การทบทวนแนวทางการแยกโรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันในปัจจุบัน

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ฤทัยรัตน์ ศรีขวัญ
สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

บทคัดย่อ

โรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในชุมชน บริบทของร้านยาในประเทศไทยพบว่ามีปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาโรคนี้อย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคทั้งการใช้เครื่องมือตรวจในร้านยา และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนจ่ายยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้เครื่องมือทำนายโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบในปัจจุบันและมีการใช้ในร้านยา ก็ได้มาจากการศึกษาในต่างประเทศทั้งหมด จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาในร้านยายังมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามพบ 3 ประเด็นสำคัญ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทางปฏิบัติ ได้แก่ 1) การประเมินลักษณะของอาการเจ็บคอให้จำเพาะมากขึ้น 2) การตรวจลำคอด้วยวิธีอ้าปากกว้างโดยเลียนแบบท่าทางการหาว และ 3) การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินที่มีอย่างเหมาะสม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Pelucchi C, Grigoryan L, Galeone C, Esposito S, Huovinen P, Little P, et al. Guideline for the management of acute sore throat. Clin Microbiol Infect 2012;18:1-27.

2. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2012;55:1279-82.

3. Worrall GJ. Acute sore throat. Can Fam Physician 2007;53:1961-2.

4. Complications of streptococcal tonsillopharyngitis [online]. 2018 [cited Nov 8, 2018]. Available from: www.uptodate.com/contents/complications-of-strep tococcal-tonsillopharyngitis.

5. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics 2010; 126: e 557-64.

6. Marx J. Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice. 7th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Mosby/Elsevier; 2010.

7. Olsen RJ, Shelburne SA, Musser JM. Molecular mechanisms underlying group A streptococcal patho genesis. Cell Microbiol 2009;11:1-12.

8. Tsatsaronis JA, Walker MJ, Sanderson-Smith ML. Host responses to group a streptococcus: cell death and inflammation. PLoS Pathog 2014;10:e1004266.

9. Clinical decision rules and strategies for the diagnosis of group A streptococcal infection: A review of clinical utility and guidelines [online]. 2018 [cited Nov 8, 2018]. Available from: www.cadth.ca/ clinical-decision-rules-and-strategies-diagnosis-grou p -streptococcal-infection-review-clinical.

10. Deepthi M, Narsimloo K. Role of usage of antibiotics in pharyngitis: a prospective study. Int J Otorhinol aryngol Head Neck Surg 2017;3:303-7.

11. Yuniar CT, Anggadiredja K, Islamiyah AN. Evalua- tion of rational drug use for acute pharyngitis associated with the incidence and prevalence of the disease at two community health centers in Indonesia. Sci. Pharm 2017;85: 22.

12. Murphy TP, Harrison RV, Hammoud AJ, Yen G. Pharyngitis [online]. 2013 [cited Dec 5, 2018]. Available from: www.med.umich.edu/1info/FHP/prac tice guides/pharyngitis/pharyn.pdf.

13. Chan JYC, Yau F, Cheng F, Chan D, Chan B, Kwan M. Practice recommendation for the management of acute pharyngitis. HK J Paediatrics 2015;20:156-62.

14. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, Waldfahrer F, Berner R. Clinical practice guideline: tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016;273: 973-87.

15. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Sore throat (acute): Antimicrobial prescribing [online]. 2018 [cited 8 Nov, 2018]. Available from: www.nice.org.uk/guidance/ng84.

16. Rules of the Pharmacy Council. Terms and conditions of pharmacy profession [online]. 2018 [cited Nov 7, 2018]. Available from: www.ratchakit cha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/114/31.PDF.

17. Breese BB. A simple scorecard for the tentative diagnosis of streptococcal pharyngitis. Am J Dis Child 1977;131: 514-7.

18. Centor RM, Witherspoon JM, Dalton HP, Brody CE, Link K. The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room. Med Decis Making 1981;1:239-46.

19. The management of acute respiratory infections in children. Practical guidelines for outpatient care. Geneva: World Health Organization; 1995.

20. Mclsaac WJ, White D, Tannenbaum D, Low DE. A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use in patients with sore throat. Can Med Assoc J 1998; 158: 75-83.

21. Wald ER, Green MD, Schwartz B, Barbadora K. A streptococcal score card revisited. Pediatr Emerg Care 1998; 14: 109-11.

22. Attia MW, Zaoutis T, Klein JD, Meier FA. Perfor- mance of a predictive model for Streptococcal pharyngitis in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 687-91.

23. Steinhoff MC, Walker CF, Rimoin AW, Hamza HS. A clinical decision rule for management of streptococcal pharyngitis in low-resource settings. Acta Pediatrica 2005; 94: 1038-42.

24. Smeesters PR, Campos D, Melderen LV, Aguiar E, Vanderpas J, Vergison A. Pharyngitis in low-resources settings: a pragmatic clinical approach to reduce unnecessary antibiotic use. Pediatrics 2006; 118:e1607-11.

25. Committee for Developing Guidelines and Handbook for RDU Pharmacy. Antibiotics smart use comple- mentary guidance for community pharmacist [on line]. 2007 [cited 5 Nov, 2018]. Available from: www. pharmacy.psu.ac.th/images/rdu-eagle2018.pdf.

26. Suzumoto M, Hotomi M, Billal DS, Fujihara K, Harabuchi Y, Yamanaka N. A scoring system for management of acute pharyngo-tonsillitis in adults. Auris Nasus Larynx 2009;36:314-20.

27. Joachim L, Campos D, Smeesters J, Smeesters PR. Pragmatic scoring system for pharyngitis in low-resource settings. Pediatrics 2010;126:e608-14.

28. Mistika S, Gokahmetoglub S, Balcic E, Onukd FA. Sore throat in primary care project: a clinical score to diagnose viral sore throat. Fam Pract 2015; 32: 263-8.

29. Engel ME, Cohen K, Gounden R, Kengne AP, Barth DD, Whitelaw AC, et al. The Cape Town clinical decision rule for streptococcal pharyngitis in children. Pediatr Infect Dis J 2017;36:250-255.

30. Thompson M, Vodicka TA, Blair PS, Buckley DI, Heneghan C, Hay AD. TARGET Programme team. duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review. BMJ 2013;347:f7027.

31. Renner B, Mueller CA, Shephard A. Environmental and non-infectious factors in the aetiology of pharyngitis (sore throat). Inflamm. Res 2012; 61: 1041-52.

32. Rueangram S. Assessments of head eyes ears nose throat. Phitsanulok: Faculty of Nursing, Naresuan University; 2009.

33. Poowaruttanawiwit P, Krajangopat P. Oral opening methods for oral and throat examination for differential diagnosis of acute pharyngitis and tonsillitis from viral or bacterial infection in community pharmacy setting. Thai J Pharm Pract 2018; 1: 41-9.

34. Fischer Walker CL, Rimoin AW, Hamza HS, Steinhoff MC. Comparison of clinical prediction rules for management of pharyngitis in settings with limited resources. J Pediatr 2006;149:64-71.

35. McGinn TG, McCullagh L, Kannry J, Knaus M, Sofianou A, Wisnivesky JP, et al. Efficacy of an evidence-based clinical decision support in primary care practices: A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2013; 173: 1584-91.

36. Thillaivanam S, Amin AM, Gopalakrishnan S, Ibrahim B. The effectiveness of the McIsaac clinical decision rule in the management of sore throat: An evaluation from a pediatrics ward. Pediatr Res 2016; 80:516-520.

37. Tongrod W, Bunditanukul K, Yotsombut K, Sermsin siri V, Subthawee N, Kaeochinda S, et al. Comparison of antibiotic-dispensing vs. non-antibiotic-dispensing practices by community pharmacies on patients’ health outcome and satisfaction. J Health Syst Res 2013;7:261-7.

38. Nanthajirapong N, Tongrod W, Prawatyotin S. Development of HCU sore throat application on iOS. APHEIT J (Sci&Tech) 2017; 6: 36-44.