การทดสอบแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบความเข้าใจ (THLA-W+) ในประชาชนทั่วไป

Main Article Content

ฮุซนา หะยีบือราเฮ็ง
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วรนุช แสงเจริญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบความเข้าใจหรือ Thai Health Literacy Assessment Using Word List with Extended Questions to Test Comprehension (THLA-W+) ในประชาชนทั่วไป และหาเกณฑ์คะแนน (cut-off) ที่ใช้แปลผลระดับความแตกฉานด้านสุขภาพ (health literacy: HL) วิธีการ: ผู้วิจัยทดสอบ THLA-W+ ในประชาชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 522 คน แบบประเมินประกอบด้วยคำ 48 คำและมี 4 ตัวเลือกในแต่ละคำเพื่อทดสอบความเข้าใจในความหมายของคำ การคำนวณคะแนน THLA-W+ มี 3 วิธี คือ 1) คำนวณจากจำนวนคำที่อ่านถูกต้อง (THLA-W+R) 2) คำนวณจากการเลือกตัวเลือกถูกต้อง (THLA-W+C) และ 3) คำนวณจากจำนวนคำที่อ่านและเลือกตัวเลือกถูกต้องด้วย (THLA-W+RC) การทดสอบความเที่ยงใช้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s alpha การทดสอบความตรงทำโดยหาความแตกต่างของคะแนน THLA-W+ ระหว่างผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน และหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง THLA-W+ กับความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจในเอกสารสุขภาพ การประเมินความสามารถในการอ่านเบื้องต้นของตนเอง คะแนนจากแบบคัดกรองผู้มี HL ไม่เพียงพอ และแบบวัด THLA-N8 (Thai Health Literacy Assessment: Nutrition Label) การทดสอบความสามารถของ THLA-W+ ในการทำนาย HL ใช้การวิเคราะห์ receiver operating curve ผลการวิจัย: คะแนนจากการคำนวณทั้ง 3 วิธีของ THLA-W+ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80, 0.87 และ 0.87 ตามลำดับ และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.57 ± 3.24, 31.58 ± 7.65 และ 30.59 ± 7.82 ตามลำดับ (จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน) ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีคะแนน THLA-W+ ที่มากกว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของ THLA-W+ กับตัวชี้วัด HL ต่าง ๆ เป็นบวก (r = 0.129-0.371) และมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ค่า r ระหว่าง THLA-W+C กับ THLA-W+RC เท่ากับ 0.977 ค่าการทดสอบคุณสมบัติของ THLA-W+ เช่น ความไว ความจำเพาะ ความถูกต้อง (accuracy), positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), likelihood ratios for positive test (LR+) และ likelihood ratios for negative test (LR-) ของ THLA-W+C และ THLA-W+RC มีค่าที่ดีกว่า THLA-W+R เกณฑ์การแปลผล THLA-W+C คือ ผู้ที่ได้คะแนน < 37 ถือว่ามี HL ที่ไม่เพียงพอ THLA-W+ สามารถแยกแยะผู้ที่มีระดับ HL ต่างกันได้ดี เมื่อใช้ความสามารถในการอ่านและความสามารถในการเข้าใจเอกสารสุขภาพเป็นตัวแปรมาตรฐาน THLA-W+C และ THLA-W+RC มีความไวร้อยละ 77-84 ความจำเพาะร้อยละ 81-83 พื้นที่ใต้โค้งที่ 0.86-0.87 ความถูกต้องในการทำนายคือ ร้อยละ 77-78 สรุป: การใช้แบบวัดนี้ควรคำนวณคะแนนแบบ THLA-W+C เนื่องจากสะดวกในการประเมินและให้คุณสมบัติที่ดีเหมือน THLA-W+RC แบบวัด THLA-W+C สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและเหมาะสมที่จะใช้สำรวจระดับ HL ในประชาชนทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Sørensen K, den Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012; 25:12:80.

2. Health Education Division, Department of Health Service Support Ministry of Public Health. Guidelines for the development of health literacy to change behavior and reduce risk. Nonthaburi: Ministry of Public Health, 2013.

3. Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Viera A, Crotty K, et al. Health literacy inter- ventions and outcomes: an updated systematic review. Evidence Report/Technology Assesment No. 199. Rockville, MD. Agency for Healthcare Research and Quality; 2011.

4. Davis TC, Crouch M, Wills G, Abdehou D. Rapid assessment of literacy levels of adult primary care patients. Fam Med 1991; 23: 433-55.

5. Parker RM, Baker DW, Williams MV, Nurss JR. The test of functional health literacy in adults: a new instrument for measuring patients’ literacy skills. J Gen Intern Med 1995; 10: 537-41.

6. Weiss BD, Mays MZ, Martz W, Casto KM, DeWalt DA, Pignone MP, et al. Quick assessment of literacy in primary care: the newest vital sign. Ann Fam Med 2005; 3: 514-22.

7. Jindawong B. Validity and reliability of the Thai version of health literacy screening tools for patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thai- land. [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen Uni- versity; 2013.

8. Phantong W. Development of the Thai Health Literacy Assessment using Word List (THLA-W). [master thesis]. Songkla: Prince of Songkla Univer- sity ; 2016.

9. Chanchuto P. Development of the Thai Health Literacy Assessment Using Word List with Extended Questions to Test Comprehension (THLA -W+): testing in Sadao Hospital. [master thesis]. Songkla: Prince of Songkla University; 2017.

10. Lee SY, Bender DE, Ruiz RE, Cho YI. Development of an easy-to-use Spanish health literacy test. Health Serv Res 2006; 41: 1392-412.

11. Faul GF, Erdfelder E, Buchner A and Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods 2009; 41:1149-60.

12. Chew LD, Bradley K A, Boyko EJ. Brief questions to identify patients with inadequate health literacy. Fam Med 2004; 36: 588–94.

13. Na Phatthalung P, Lerkiatbundit S. Development of Thai health literacy assessment based on the assessment of ability to use nutrition label. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 659-77.

14. Cortina JM. What is coefficient alpha? An exami nation of theory and applications. J Appl Psychol 1993; 78: 98-104.

15. Hinkle DE, Wiersma W, Jurs SG. Applied statistics for the behavioral sciences. 5th ed. Boston: Hough- ton Mifflin; 2003.

16. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. Cancer 1950; 3: 32–5.

17. Zhou XH, Obuchowski NA, Obushcowski DM. Statistical methods in diagnostic medicine. New York: Wiley & Sons; 2002

18. Swets JA. Measuring the accuracy of diagnostic systems. Science 1988; 240:1285-93.

19. Jaeschke R, Guyatt GH, Sackett DL. Users' guides to the medical literature. III. How to use an article about a diagnostic test. B. What are the results and will they help me in caring for my patients? The Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA. 1994; 271: 703-7.