การจัดการบำบัดด้านยาโดยเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาใน ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

Main Article Content

อัจฉรา ไชยวงศ์
เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการจัดการบำบัดด้านยา (Medication Therapy Management, MTM) โดยเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยา (Medication Adherence, MA) และผลลัพธ์ทางคลินิก คือ สัญญาณชีพและการควบคุมค่า international normalized ratio (INR) ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว วิธีการ: การวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมครั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 60 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย กลุ่มทดลอง (กลุ่ม MTM) ได้รับบริการ MTM เป็นเวลา 4 เดือน กลุ่มควบคุมได้รับบริการตามมาตรฐาน การศึกษาวัด MA 2 วิธี คือ การนับเม็ดยาและการใช้แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับคนไทย (Medication Adherence Scale in Thais, MAST) การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ MA และผลลัพธ์ทางคลินิก ณ เดือนที่ 4 ระหว่างกลุ่ม ผลการวิจัย ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะทั่วไปทางประชากร ระยะเวลาการเป็นโรค การมีโรคร่วม ชนิดของยาที่ได้รับ ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ค่าเฉลี่ย MA โดยวิธีนับเม็ดยาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองวันเริ่มต้นการศึกษา (เดือนที่ 0) ไม่แตกต่างกัน (ร้อยละ 71.0, 72.1 ตามลำดับ P>0.05) ในเดือนที่ 4 พบว่า MA ที่ประเมินโดยการนับเม็ดยาเพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่ม MTM ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 90.6, 86.0 ตามลำดับ P<0.001) ผลจากการประเมินโดยใช้ MAST สอดคล้องกับการนับเม็ดยา กลุ่ม MTM มีจำนวนผู้ป่วยที่ควบคุมค่า INR ตามเป้าหมายและค่าสัญญาณชีพปกติเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ (P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P>0.05) สรุป ผู้ป่วยที่รับบริการแบบ MTM มีความร่วมมือในการใช้ยาเดือนที่ 4 สูงกว่าการได้รับบริการแบบมาตรฐาน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ทางคลินิกไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Strategy and Planning Division. Causes of deaths: Mortality rates by leading cause of death per 100,000 population, Thailand 2015 and 2019. Public Health Statistics AD2019. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2019. p. 70.

Kristensen SD, Aboyans V. 2017 ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J 2018; 39: 119-77.

Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for fhe Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021; 42:373-498. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612.

Sathapornnanon N. Medication non-adherence. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2013; 7: 23-39.

Naderi SH, Bestwick JP, Wald DS. Adherence to drugs that prevent cardiovascular disease: meta-analysis on 376,162 patients. Am J Med. 2012; 125: 882-7.

Shang P, Liu GG, Zheng X, Ho PM, Hu S, Li J, et al. Association between medication adherence and 1‐Year major cardiovascular adverse events after acute myocardial infarction in China. J Am Heart Assoc. 2019; 8: e011793.

Kanjanakiritamrog J, Reanmongkol W, Pongwecha rak J, Wanakamanee U. Assessment of non-com pliance, adverse drug reactions, and drug inter actions in patients with cardiovascular diseases admitted to medical wards at Songkhla hospital. Songklanagarind Medical Journal. 2005; 23: 229-40.

Homdee S. Pharmaceutical care for ishemic heart disease outpatients at Ratchaburi hospital [Master Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2002.

Tantipiwatanaskul K. The influence of patient factors on medication adherence in ambulatory care unit at Bangplama Hospital, Suphunburi. Journal of Health Science 2019; 28: S107-S19.

Gast A, Mathes T. Medication adherence influencing factors—an (updated) overview of systematic reviews. Syst Rev 2019; 8: 112. doi: 10.1186/s13643 -019-1014-8.

Leslie K, McCowan C, Pell J. Adherence to cardio vascular medication: a review of systematic reviews. J Public Health (Oxf). 2019; 41: e84-e94.

Surasrisakul I, Ua-kit N. Predicting factors of medi cation adherence among myocardail infarction patients after underwent percutaneous coronary intervention [Master Thesis]. Bangkok: Chulalong- korn University; 2012.

Chalongsuk R. Management knowledge in pharmacy practice. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 30-47.

Kulnawan N, Pattarateerakun N. Medication therapy management, MTM. Community Pharmacy Association Journal 2014; 13: 23-9.

Burns A. Medication therapy management in pharmacy practice: Core elements of an MTM service model (version 2.0). J Am Pharm Assoc. 2008; 48: 341-53.

Viswanathan M, Kahwati LC, Golin CE, Blalock SJ, Coker-Schwimmer E, Posey R, et al. Medication therapy management interventions in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2015; 175: 76-87.

Lekpet J, Pitchayapaibul S. Medication therapy management for type 2 diabetic out-patients by the pharmacist. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2011; 6: 274-81.

Jalal ZS, Smith F, Taylor D, Finlay K, Patel H, Antoniou S. Impact of pharmacy care upon adherence to cardiovascular medicines: a feasibility pilot controlled trial. Eur J Hosp Pharm. 2016; 23: 250-6.

The Excellence Center for Depressive Disorder. Guidebook of depressive disorders surveillance and care. 3rd edition. Nonthaburi: Department of Mental Health of Ministry of Public Health; 2014.

Collet J-P, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The task force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment Elevation of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2021: 42: 1289-367.

Suphachamroon A, Lerkiatbundit S, Saengcharoen W. Validity and reliability of the Medication Adherence Scale in Thais (MAST): testing in diabetes patients. Thai Journal of Pharmacy Practice 2018; 10: 607-19.

Jongwilaikasem K, Lerkiatbundit S. Developement of the Medication Adherence Scale for Thais (MAST). Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 17-30.

Sompet N, Ruengorn C, Permsuwan U. The effects of telephone reminder on antihypertensive medi cation adherence. Songklanagarind Medical Journal 2007; 25: 89-97.

Sitthisook S. Guideline for atrial fbrillation (AF) (Thailand) Bangkok: Thai Heart Association of Thailand under the Royal Patronage; 2012.

Sitthisook S. Guideline for ishemic heart disease (Thailand) 2014. 2nd edition. Bangkok: Thai Heart Association of Thailand under the Rayal Patronage; 2014.

Yoodee V, Nimworapan M, Arunmanakul P, Chin wong S. Excellent pharmacy practice in cardiovas cular disease (EPIC) 2021. Chiangmai; Faculty of Pharmacy, Chiangmai University: 2021.

Fuller RH, Perel P, Navarro-Ruan T, Nieuwlaat R, Haynes RB, Huffman MD. Improving medication adherence in patients with cardiovascular disease: a systematic review. Heart. 2018; 104: 1238-43.

Chanchaichujit J, Sornlertlamvanich K. Desirable characteristics and clinical effectiveness of mobile application on medication adherence in patients over 50 years with metabolic syndrome. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 344-53.

Haynes RB, Taylor DW, Sackett DL, Gibson ES, Bernhoiz CD, J M. Can simple clinical measure ments detect patient noncompliance? Hypertension ;2: 757-64. doi: 10.1161/01.hyp.2.6.757.

Baumgartner PC, Haynes RB, Hersberger KE, Arnet I. A systematic review of medication adherence thresholds dependent of clinical outcomes. Front Pharmacol. 2018; 9: 1290.

Saengsuwan S, Tongbai S, Kangkan P, Apisakulroj S, Saramunee K, Phimarn W. Factors affecting INR level control and efficacy of pill boxex on medication adherence and INR level control in warfarin recieving patients. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 50-60.

Xu H, Zou J, Ye X, Han J, Gao L, Luo S, et al. Impacts of clinical pharmacist intervention on the secondary prevention of coronary heart disease: a randomized controlled clinical study. Front Pharma col. 2019; 10: 1112.

Hou K, Yang H, Ye Z, Wang Y, Liu L, Cui X. Effectiveness of pharmacist-led anticoagulation management on clinical outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Pharm Pharm Sci 2017; 20: 378-96.