การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาร้านชำคุณภาพต้นแบบตามโครงการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Main Article Content

ณัฐพล ผลโยน
วุธิพงศ์ ภักดีกุล
วรินท์มาศ เกษทองมา
บุญมี โพธิ์คำ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจำหน่ายยาผิดกฎหมาย การผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพต้นแบบ และพัฒนาร้านชำให้เป็นร้านชำคุณภาพต้นแบบตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน วิธีการวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ทำในร้านชำจำนวน 117 ร้านของอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน ตั้งแต่ กันยายน 2564 ถึงมีนาคม 2565 การศึกษาแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 1. การศึกษาบริบทของชุมชน 2. การสำรวจปัญหาและค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3. การจัดทำแผน 4. การนำแผนไปปฏิบัติ และ 5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บในระยะที่ 2 และระยะที่ 5 ได้แก่ ลักษณะประชากรของผู้ประกอบการร้านชำ การจำหน่ายยา ความรู้ ผลการประเมินร้านชำคุณภาพต้นแบบ ข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมด้วยแนวคำถามสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษา: ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 เป็นเพศหญิง มีการทำผิดกฎหมายเพราะขายตามความต้องการของคนในชุมชนร้อยละ 53.8 การมีบริการส่งถึงร้านมีผลต่อการจำหน่ายยาผิดกฎหมาย (OR = 3.97, 95% CI=1.71-38.12) ส่วนการได้รับการอบรมความรู้ของผู้ประกอบการเป็นปัจจัยเชิงป้องกันการจำหน่ายยาผิดกฎหมาย (OR = 0.23, 95% CI=0.031-0.97) และความรู้ส่งผลต่อการผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพต้นแบบ (OR =0.62, 95% CI=0.52-0.82) การวิจัยนี้ได้พัฒนา “THATPHANOMMS model” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านชำมีความรู้หลังอบรมทันทีและหลังอบรม 15 วันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จำหน่ายยาผิดกฎหมายลดลงอย่างมีนัยยสำคัญทางสถิติจากร้อยละ 17.9 เป็นร้อยละ 4.3 (P<0.001) และผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพต้นแบบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากร้อยละ 60.7 เป็นร้อยละ 92.3 (P<0.001) สรุป: รูปแบบ “THATPHANOMMS model” สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถแก้ปัญหาการจำหน่ายยาผิดกฎหมาย และทำให้เกิดร้านชำคุณภาพต้นแบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. The rational use of drugs: Report of the conference of experts [online]. 1985 [cited Dec 22, 2021]. Available from: apps.who.int/Ir is/handle/10665/37174.

Holloway K, Dijk LV. The world medicines situation 2011 (rational use of medicines) Geneva: World Health Organization; 2011.

Chayakhun C, Jongtrajul P, Wananukul W, Punnu purot P, Kanjanarat P, Yotsombat K, et al. Rational drug use hospital manual. Bangkok: Publishing House of Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2015.

Booddawong B, Kiatying-Angsulee N, Pratomnam J, Booncherd C, Wanleepong K, Plengchai S, et al. Sources and distribution of unlawful medicines in 8 provinces of Thailand: To inform the public policy change. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 260-8.

Jitprasithsiri S. Prevalence of illegal drug distribution among groceries in Sanamchaikhet District, Chacho engsao. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 387-96.

Boonyoung U, Muenpa R. Prevalence of and factors affecting inappropriate sale of drugs in grocery stores within Phitsanulok Province Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11:105-18.

Phetcharaburanin P, Saokaew S. Prevalence of unsafe medicines in groceries: a case study in the Districts of Lom Kao, KhaoKho and Nam Nao in Phetchabun Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 422-30.

Boonyot S, Muenpa R. Situation on distribution and use of household drugs in community within a District in the Northeast. Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 578-89.

Nakhonphanom Provincial Health Office. Summary of problems from the inspection and recommendations of a grocery store selling health products in Nakhon Phanom Province in 2020 [online]. 2020 [cited Dec 22, 2021]. Available from: www.nkp-ossc.net/.

Pharm SKB, Pharm YNB, Pharm SBB, Rattanaum pawan P, Boonyasiri A, Thamlikitkul V. Epidemiolo gy of antibiotic use and antimicrobial resistance in selected communities in Thailand. J Med Assoc Thai 2016; 99: 270-5.

Pattamasaravut P, Muenpa R. Development of model grocery stores from the civil state project on collective action for drugs safety in communities. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 601-11.

Thomudtha P, Thomudtha A. Development of a collaborative model to promote rational use of medication in community by public participation in Mahasarakham Urban Community. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2021; 16: 123-39.

Seangsai K, Srison L, Prombut N. Development of intervention for reducing illegal distribution of drugs from the groceries in Mahachanachai District, Yaso thon. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14: 62-9.

Bloom BS. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw-Hill; 1971.

Sungthong W. Prevalence of grocery stores with antibiotics selling at Maesuai District, Chiang Rai Province and its affecting factors. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 38-46.

Wiriyanutai P. Prevalence and characteristics of groceries that provided antibiotics in Ngao District, Lampang Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 167-77.

Thomudtha P, Thomudtha A. Development of a collaborative model to promote rational use of medi cation in community by public participation in Maha sarakham urban community. Thai Bulletin of Pharma ceutical Sciences 2021; 16: 123-39.

Dokbua J, Kuntimong R, Puksahad H, Sunongbua N. The situation of drug distribution in the grocery store, Pathumratchawongsa District Amnatcharoen Provice. Journal of Health Consumer Protection (online) 2021; 1: 37-44.

Phetcharaburanin P, Saokaew S. Prevalence of unsafe medicines in groceries: a case study in the Districts of Lom Kao, KhaoKho and Nam Nao in Phetchabun Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 422-30.

Adtaweekun T, pansila W, Promsatayaprot V. The Development of surveillance system for dangerous drug selling in grocery stores in the area of Sakae prong sub-district, Muang district, Buriram Province. Christian University Journal. 2016; 22: 497-509.

Sriphutorn P. Development of the model for mana- ging the problems on unsafe health products with community involvement in Ban Koh Subdistrict, Non Sang District, Nong Bua Lampoo. Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 973-87.

Meeduang A, Arpasrithongsakul S. Development of a model for reducing the use of ya-chud in commu nity by the council of community organization in Tambon Ban-Ku, Yangsisurat District, Mahasara kham Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14: 70-85.

Noisanit S, Ruengorn C. Development of a commu nity model with no antibiotics, Yachud and steroids containing drugs: a case study in Thung Luang Subdistrict Municipality, Khirimat District, Sukhothai. Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 920-32.

Boonyot S, Muenpa R. Situation on distribution and use of household drugs in community within a District in the Northeast. Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 578-89.

Ruengwit P, Thongsukdee S, Vorapani T. The situation of drug safety management in Sukhothai Province. Thai Food and Drug Journal 2020; 27: 34-41.