เผยแพร่แล้ว: 2019-12-09

บุคคลสำคัญ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี

กองบรรณาธิการ วารสารเภสัชกรรมไทย (ผู้แต่ง)

1-3

การทบทวนแนวทางการแยกโรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันในปัจจุบัน

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ฤทัยรัตน์ ศรีขวัญ, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล (ผู้แต่ง)

48-61

สถานการณ์ระบบการจัดการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่

ธนภัทร พอจิตร, รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, กุลระวี วิวัฒนชีวิน (ผู้แต่ง)

62-77

ความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

ลิขิต ผลดี, พิสิษฐ์ เวชกามา, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ (ผู้แต่ง)

128-139

5 ปีของการใช้ aspirin เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แบบปฐมภูมิในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ปวิช พากฎิพัทธ์, ภัทรพล เพียรชนะ, สุรัชดา ชนโสภณ, ศิริณย์ พงศ์จิรวัฒนา, รัตยาภรณ์ ใจกุศล, เพ็ญพร ภาระรัตน์ (ผู้แต่ง)

151-162

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยสหวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลนางรอง

สุภาภรณ์ แก้วชนะ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม (ผู้แต่ง)

195-206

หนึ่งทศวรรษงานวิจัยด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคชายแดนใต้: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ, ยามิละห์ ยะยือรี, นิซูไรดา นิมุ, ซารีนะฮ์ ระนี (ผู้แต่ง)

207-215