ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกที่ ได้รับยาไรวาร็อกซาแบน: การศึกษาจากผลไปหาเหตุชนิดจับคู่แบบหลายศูนย์

Main Article Content

ภัทรพร สิริภัทรชัย
อลิศรา แสงวิรุณ สุจริต
วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์
ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกที่ได้รับยา rivaroxaban วิธีการ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากผลไปหาเหตุชนิดจับคู่แบบหลายศูนย์ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกที่ได้รับยา rivaroxaban ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2564 กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมจับคู่ 1:1 ด้วยเพศและอายุ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติคพหุคูณ ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง 182 คน แบ่งเป็นกลุ่มศึกษาคือผู้ที่เกิดภาวะเลือดออก 91 คน ประกอบด้วยภาวะเลือดออกรุนแรง 20 คน ภาวะเลือดออกไม่รุนแรงที่มีความสำคัญทางคลินิก 45 คน และภาวะเลือดออกไม่รุนแรง 26 คน กลุ่มควบคุมคือผู้ที่ไม่เกิดภาวะเลือดออก 91 คน ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ประวัติการเกิดภาวะเลือดออก (adjusted OR: 11.23, 95%CI= 3.94, 31.97; P<0.001) ระดับอัลบูมินในเลือดต่ำ (adjusted OR: 2.22, 95%CI = 1.01, 4.89; P=0.047) เมื่อควบคุมขนาดยา rivaroxaban ต่อวัน การทำงานของไต ขนาดยาไม่เหมาะสมกรณีขนาดยาสูงเกิน ภาวะโลหิตจาง และอันตรกิริยาระหว่างยาร่วมด้วย สรุป: ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริกที่ได้รับยา rivaroxaban ได้แก่ ประวัติการเกิดภาวะเลือดออกและระดับอัลบูมินในเลือดต่ำ ผู้ป่วยที่มีปัจจัยดังกล่าวจึงควรได้รับการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกและเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยา rivaroxaban

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Phrommintikul A, Detnuntarat P, Prasertwitayakij N, Wongcharoen W. Prevalence of atrial fibrillation in Thai elderly. J Geriatr Cardiol 2016; 13: 270-3.

Lippi G, Sanchisgomar F, Cervellin G. Global epide miology of atrial fibrillation: An increasing epidemic and public health challenge. Int J Stroke 2021; 16: 217-21.

Graham DJ, Reichman ME, Wernecke M, Hsueh YH, Izem R, Southworth MR, et al. Stroke, bleeding, and mortality risks in elderly medicare beneficiaries treated with dabigatran or rivaroxaban for nonvalvular atrial fibrillation. JAMA Intern Med. 2016; 176: 1662-71.

Chiang CE, Okumura K, Zhang S, Chao TF, Siu CW, Saxena A, et al. 2017 consensus of the Asia Pacific heart rhythm society on stroke prevention in atrial fibrillation. J Arrhythm. 2017; 33: 345-67.

Kiatchoosakun S, Pachirat O, Chirawatkul A, Chopra pawan C, Tatsanavivat P. Prevalence of cardiac arrhy thmias in Thai community. J Med Assoc Thai. 1999; 82: 727-33.

Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Boriani G, et al. 2020 ESC guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation deve- loped in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2020; 42: 373-498.

January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, Ellinor PT, et al. 2019 AHA/ACC/HRS focused update of the 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2019; 74: 104-32.

Schulman S. New oral anticoagulant agents - general features and outcomes in subsets of patients. Thromb Haemost. 2014; 111: 575-82.

Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, Hoffman EB, Deenadayalu N, Ezekowitz MD, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014; 383: 955-62.

Rivaroxaban. In: DRUGDEX [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2022 [cited 2022 Jul 24]. Available from: www.micro medexsolutions.com.

Mitsuntisuk P, Nathisuwan S, Junpanichjaroen A, Wongcharoen W, Phrommintikul A, Wattanarueng chai P, et al. Real-world comparative effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants vs warfarin in a developing country. Clin Pharmacol Ther. 2021; 109: 1282-92.

Steffel J, Collins R, Antz M, Cornu P, Desteghe L, Haeusler KG, et al. 2021 European Heart Rhythm Association practical guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. EP Europace. 2021; 23: 1612-76.

Akhtar T, Fratti JDC, Mattumpuram J, Fugar S, Uprety A, Nwaichi C, et al. Factors associated with bleeding events in patients on rivaroxaban for non-valvular atrial fibrillation: A real-world experience. Int J Cardiol. 2020; 320: 78-82.

Kirchhof P, Haas S, Amarenco P, Hess S, Lambelet M, Turpie AGG, et al. Impact of modifiable bleeding risk factors on major bleeding in patients with atrial fibrillation anticoagulated with rivaroxaban. J Am Heart Assoc. 2020; 9: 1-11.

Miyamoto S, Ikeda T, Ogawa S, Kitazono T, Nakaga wara J, Minematsu K, et al. Clinical risk factors of thromboembolic and major bleeding events for patients with atrial fibrillation treated with rivaroxaban in Japan. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020; 29: 1-9.

Sakaguchi T, Osanai H, Murase Y, Ishii H, Nakashi- ma Y, Asano H, et al. Monitoring of anti-Xa activity and factors related to bleeding events: A study in Japanese patients with nonvalvular atrial fibrillation receiving rivaroxaban. J Cardiol. 2017; 70: 244-9.

Sakuma I, Uchiyama S, Atarashi H, Inoue H, Kitazo- no T, Yamashita T, et al. Clinical risk factors of stroke and major bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation under rivaroxaban: the EXPAND study sub-analysis. Heart Vessels. 2019; 34: 1839-51.

Sosothikul D. Self-care for prone to bleeding: the Thai society of hematology [online]. 2021 [cited Jul 24, 2022]. Available from: tsh.or.th/Knowledge/Details /73.

Schulman S, Kearon C. Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal products in non-surgical patients. J Thromb Haemost. 2005; 3: 692-4.

Parker RA, Bregman DJ. Sample size for indivi- dually matched case-control studies. Biometrics. 1986 ; 42: 919-26.

Peduzzi P, Concato J, Kemper E, Holford TR, Fein- stein AR. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. J Clin Epidemiol. 1996; 49: 1373-9.

Hosmer DW, Lemeshow S. Applied logistic regres- sion. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons; 2013. p. 89-91.

World Health Organization. Haemoglobin concen- trations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity [online]. 2011 [cited Jul 24, 2022]. Available from: apps.who.int/iris/bitstream/handle/106 65/85839/WHO_NMH_NHD_MNM_11.1_eng.pdf?sequence=22&isAllowed=y.

Wojakowski E, Cheruvil C, Hassan A, Holsen MR, Chen L, Rossi M, et al. Albumin and bleed risk in riva roxaban treated patients. J Thromb Thrombolysis. 2020; 50: 1004-11.

Abumuaileq RR, Abu-Assi E, Raposeiras-Roubin S, López-López A, Redondo-Diéguez A, Álvarez-Iglesias D, et al. Comparative evaluation of HAS-BLED and ATRIA scores by investigating the full potential of their bleeding prediction schemes in non-valvular atrial fibrillation patients on vitamin-K antagonists. Int J Cardiol. 2014; 176: 1259-61.

Andrade C, Sandarsh S, Chethan KB, Nagesh KS. Serotonin reuptake inhibitor antidepressants and abnormal bleeding: a review for clinicians and a reconsideration of mechanisms. J Clin Psychiatry. 2010; 71: 1565-75.

Zhu W, He W, Guo L, Wang X, Hong K. The HAS-BLED score for predicting major bleeding risk in anticoagulated patients with atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis. Clin Cardiol. 2015; 38: 555-61.

Fang MC, Go AS, Chang Y, Borowsky LH, Pome rnacki NK, Udaltsova N, et al. A new risk scheme to predict warfarin-associated hemorrhage: The ATRIA (Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation) Study. J Am Coll Cardiol. 2011; 58: 395-401.

O'Brien EC, Simon DN, Thomas LE, Hylek EM, Gersh BJ, Ansell JE, et al. The ORBIT bleeding score: a simple bedside score to assess bleeding risk in atrial fibrillation. Eur Heart J. 2015; 36: 3258-64.

Rutherford O-CW, Jonasson C, Ghanima W, Holst R, Halvorsen S. New score for assessing bleeding risk in patients with atrial fibrillation treated with NOACs. Open Heart. 2018; 5: 1-8.