อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุประเภทกิจการบริการทางธุรกิจในมุมมองของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Main Article Content

สุรเชษฎ์ เดชมณี
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
สุนทรี ท ชัยสัมฤทธิ์โชค

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement: LE) กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย (illegal advertising of health products: IAHP) ทางวิทยุประเภทกิจการบริการทางธุรกิจในมุมมองของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วิธีการวิจัย: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่สัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 แห่งในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 17 ท่าน และผู้ให้ข้อมูลเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา IAHP  4 แห่ง จำนวน 7 ท่าน ผลการวิจัย: อุปสรรคของ LE ในกรณี IAHP ทางสื่อวิทยุ ประกอบด้วย 1. ทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ LE กับ IAHP ทางสื่อวิทยุ 2. ความเชื่อว่า IAHP เป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ได้ 3. การให้ความสำคัญของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดการปัญหา IAHP ทางสื่อวิทยุด้วย LE 4. ความยากและความซับซ้อนของ LE ในกรณี IAHP 5. ความพร้อมของบุคคลากรและองค์กรสนับสนุนใน LE สรุป: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายในการลดอุปสรรคการดำเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ และสามารถใช้เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหา IAHP ในระดับเขตตรวจราชการ และระดับจังหวัดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Jamarik K. Thailand's broadcasting market [online]. 2016 [cited Nov 19, 2017]. Available from: broad cast.nbtc.go.th/bcj/2559/doc/2559_08.pdf

2. Foundation for Government Research and Development Institute. The study of behaviors in the use of the audience measurement service [online]. 2015 [cited Jul 15, 2018]. Available from: www.nbtc.go.th/Services/academe

3. National Broadcasting and Telecommunications Commission. List of radio licensees who are legally allowed to broadcast [online]. 2018 [cited Nov 15, 2018]. Available from: broadcast.nbtc.go.th/radio/.

4. The Nielsen Company. Estimated total advertising expenditure by medium [online]. 2017 [cited Nov 15, 2018]. Available from: www.marketingoops.com /reports/media-stat/nielsen-ads-spending-august-20 17/.

5. Kittisopee T, Anantachoti P, Tangcharoensathien V. Radio drug advertisement situation and regulation in Thailand. Bangkok: the Faculty of Pharmaceu- tical Science, Chulalongkorn University; 2005

6. Lomas K, Chanthapasa K. The situation of radio advertisement of drug and food claimed as drug in Phraibueng municipality, Sisaket province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 8: 55-60.

7. Suwanmanee O, Lerkiatbundit S. Illegal advertising of products classified as drugs by law among local radios. Thai Journal of Pharmacy Practice 2011; 3: 41-55.

8. Chandrawongse M. Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal problems on community radio broadcasts toward consumers in Chiang Mai province [independent study]. Chiang Mail: Chiang Mai University; 2011.

9. Ampant P. Situations, problems and solutions to problems of the broadcasting radio station of Sisaket province in advertising health products. Research and Development Health System Journal 2015; 8: 26-37.

10. Rural and Local Consumer Health Products Promotion Protection Division. Summary of the performance on activities of consumer protection in 2015. Nonthaburi: Thai Food and Drug Adminis- tration; 2015.

11. Rural and Local Consumer Health Products Promotion Protection Division. Summary of the performance on activities of consumer protection in 2016. Nonthaburi: Thai Food and Drug Adminis- tration; 2016.

12. Rujirayunyong T. Situation of illegal advertising of health products among local radios in Lopburi in the era of the National Council for Peace and Order (NCPO). Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 189-99.

13. Chanakha K. Prevalence of illegal health product advertisements on local radio broadcasts in Amphur Mueang, Buriram Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 435-41.

14. Khanteekul N. Prevalence of illegal advertising of food and drugs among radio broadcasts in Chiang Mai after enforcing legal measures to the problem. Thai Journal of Pharmacy Practice 2017; 9: 321-8.

15. National Broadcasting and Telecommunications Commission. Consumer Media Network pointed out advertising of illegal health products is still a problem [online]. 2016 [cited Nov 19, 2017]. Available from: bcp.nbtc.go.th/th/detail/2017-02-02-12-32-00

16. Food and Drug Administration. Summary of perfor- mance [online]. 2017 [cited Nov 15. 2017]. Available from: www.fda.moph.go.th/sites/HPSC/SIt ePages/Result.aspx

17. Karin J, Chanthapasa K. Drug and food claimed as drug buying behavior through radio advertising of consumer in Chaiyaphum Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 53-64.

18. Asipong S. Health product use behavior with no medical indications among patients with chronic diseases at Rasi Salai, Sisaket Province. Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 105-12.

19. Bureau of Drug Control, Food and Drug Administration. Collective action to deter illegal advertising and encourage public not to be fooled by ads. Bangkok: Agricultural Cooperative Assem- bly of Thailand Printing; 2014

20. Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation (HITAP). Proposal on the structure of consumer protection systems for health products of Thailand in the future. Nonthaburi: HITAP; 2016.

21. Vittayarat K, Lerkiatbundit S, Chaisumritchoke S. Process of health product advertising among the operators of local radios: a qualitative approach. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8:68-92.

22. Jangjai D, Lerkiatbundit S. Effectiveness of the interventions for reducing illegal advertising of health products among local radio stations. Thai Journal of Pharmacy Practice 2014; 6: 22-40.

23. Miles MB, Huberman AM, Saldaña J. Qualitative data analysis: methods sourcebook 3rd ed. London : Sage; 2014

24. Guba EG, Lincoln YS. Competing paradigms in qualitative research. In: Denzin NK, Lincoln YS, editors. Handbook of qualitative research. Thous- and Oaks, CA: Sage; 1994. p.105-17

25. Chuto N. Qualitative research 2nd ed. Bangkok: Mates Point; 2002.

26. Boonyoopas V. Strengthening measures for law enforcement process of the Board. Bangkok: Office of the National Anti-Corruption Commission; 2006

27. Rujirayunyong T. Managerial obstacles on controlling illegal food and drug advertisement on radio media [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2017

28. Herbert LP. The limits of the criminal sanction. Indiana Law J 1969; 44:493-98

29. Jitsawang S. Effectiveness of law enforcement in punishment and treatment of traffic offenders. Bangkok: Chulalongkorn University. 2018

30. Jitsawang N. Rehab resettlement program. Bangkok: Wattanapong Publishing; 2003

31. Pakdeenaruenart S. Guidelines for the implement- tation of modern police theories. Bangkok: Green Apple Graphic Printing; 2013.

32. Thadsanachaiyakun N. Crime prevention and control. Nonthaburi; Pornthip Printing; 1997.