ผลของการอบรมและการนิเทศต่อคุณภาพการบริหารคลังยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Main Article Content

อรอนงค์ ประทีป ณ ถลาง
ธันยานี พิมสารี
ศรีสุดา ศิลาโชติ
นิอัสลีนา วาบา
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงผลของการอบรมและการนิเทศต่อการเพิ่มคุณภาพของการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ใน 4 จังหวัดทางภาคใต้ วิธีการ: การวิจัยเป็นแบบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ตัวอย่าง คือ รพ.สต. 63 แห่งใน 4 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สตูล กระบี่ ปัตตานี และนครศรีธรรมราช ตัวอย่างถูกจับฉลากสุ่มแยกเป็นกลุ่มควบคุม (N=30) และกลุ่มทดลอง (N=33) กลุ่มทดลองได้รับการแทรกแซง คือ 1) การอบรมจากเภสัชกรเรื่องการบริหารเวชภัณฑ์ที่ดีและการนำบัญชีควบคุมเวชภัณฑ์มาใช้ และ 2) การนิเทศติดตามและช่วยแก้ปัญหาโดยเภสัชกร จำนวน 2-3 ครั้งหลังการอบร 16-45 วัน หรือ 60 วัน หรือ 90 วันหรือ 135 วันขึ้นกับการตกลงกันภายในจังหวัด ผู้วิจัยประเมินคุณภาพของการบริหารเวชภัณฑ์ใน 10 ด้าน (ด้านละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10) จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ก่อนการอบรม ครั้งที่ 2 หลังการอบรม 30 หรือ 60 วัน หรือ 90 วันขึ้นกับการตกลงกันภายในจังหวัด และครั้งที่ 3 หลังการอบรม 90 วันหรือ 180 วันขึ้นกับการตกลงกันภายในจังหวัด การประเมินทำโดยการสังเกตคลังยา การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเอกสาร ผลการวิจัย: ก่อนการแทรกแซง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนการประเมินคุณภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) (2.84±0.39, N=30 และ 3.17±0.38, N=33 จากคะแนนเต็ม 10 ตามลำดับ) การประเมินหลังการแทรกแซง 30-60 วัน พบว่า กลุ่มทดลอง (7.74±0.46, N=13) มีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุม (2.96±0.48, N=12) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) การประเมินหลังการแทรกแซง 90 วัน พบว่า กลุ่มทดลอง (8.03±0.44, N=33) มีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุม (3.58±0.47, N=30) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ส่วนการประเมินครั้งที่สาม พบว่า กลุ่มทดลอง (8.47±0.64, N=20) มีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุม (4.89±0.65, N=18) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) สรุป: การแก้ไขปัญหาการบริหารคลังยาใน รพ.สต. สามารถทำได้โดยใช้การอบรมให้ความรู้และการนิเทศติดตามที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Strategy and Planning Division, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Report on public health resources in 2021 [online]. 2021 [cited Jul 18, 2022]. Available from: bps.moph. go.th/new_bps/sites/default/files/Report%20Health%20Resource%202021.pdf

National Health Security Office. A guide for pharma- cists in providing pharmacy services in primary care units. Bangkok: Sri Muang Printing; 2017.

Bureau of Primary Health System Support, Ministry of Public Health. Handbook on guidelines for the development of quality sub-district health promoting hospitals in 2021 [online]. 2021 [cited Oct 7, 2022]. Available from: drive.google.com/file/d/1aCDXtrAjIY PlD gn403Jz-d_6fEWp4U3J/view.

Makepiboon P. Efficacy of vendor managed inventory system in drug inventory management in sub-district health promoting hospital Laemsing District, Chanta buri Province [master thesis]. Nakhon Prathom: Silapakorn University; 2021.

Kitikannakorn N, Duangchan S. Ability in medical supply inventory management of primary care units (PCUs). Buddhachinaraj Medical Journal 2012; 29: 27-35.

Intuyot N, Kessomboon N. Improving the inventory management system using modified vendor managed inventory: a case study of primary care units in Klonglan District, Kampaengpetch. Journal of Health System Research 2013; 7: 241-51.

Srilamart S, Bouphan D. Drug management of health personnel at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen Province. Khon Kaen University Journal 2013; 13: 121-32.

Chommongkol W. Developing standard qualities of health centers in Amphoe Na Wa, Changwat Nakhon Phanom [master thesis]. Mahasarakam: Mahasarakam University; 2007.

Fungsuk N, Ponnok A. Development of efficient medicine inventory management of the health promoting hospital, Uthai District, Phranakorn Sri Ayutthaya Province. HCU Journal 2017; 21: 109-22.

Trap B, Lessing C, Laver S. The essential drugs training programme in Zimbabwe 1987 to 1995, development, implementation and evaluation. In: Chaudhury RR, editor. International experiences in rational use of drugs. Volume II. Bangkok: Chulalongkorn University; 1996.

Soumerai SB, Mclaughlin TJ, Avorn J. Improving drug prescribing in primary care: a critical analysis of the experimental literature. Milbank Q 1989 67: 268–317.

Loevinsohn BP, Guerrero ET, Gregorio SP. Improving primary health care through systematic supervision: a controlled field trial. Health Policy Plan 1995 10: 144–53.

Trap B, Todd CH, Moore H, Laing R. The impact of supervision on stock management and adherence to treatment guidelines: a randomized controlled trial. Health Policy Plan. 2001;16: 273-80. doi: 10.1093/heapol/16.3.273.

Praprukdee M. Development of a medical supplies management system in Tambon health promoting hospitals of Phra Phrom District, Nakhon Si Thamma rat. Journal of Health Sciences and Pedagogy 2021; 1: 16-29.

Siha W, Aphasrithongsakun S. Development of medical supplies system in health promotion hospitals from Kamalasai hospital by applying vendor managed inventory. Research and Develop ment Health System Journal 2020; 13: 670-82.

Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods 2009; 41: 1149-60.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press; 1969.