ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการประเมินทางไกลในการตรวจสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา

Main Article Content

กนกกาญจน์ จันวะโร

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาผลของการตรวจสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพแบบทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการ: ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับอนุญาตสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  (สถานประกอบการฯ) ที่เคยได้รับการตรวจสถานประกอบการแบบทางไกล จำนวน 115 คน ความคิดเห็นที่สำรวจ คือ ความเห็นในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการตรวจสถานประกอบการแบบทางไกล การวิจัยเชิงคุณภาพทำโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการฯ แบบทางไกล จำนวน 15 คนถึงความคิดเห็นต่อการตรวจสถานประกอบการฯ แบบทางไกล การศึกษายังเปรียบเทียบผลการตรวจสถานประกอบการฯ  จำนวน 45 แห่งซึ่งผ่านการตรวจสถานที่ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นการประเมินทางไกล และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจ ณ สถานที่จริง การตรวจสถานที่ทั้งสองครั้งห่างกัน 1-3 วัน สถานประกอบการฯ ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สถานประกอบการด้านยา สถานที่ผลิตอาหาร และสถานพยาบาลเอกชน อย่างละ15 แห่ง ผลการวิจัย: ผู้รับอนุญาตที่เคยได้รับการตรวจสถานที่แบบทางไกลเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการประเมินทางไกลทั้งในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเห็นด้วยกับการตรวจประเมินแบบทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบคะแนนการตรวจสถานประกอบฯ แบบทางไกลและการตรวจ ณ สถานที่จริง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป: การใช้รูปแบบการประเมินทางไกลในการตรวจสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ สามารถใช้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Health Intervention and Technology Assessment Foundation. Proposal development project on consumer protection structure system in health product of Thailand in the future [online]. 2021 [cited Mar 10, 2022]. Available from: www.hitap.net/docu ments/166401.

Chachoengsao Provincial Public Health Office. Database of establishment in Chachoengsao [online]. 2021 [cited May 16, 2022]. Available from: 203.157. 123.7/fda8riew/?page_id=1843.

Digital Government Development Agency. Thailand ’s digital government development plan A.D.2020-2022. [online]. 2021 [cited Mar 10, 2022]. Available from:www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation /dga-019/dga-024/dga-029/.

Licensing Facilitation Act B.E. 2558. Royal Gazette No.132, Part 4A (Jan 22, 2015).

Food and Drug Administration, Ministry of Health. Guideline to achieve mandatory GPP regulation. [online]. 2015 [cited Mar 31, 2022]. Available from: 203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2017-10-171314086.คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนGPP.compressed.pdf

Food and Drug Administration, Ministry of Health. Record of assessment for food production according to basic requirement. [online]. 2020 [cited Mar 31, 2022]. Available from: www.fda.moph.go.th/sites/ food/Unit/%E0%B8%95%E0%B8%AA.2(63).pdf

Department of Health Service Support. Record of assessment for clinic [online]. 2019 [cited Mar 14, 2022]. Available from: mrd.hss.moph.go.th/mrd1_ hss/?P=734

Putrevu J. The efficacy of remote auditing in ensuring and enhancing the efficacy of the internal audit [online]. 2021 [cited Mar 10, 2022]. Available from:www.dpublication.com/wp-content/uploads/202 1/11/3 1-4087.pdf.

Angkoonsit D, Chatadul S. A study of satisfaction and efficiency in site examination of health massage parlors with a video chat system (VDO call) via the line application. Department of Health Service Support Journal 2021; 17: 45-55.

Castka P, Zhao X, Bremer P, Wood L, Mirosa M. Remote auditing and assessment during the COVID-19 pandemic in New Zealand and China [online]. 2021 [cited Mar 11, 2022]. Available from: ir.cante rbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/102272/Remote%20Auditing.pdf?sequence=2.

Eulerich M, Wagener M, Wood D. Evidence on audit effectiveness from transitioning to remote audit because of COVID-19 [online]. 2021 [cited Mar 10, 2022]. Available from: papers.ssrn.com/sol3/paper s.cfm?abstract_id=3774050.