเกอร์ 2. ติดสติ๊กเกอร์ 3. จัดยา 4. ตรวจสอบยา และ 5. ส่งมอบยา ระยะเวลารอคอยรับยาเฉลี่ย 50.74±10.19 นาที ซึ่งมากกว่ามาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (P<0.001) ขั้นตอนการจัดยาและรอจัดยาเป็นระยะเวลาที่นานที่สุด คือ 44.69±9.67 และ 11.51±0.86 นาที ตามลำดับ ปัจจัยที่ทำให้ผู้รับบริการได้ยาล่าช้า ได้แก่ การขาดกำลังคนในกระบวนการจัดยา การกำหนดหน้าที่ไม่ชัดเจน รูปแบบยาชนิดนับเม็ด พื้นที่ในการจัดยาคับแคบ ลักษณะชั้นยาไม่เหมาะสมกับรายการยาที่ให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานขาดการสื่อสารกันในการทำงาน สรุป: การศึกษาระบบบริการเภสัชกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสงคราม พบว่า บุคลากรมีความสุขในการทำงาน แต่มีระยะเวลารอคอยรับยาสูงกว่าค่ามาตรฐาน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้แนวทางที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organi zation). Hospital and healthcare standards. 4th ed. Nonthaburi: The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization); 2018. p.100-10.

Yates L, Valente M, Wadsworth C. Evaluation of pharmacist medication review service in an out- patient heart failure clinic. J Pharm Pract 2020; 33: 820-6.

Maleki S, Alexander M, Fua T, Liu C, Rischin D, Lingaratnam S. A systematic review of the impact of outpatient clinical pharmacy services on medication-related outcomes in patients receiving anticancer therapies. J Oncol Pharm Pract 2019; 25: 130-9.

Abdu-Aguye SN, Labaran KS, Danjuma NM, Moham med S. Hospital pharmacy outpatient medication dispensing and counselling practices in North-Western Nigeria: an observational study. Int J Pharm Pract 2021; 29: 480-5.

Prayoonhong T, Doasodsai P. Work study and work design of an outpatient dispensing service at Phimai Hospital, Nakornratchasima. Isan Journal of Pharma ceutical Sciences. 2008; 4; 24-35.

Ninsanan T. Fundamental framework for drug systems [online]. 2020 [cited Jan 15, 2021]. Availa- ble from: www.thaihp.org/

Mateesiriwat K, Chaisiri K. Improvement of out-patient pharmacy service at Chulalongkorn memorial Hospital [undergraduate project]. Bangkok: Mahidol University; 2005.

Kunnasoot P. Statistics for behavioral science research. 3rd ed. Bangkok: Chulalongkorn University; 1997.

Panthong S. Work analysis of hospital pharmacy service: case study in outpatient dispensing service at Banphai Hospital [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2005.

Kittisuksatit S, Tungchonlatip K, Jarussit S, Saipra sert C, Boonyateerana P, Arre W. Happinometer: the happiness self-assessment. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2012.

Cheawjindakarn B. Qualitative case study research techniques. Liberal Arts Review. 2018; 13: 103-18.

Ratthananakintra D. Factors affecting working happi ness of hospital pharmacist under the office of permanent secretary of ministry of public health [dissertation]. Nakhon Pathom: Silpakorn University; 2013.

Chokthananukul B. Survey results happiness, satis- faction and corporate engagement of working people in thailand year 2020 [online]. 2020 [cited Feb 9, 2021]. Available from: www.happinometer.com

Ruengjuy J. Improvement of outpatient pharmacy service at Krathumbaen Hospital [master thesis]. Nakhon Pathom: Silpakorn University; 2012.

Chinvarakorn C. Reduction of drug dispensing time for out-patients at Somdetphraphutthalertla Hospital. Journal of Health Science. 2016; 25: 664-72.