การศึกษาผลการประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข
สุรศักดิ์ เสาแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมของสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดกำแพงเพชร และศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน วิธีการวิจัย : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ผู้วิจัยทำการตรวจประเมินร้านขายยาโดยใช้แบบบันทึกการประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ของสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 67 แห่ง ผลการวิจัย : ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดกำแพงเพชรได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ร้อยละ 56.7 เป็นผู้รับอนุญาตและเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้อยละ 41.8 ร้านขายยาได้รับอนุญาตในประเภทบุคคลธรรมดาร้อยละ 85.1 และได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพเพียงร้อยละ 7.5 สำหรับผลการประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หมวดที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนสูงที่สุดคือ หมวดที่ 2 อุปกรณ์ (ร้อยละ 99.6) รองลงมาคือหมวดที่ 3 บุคลากร (ร้อยละ 98.5) หมวดที่ 1 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ร้อยละ 95.2) และ หมวดที่ 4 การควบคุมคุณภาพยา (ร้อยละ 90.1) ส่วนที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 5 การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (ร้อยละ 85.4) เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของคะแนนต่ำสุดของแต่ละหมวด พบว่า ร้านขายยาทุกแห่งผ่านการประเมิน เนื่องจากค่าคะแนนต่ำสุดเกินร้อยละ 70 สรุป : สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนได้ทุกแห่ง โดยไม่มีหมวดใดเป็นปัญหาที่ทำให้ตกมาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน แม้ว่าในบางข้อกำหนดได้รับการประเมินในระดับพอใช้หรือระดับปรับปรุง แต่พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อกำหนดแล้ว ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งต้องคอยควบคุมกำกับ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและป้องกันไม่ให้ตกเกณฑ์มาตรฐานในภายหน้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bureau of Drug Control, Food and Drug Administration. Drug business license, 2018 (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ.2561). 2018. [online]. 2018 [Cited Dec 15, 2018]. Available from: https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Statistic/Licensee-20181004.pdf.
2. Public Health Ministerial Rule in 2013 on license application and licensing of modern drug selling. Royal Gazette No.130, Part 126A (Dec 27, 2013).
3. Public Health Ministerial Declaration in 2014 on the requirement of premises instruments and good pharmacy practice in selling establishments of modern drugs according to the Drug Act. Royal Gazette No.131, Part 223D (supplement) (Nov 5, 2014).
4. Food and Drug Administration Declaration on rules procedures and conditions for passing the assessment according to the good pharmacy practice. Royal Gazette No.133, Part 123D (supplement) (May 27,2016).
5. Public Health Ministerial Declaration in 2013 on Determine the duration of the licensee to sell modern drugs and who has the duty to perform must follow the Public Health Ministerial Rule in 2013 on license application and licensing of modern drug selling. Royal Gazette No.134, Part 215D (supplement) (Aug 31, 2017).
6. Kampheangphet Province Public Health Office. Directory of pharmacies in Kampheangphet at Oct 1, 2018. Kampheangphet Province Public Health Office; 2018.
7. Bureau of Drug, Food and Drug Administration. Good pharmacy practice:GPP. [online]. 2018; [Cited Dec 15, 2018] Available from: https://www.ylo.moph.go.th/webssj/file2016/manual_gpp092015.pdf.
8. Leauwong S. Driving the Policy for Improving the standard of drugstores in Udon Thani Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2018; 10: 37-48.
9. The Office of Pharmacy Accreditation (Thailand), The Pharmacy Council. List of accredited community pharmacy 2018. [online]. 2018 [Cited 2018 Dec 1]. Available from: https://papc.pharmacycouncil.org/index.php?option=drugstore&subpage=drugstore.
10. Wientong P, Chinwong D, Chinwong S, Vacharachaisurapol P, Dutjanuthat A, Supakul S. Readiness among community pharmacists in Chiang Mai to comply with the Ministerial Declaration on licensing and requirements on premises, instruments and good pharmacy practice. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017; 9: 92-102.
11. Intapun I. Inspection of compliance to the Ministerial Rule on licensing and requirements on premises, instruments and good pharmacy practice among drugstores in Lamphun, Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 94-104.
12. Weraphasook W. Kanchanaburi pharmacy development for good pharmacy practice (GPP) accomplishment. FDA Journal 2015; 22: 27-34.
13. Tungsawatdirat T, Kongchai K, Maneemai O. Behaviors and attitudes of medication label writing according to the good pharmacy practice of northern community pharmacists. Thai Bull Pharm Sci 2018; 13: 117-27.