ผลของการรักษาด้วยโอแลนซาปีนเป็นระยะเวลา 12 เดือนต่อน้ำหนักตัวในผู้ป่วยจิตเวช

Main Article Content

ภัทรสินี กมลวิทย์
กรกฎ บัวเทศ
ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล
ทัดตา ศรีบุญเรือง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวในผู้ป่วยจิตเวชชาวไทยที่ได้รับ olanzapine ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน วิธีการ: การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยจิตเวชชาวไทยที่ได้รับ olanzapine ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวและค่า BMI ทุก 3 เดือน รวมทั้งหมด 5 ครั้ง คือ เดือนที่ 0, 3, 6, 9 และ 12  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ repeated measure ANCOVA ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ olanzapine จำนวน 176 ราย มีอายุเฉลี่ย 50.28 ± 13.93 ปี ร้อยละ 51.1 เป็นเพศหญิง มีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) ก่อนเริ่มยาเฉลี่ย 24.28 ± 3.93 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตัวอย่างที่ได้รับ olanzapine มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.001) โดยเมื่อระยะเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อติดตามจนครบ 12 เดือน กลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 7 กิโลกรัม และพบความชุกของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวตั้งแต่ร้อยละ 7 ขึ้นไป ซึ่งจัดว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวที่มีนัยสำคัญทางคลินิก คิดเป็นร้อยละ 63.1 และพบความชุกของภาวะอ้วน (BMI >= 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 65.9 จากเดิมร้อยละ 39.8 สรุป: กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ olanzapine อย่างต่อเนื่อง 12 เดือน มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาของรักษา และมีความชุกภาวะอ้วนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย olanzapine ควรมีการติดตามน้ำหนักตัวหลังจากได้รับยาทุกเดือนในช่วง 3 เดือนแรก จากนั้นติดตามทุก 3 เดือน รวมถึงควรให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Holt RI, Peveler RC. Obesity, serious mental illness and antipsychotic drugs. Diabetes, Diabetes Obes Metab 2009; 11: 665-79.

Stierman B, Afful J, Carroll MD, Chen T-C, Davy O, Fink S, et al. National health and nutrition examina- tion survey 2017–March 2020 prepandemic data files development of files and prevalence estimates for selected health outcomes [online]. 2021 [cited Sep 15, 2021]. Available from: stacks.cdc.gov/view/c dc/106273

Aekplakorn W, Puckcharern H, Satheannoppakao W. Health status. Thai national health examination survey, NHES VI. Bangkok: Asorn Graphic and Design; 2021. p. 169-73.

Tek C, Kucukgoncu S, Guloksuz S, Woods SW, Srihari VH, Annamalai A. Antipsychotic-induced weight gain in first-episode psychosis patients: a meta-analysis of differential effects of antipsychotic medications. Early Interv Psychiatry. 2016; 10: 193-202.

Bak M, Fransen A, Janssen J, van Os J, Drukker M. Almost all antipsychotics result in weight gain: a meta-analysis. PloS one. 2014; 9: e94112.

Wongpakaran R, Boonlue T. Psychotropic drugs induced weight gain. Srinagarind Medical Journal. 2015; 3: 311-18.

Lotrakul M, Prachasan T, Tantrarungroj T, Sukanich P, Saengchanchai P, Itthasakul P, et al. Clinical use of psychiatric drugs Bangkok: Beyond Enterprise; 2017.

Pillinger T, McCutcheon RA, Vano L, Mizuno Y, Aru muham A, Hindley G, et al. Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia, predictors of metabolic dysregu- lation, and association with psychopathology: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2020; 7: 64-77.

Nasrallah H. Atypical antipsychotic-induced metabo- lic side effects: insights from receptor-binding profiles. Mol Psychiatry. 2008; 13: 27-35.

Reynolds GP, Kirk SL. Metabolic side effects of antipsychotic drug treatment pharmacological mecha- nisms. Pharmacol Ther. 2010; 125: 169-79.

Roerig JL, Steffen KJ, Mitchell JE. Atypical antipsychotic-induced weight gain: insights into mechanisms of action. CNS Drugs. 2011; 25: 1035-59.

Weir CB, Jan A. BMI classification percentile and cut off points [online]. 2019 [cited Sep 15, 2021]. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK54 1070/

Haddad P. Weight change with atypical antipsy- chotics in the treatment of schizophrenia. J Psycho pharmacol. 2005; 19: 16-27.

Sachs GS, Guille C. Weight gain associated with use of psychotropic medications. J Clin Psychiatry. 1999; 60 Suppl 21:16-9.

Bushe CJ, Slooff CJ, Haddad PM, Karagianis JL. Weight change by baseline BMI from three-year observational data: findings from the worldwide schizophrenia outpatient health outcomes database. J Psychopharmacol. 2013; 27: 358-65.

Allison DB, Mentore JL, Heo M, Chandler LP, Cappel leri JC, Infante MC, et al. Antipsychotic-induced weight gain: a comprehensive research synthesis. Am J Psychiatry. 1999; 156: 1686-96.

Bushe CJ, Slooff CJ, Haddad PM, Karagianis JL. Weight change from 3-year observational data: findings from the worldwide schizophrenia outpatient health outcomes database. J Clin Psychiatry. 2012; 73: 749-55.

Bazo-Alvarez JC, Morris TP, Carpenter JR, Hayes JF, Petersen I. Effects of long-term antipsychotics treatment on body weight: a population-based cohort study. J Psychopharmacol. 2020; 34: 79-85.

Kinon BJ, Basson BR, Tollefson GD. Long-term olanzapine treatment: weight change and weight-related health factors in schizophrenia. J Clin Psychiatry. 2001; 62: 92-100.

Henderson DC, Cagliero E, Gray C, Nasrallah RA, Hayden DL, Schoenfeld DA, et al. Clozapine, diabetes mellitus, weight gain, and lipid abnor- malities: a five-year naturalistic study. Am J Psy- chiatry. 2000; 157: 975-81.

Novick D, Haro JM, Perrin E, Suarez D, Texeira JM. Tolerability of outpatient antipsychotic treatment: 36-month results from the European schizophrenia outpatient health outcomes (SOHO) study. Eur Neuropsychopharmacol. 2009; 19: 542-50.

Lee S-Y, Park M-H, Patkar AA, Pae C-U. A retrospective comparison of BMI changes and the potential risk factors among schizophrenic inpatients treated with aripiprazole, olanzapine, quetiapine or risperidone. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psy- chiatry. 2011; 35: 490-96.

Kryzhanovskaya LA, Xu W, Millen BA, Acharya N, Jen KY, Osuntokun O. Comparison of long-term (at least 24 weeks) weight gain and metabolic changes between adolescents and adults treated with olan- zapine. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2012; 22: 157-65.

Kang H. Sample size determination and power analysis using the G* Power software. J Educ Eval Health Prof. 2021;18:17. doi: 10.3352/jeehp.2021.18 .17.

WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet. 2004; 363: 157-63.

Doane MJ, Bessonova L, Friedler HS, Mortimer KM, Cheng H, Brecht T, et al. Weight gain and comorbi- dities associated with oral second-generation anti- psychotics: analysis of real-world data for patients with schizophrenia or bipolar I disorder. BMC Psychiatry. 2022; 22: 1-12.

Mizuno Y, Suzuki T, Nakagawa A, Yoshida K, Mimura M, Fleischhacker WW, et al. Pharmaco logical strategies to counteract antipsychotic-induced weight gain and metabolic adverse effects in schizo phrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Bull. 2014; 40: 1385-403.

Serretti A, Mandelli L. Antidepressants and body weight: a comprehensive review and meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2010; 71: 1259-72.

Atmaca M, Kuloglu M, Tezcan E, Ustundag B. Weight gain and serum leptin levels in patients on lithium treatment. Neuropsychobiology. 2002; 46: 67-9.

Biton V, Mirza W, Montouris G, Vuong A, Hammer AE, Barrett PS. Weight change associated with valproate and lamotrigine monotherapy in patients with epilepsy. Neurology. 2001; 56: 172-77.

Ringen PA, Engh JA, Birkenaes AB, Dieset I, Andreassen OA. Increased mortality in schizophre- nia due to cardiovascular disease - a non-systematic review of epidemiology, possible causes, and inter ventions. Front Psychiatry. 2014; 5: 137.

American Diabetes Association, American Psychia tric Association, American Association of Clinical Endocrinologists, North American Association for the Study of Obesity. Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care. 2004; 27: 596-601. doi: 10.2337/diacare.27.2.596.