"ความสามัญที่ซับซ้อน" ชุดความหมายของการใช้ยาพาราเซตามอล ภายใต้บริบทชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง

Main Article Content

พาฝัน กิติเงิน
ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาชุดประสบการณ์และการรับรู้ความหมายของการใช้ยาพาราเซตามอลในมุมมองของประชาชนโดยใช้มุมมองทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเพื่อขยายภาพปรากฏการณ์การใช้ยาพาราเซตามอลที่นอกเหนือไปจากมุมมองทางการแพทย์ วิธีการ: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 43 คน การวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต การวิจัยใช้เวลาทั้งสิ้น 7 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 ข้อมูลถูกจัดกลุ่มแบ่งประเภท วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสร้างข้อสรุปการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ธีม ผลการวิจัย: ผู้คนใช้ชุดประสบการณ์ของตนเองกำหนดวิธีการใช้ยาพาราเซตามอล ส่งผลให้มีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างหลากหลาย ได้แก่  1) การใช้ยาพาราเซตามอลในฐานะเครื่องมือจัดการชีวิต 2) การใช้ยาพาราเซตามอลในฐานะช่วยป้องกันปัญหาในชีวิต 3) การขยายข้อบ่งใช้ของยาพารา-
เซตามอลผ่านประสบการณ์ของผู้ใช้ และ 4) การปรับขนาดการใช้ยาพาราเซตามอลตามบริบทชีวิต นอกจากนี้ยังมีการให้ความหมายของพาราเซตามอลที่แตกต่างไปจากความหมายในมุมมองทางการแพทย์ โดยยาพาราเซตามอลได้มีความหมายของความสามัญ ความคุ้นเคย รวมถึงประสิทธิภาพของยาพาราเซตามอลถูกตีความผ่านการหาย ความไว จำนวนเม็ด ความถี่ แหล่งที่มา ราคา โฆษณา และยี่ห้อ สรุป: เมื่อยาพาราเซตามอลได้เข้ามาอยู่ในมือของผู้คน ยาพาราเซตามอลได้มีการเปลี่ยนผ่านจากวัตถุที่ใช้บำบัด บรรเทา หรือรักษาความเจ็บป่วย กลายมาเป็นวัตถุทางวัฒนธรรม และถูกนำมาใช้จัดการชีวิตตามบริบทและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ยาพาราเซตามอลจึงเป็นยาสามัญที่มีความซับซ้อนอยู่เบื้องหลัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Public Health Ministerial Declaration in 1978 on dangerous drugs. Royal Gazette No. 95, Part 68 (Jul 4, 1978).

Public Health Ministerial Declaration in 2008 on dangerous drugs (Issue 22). Royal Gazette No. 125, Part 166D special (Oct 17, 2008).

Angtragoon P, Yoongthong W, Wongpoowarak P, Thanawuth N, Kitikannakorn N, Assawamakin A, et al. The development of risk management of medicines in Thailand: A case study of paracetamol. Thai Food and Drug Journal 2017; 24: 61-74.

Drug Act, B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 101 special (Oct 20, 1967).

Public Health Ministerial Declaration in 1999 on household remedies. Royal Gazette No. 116, Part 38D (May 13, 1999).

Jaksupan P, Suteeprasert T, Soonthorn S, Komolmalai W, Laisuwannachart P. Factors related to paracetamol consumption among the elderly in Saohai district, Saraburi province. Journal of Health Science 2021; 30: 781-789.

Charoensuk N. Almsgiving [online]. 2014 [cited Dec 9, 2021]. Available from: www.stou.ac.th/schools/sh s/booklet/book572/Culture572.pdf.

Nation. Reminder to Thai people to consume para cetamol sparingly [online]. 2014 [cited Dec 9, 2021]. Available from: www.nationtv.tv/main/content/37841 2495/.

Health Product Vigilance Center, Food and Drug Administration. Spontaneous reports of ADRs 2013 [online]. 2014 [cited Dec 9, 2021]. Available from: thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_3_4_100520.pdf.

Health Product Vigilance Center, Food and Drug Administration. Spontaneous reports of ADRs 2014 [online]. 2015 [cited Dec 9, 2021]. Available from: thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_3_4_100538.pdf.

Health Product Vigilance Center, Food and Drug Administration. Spontaneous reports of ADRs 2015 [online]. 2016 [cited Dec 9, 2021]. Available from: thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_3_4_100626.pdf.

Health Product Vigilance Center, Food and Drug Administration. Spontaneous reports of ADRs 2016 [online]. 2017 [cited Dec 9, 2021]. Available from: thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_3_4_100718.pdf.

Health Product Vigilance Center, Food and Drug Administration. Spontaneous reports of ADRs 2017 [online]. 2018 [cited Dec 9, 2021]. Available from: thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_3_4_100797.pdf.

Public Health Ministerial Declaration in 2017 on household remedies (Issue 7). Royal Gazette No. 134, Part 97D special (Apr 4, 2017).

Meesawatsom P. Does paracetamol really cure all the pain? [online]. 2013 [cited Dec 9, 2021]. Available from: shorturl.at/diBQ4.

National Rational Drug Use Subcommittee. Rational drug use hospital manual. Bangkok: Printing Agriculture Cooperatives of Thailand; 2015.

Health product vigilance center, Food and drug administration. Spontaneous reports of ADRs 2021 [online]. 2022 [cited Jun 15, 2022]. Available from: hpvcth.fda.moph.go.th/spontaneous-2020/.

WHO. International Conference on Improving Use of Medicines. Essential drugs monitor 1997; 23:6-12.

Takran T, Chartrungruang B, Somhom S, Tantra- nont N. Developing Thai homestay standard evaluation form for the development of evaluating recommendation systems to acquire Thai homestay standard certification. The 3rd Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference 2016; 127-140.

MIMS. Paracetamol [online]. 2020 [cited Dec 9, 2021]. Available from: www.mims.com/thailand/drug /info/paracetamol/?type=brief

Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 12th ed. Canada: Lexi-Comp; 2005.

Sriuttha P, Suwannaprom P, Niwatananun K. Drug use behaviors and potential risk of hepatotoxicity: a case study of paracetamol in Chiang Mai. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2018; 13: 25-40.

Chandler CIR, Hutchinson E, Hutchison C. Addressing antimicrobial resistance through social theory: an anthropologically oriented report. London: London School of Hygiene & Tropical Medicine; 2016.

Appadurai A. The thing itself. Public Culture 2006; 18: 15-21.

Dokken W. Analgesic use of people in Chanthuek community Nongsarai sub-district Pakchong district, Nakhonratchasima province. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University 2017; 5: 475-86.

Suksusin J, Saelee N, Chuemongkon W. Knowledge and behavior regarding paracetamol usage among residents of Nawamin sub-district, Bueng Kum district, Bangkok. Srinagarind Medical Journal 2021; 36: 451-59.