การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาทีมชาติไทย

Main Article Content

ธนวุฒิ แสงบุญ
แสวง วัชระธนกิจ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาทีมชาติไทย วิธีการ: ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามฉบับร่างจากการทบทวนวรรณกรรมและประเมินเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน แบบวัดมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นปรับแบบสอบถามตามคำแนะนำอีกครั้ง แบบสอบถาม Doping Risk Assessment Tool for Thai Athletes (DRATTAs) ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยข้อคำถามในส่วนการค้นหาความเสี่ยงจำนวน 20 ข้อและการจัดการความเสี่ยงจำนวน 10 ข้อ การทดสอบแบบวัดทำในตัวอย่างนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จำนวน 264 คน การศึกษาใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลักเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย: ด้านการค้นหาความเสี่ยงมีองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงจากความต้องการชื่อเสียง ชัยชนะ และผลประโยชน์ ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการตรวจสารต้องห้าม ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นในตนเองและความรู้ในการป้องกันการใช้สารต้องห้าม และความเสี่ยงจากความระมัดระวังการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และบริการทางการแพทย์  โดยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89, 0.69, 0.51, 0.57 ตามลำดับ ด้านการจัดการความเสี่ยงมีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน คือ การจัดการความเสี่ยงเชิงบวก และการปฏิเสธ-เพิกเฉยการจัดการความเสี่ยง โดยมีความเที่ยงเท่ากับ 0.88 และ 0.53 ตามลำดับ สรุป: เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นซึ่งประเมินความเสี่ยงด้าน 1) ความเสี่ยงจากความต้องการชื่อเสียง ชัยชนะ และผลประโยชน์ 2) ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการตรวจสารต้องห้าม และ 3) การจัดการความเสี่ยงเชิงบวก มีความตรงและความเที่ยงที่ดี แต่ด้านอื่น ๆ มีความเที่ยงระดับกลางเนื่องจากมีจำนวนข้อคำถามน้อย จึงควรพัฒนาและทดสอบเพิ่มเติม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mathichon Online. SAT helped swimmer athlete Ben to appeal on ban punishment following identified doping—over the concern on quitting from national team [online]. 2017 [cited Jul 5, 2022]. Available from: www.matichon .co.th/sport-slide/news_772496.

The NationThailand. Thai SEA Games medal winners disqualified [online]. 2017 [cited Jul 5, 2022]. Available from: www.nationthailand.com/detail/sport/30333951.

Ntoumanis N, Barkoukis V, Gucciardi DF, Chan DKC. Linking coach interpersonal style with athlete doping intentions and doping use: a prospective study. J Sport Exerc Psychol 2017; 39: 188-98.

World Anti-Doping Agency. International standards [on line]. no date [cited Nov 29, 2020]. Available from:www. wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards.

George T. Doping risk assessment: Why it is important and how to proceed [online]. 2015 [cited Nov 29, 2020]. Available from: www.arisf.sport/download/wada/2015-5_tsamis_risk_assessment.pdf.

Henning A, McLean K, Andreasson J, Dimeo P. Risk and enabling environments in sport: systematic doping as harm reduction. Int J Drug Policy 2021; 91: 102897.

Fuller CW, Junge A, Dvorak J. Risk management: FIFA's approach for protecting the health of football players. Br J Sports Med 2012; 46: 11-7.

Aguilar-Navarro M, Salinero JJ, Muñoz-Guerra J, Plata MDM, Del Coso J. Sport-specific use of doping substances: Analysis of World Anti-Doping Agency doping control tests between 2014 and 2017. Subst Use Misuse 2020; 55(8): 1361-9.

Chorpecht J. Annual Report. Bangkok: Analytical Sciences and National Doping Test Institute; 2020.

Manasicha M. The letter announcement of Mahidol University. Bangkok: Analytical Sciences and National Doping Test Institute; 2018.

Wilson J, Tingle J. Clinical risk modification: a route to clinical governance. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1999.

Malek S, Taylor J, Mansell K. A questionnaire examining attitudes of collegiate athletes toward doping and pharmacists as information providers. Can Pharm J (Ott) 2014; 147: 352-8.

Sport Doping Control Act B.E.2555. Royal Gazette No. 130, Part 2A (Jan 9, 2013).

Donovan R, Geoffrey JG, Gucciardi D. Research package for anti-doping organization [online]. [cited Nov 29, 2020]. Available from: www.wada-ama.org/ sites/default/files/resources/files/wada_social_science_research_package_ado.pdf.

World Anti-Doping Agency. World Anti-doping code 2015 [online]. 2015 [cited Jul 20, 2021]. Available from: www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/w ada-2015-world-anti-doping-code.pdf.

World Anti-Doping Agency. The prohibited list [online]. no date [cited Jul 20, 2021]. Available from: www.wada-ama.org/en/prohibited-list.

El-Hammadi M, Hunien B. Exploring knowledge, attitudes and abuse concerning doping in sport among Syrian pharmacy students. Pharmacy 2013; 1: 94-106.

Hinton PR, McMurray I, Brownlow C. SPSS explained. New York: Routledge; 2014. p. 359.

Green SB, Lissitz RW, Mulaik SA. Limitations of coefficient alpha as an index of test unidimensionality. Educ Psychol Measure 1977; 37: 827-38.

Blank C, Leichtfried V, Schaiter R, Furhapter C, Muller D, Schobersberger W. Doping in sports: knowledge and attitudes among parents of Austrian junior athletes. Scand J Med Sci Sports 2015; 25: 116-24.

Jural LA, Soares TRC, Coqueiro RDS, Rabello TB, Pithon MM, Maia LC. Development, validation and application of a Brazilian knowledge scale about sports doping in dentistry. Braz Oral Res 2021;35:e110.

Stanger N, Whitaker L, Backhouse SH. Testing the validity and reliability of the doping willingness in sport scale. Scand J Med Sci Sports 2020; 30: 1529-43.