การศึกษาสถานการณ์การใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในจังหวัดลำพูน

Main Article Content

อินทริยา อินทพันธุ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของโรงงานในจังหวัดลำพูน  2) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกันตนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพต่อไป วิธีการวิจัย: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยสำรวจข้อมูลการจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีจากผู้ประสานงาน 25 คนของหน่วยงานผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ 7 แห่ง และผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพ 120 คน การศึกษายังสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 3 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงบรรยาย ผลการวิจัย: การตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.71–100) มีการจัดบริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โรงงานส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยบริการตรวจสุขภาพโดยคำนึงจากค่าบริการตรวจสุขภาพพนักงานต่อคนเป็นหลัก (ร้อยละ 84)  นอกจากนี้ยังตรวจสอบความพร้อมของผู้ให้บริการ และผลงานการให้บริการครั้งที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ  การปฏิบัติของหน่วยงานผู้ใช้บริการและหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามแนวทางของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สถานพยาบาลอื่นที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สรุป: เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรพัฒนาแนวปฏิบัติในการควบคุมระบบการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและเผยแพร่ไปยังพื้นที่อื่นต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Lamphun Provincial Industrial Office. Report of the industrial investment movement in Lamphun Province on March 2018 [online]. 2018. [cited Jun 9, 2018]. Available from: www.industry.go.th/lamph un/index.php/activityreport/2561-1.

2. Ministerial regulations on rules and procedures for health checkups of employees and reporting the results to the Labor Inspector 2004, Royal Gazette No 122, Part 4A (Jan 13, 2005).

3. Labor Protection Act B.E. 2541. Royal Gazette No 115, Part 8A (Feb 20, 1998).

4. Safety, Occupational Health and Working Environ ment Act B.E. 2554. Royal Gazette No 128, Part 4A (Jan 17, 2554).

5. Arts of Healing Division. Sanatorium Act B.E. 2541, Sanatorium Act (No.2) B.E. 2547, their related ministerial regulations, announcements and regula- tions of the Ministry of Public Health. Bangkok: War Veterans Organization Printing House; 2009.

6. Sanatorium Act (No.4) B.E. 2559. Royal Gazette No 133, Part 107A (Dec 20, 2016).

7. Declaration of the Ministry of Public Health on other sanatoriums exempted from complying with the regulations on sanatoriums Act. Royal Gazette No 135, Part 89D special (Apr 19, 2018).

8. Intapun I. Risk management: Case of mobile health checkup service in Lamphun province. Nonthaburi: The College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection of Thailand; 2015.

9. Medical Profession Act B.E. 2525. Royal Gazette No 99, Part 111A special (Aug 11, 1982).

10. Nursing and Midwifery Profession Act B.E.2528. Royal Gazette No 2, Part 120A special (Sep 5, 1985).

11. Medical Technology Profession Act B.E.2547. Royal Gazette No 1, Part 65A special (Oct 22, 2004).