คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับ ชาวไทยชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบความเข้าใจในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิม

Main Article Content

นูรไอนา ดารามาลย์
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วรนุช แสงเจริญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบความเข้าใจหรือ Thai Health Literacy Assessment Using Word List with Extended Questions to Test Comprehension (THLA-W+) ในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมและหาจุดตัดเกณฑ์คะแนนที่เหมาะสมของแบบวัด วิธีการ: การศึกษานี้ใช้แบบวัด THLA-W+ ที่พัฒนาโดยผดุง จันชูโต ที่ประกอบด้วยคำจำนวน 48 คำและมี 4 ตัวเลือกในแต่ละคำเพื่อทดสอบความเข้าใจของตัวอย่างต่อคำในแบบวัด การคำนวณคะแนนมี 3 แบบ คือ 1) คำนวณจากการทดสอบการอ่าน (THLA-W+R: reading test) 2) คำนวณจากการทดสอบความเข้าใจ (THLA-W+C หรือ comprehension test) และ 3) คำนวณจากการทดสอบการอ่านร่วมกับการทดสอบความเข้าใจ (THLA-W+RC: reading and comprehension test) ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยนอกที่เป็นชาวไทยมุสลิม 767 คนของโรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี การทดสอบความตรงของ THLA-W+ ทำโดยหาความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ความแตกฉานด้านสุขภาพ (health literacy: HL) ระดับการศึกษา และและแบบวัด Thai Health Literacy Assessment Using Nutrition Label (THLA-N8) การหาจุดตัดและความสามารถในการทำนายใช้การวิเคราะห์ receiver operating curve ผลการวิจัย: THLA-W+R, THLA-W+C และ THLA-W+RC มี Cronbach Alpha 0.98, 0.97, และ 0.97 ตามลำดับ THLA-W+C และ THLA-W+RC สามารถแยกตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันได้ดี และดีกว่า THLA-W+R ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างคะแนน THLA-W+ ทั้ง 3 แบบกับตัวชี้วัด HL ต่าง ๆ (เช่น ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจเอกสารทางสุขภาพ) เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.22-0.82; P<0.05) ซึ่ง THLA-W+C และ THLA-W+RC มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สูงกว่า THLA-W+R คะแนนจาก THLA-W+C และ THLA-W+RC มีความสัมพันธ์กันสูงโดย r=0.99 หากใช้ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจเอกสารทางสุขภาพ และ THLA-N8 เป็นตัววัดมาตรฐาน  พบว่า THLA-W+R มีพื้นที่ใต้โค้ง (area under the curve; AUC) เท่ากับ 0.64-0.66 (ขึ้นกับตัววัดมาตรฐาน) ซึ่งน้อยกว่า AUC ของ THLA-W+C และ THLA-W+RC ที่เท่ากับ 0.82-0.83 และ 0.82-0.83 ตามลำดับ จุดตัดคะแนนที่เหมาะสมของ THLA-W+R, THLA-W+C และ THLA-W+RC คือ 47, 37 และ 37 ตามลำดับ ความไวของแบบวัด คือ ร้อยละ 41.90-46.52, 68.68-78.61 และ 70.74-80.75 ตามลำดับ THLA-W+C และ THLA-W+RC มีค่าความไวมากกว่า THLA-W+R ส่วนค่าความจำเพาะของแบบวัดจากการคำนวณคะแนนทั้ง 3 แบบมีค่าใกล้เคียงกัน คือ 76.21-88.10, 67.96-83.33 และ 66.02-80.95 ตามลำดับ สรุป: THLA-W+ มีความเที่ยงและความตรงในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิม ในการทดสอบควรใช้ THLA-W+C เพราะมีคุณสมบัติการวัดที่ดีกว่า THLA-W+R และไม่ต้องใช้บุคลากรในการตัดสินการอ่านออกเสียงคำ THLA-W+C มีความไวและความจำเพาะเป็นที่น่าพอใจ ผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 37 ถือว่ามี HL ไม่พียงพอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Sørensen K, den Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of defini tions and models. BMC Public Health 2012; 25: 12: 80.

2. Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Viera A, Crotty K, et al. Health literacy interven-tions and outcomes: an updated systematic review. Evidence Report/Technology Assesment No. 199. Rockville, MD. Agency for Healthcare Research and Quality; 2011.

3. Davis TC, Crouch M, Wills G, Abdehou D. Rapid assessment of literacy levels of adult primary care patients. Fam Med 1991; 23: 433-55.

4. Parker RM, Baker DW, Williams MV, Nurss JR. The test of functional health literacy in adults: a new instrument for measuring patients’ literacy skills. J Gen Intern Med 1995; 10: 537-41.

5. Weiss BD, Mays MZ, Martz W, Casto KM, DeWalt DA, Pignone MP, et al. Quick assessment of literacy in primary care: the newest vital sign. Ann Fam Med 2005; 3: 514-22.

6. Health Education Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Guide- lines for the development of health literacy to change behavior and reduce risk. Nonthaburi: Ministry of Public Health, 2013.

7. Jindawong B. Validity and reliability of the Thai version of health literacy screening tools for patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen Uni- versity; 2013.

8. Phantong W. Development of the Thai Health Lite- racy Assessment using Word List (THLA-W). [master thesis]. Songkla: Prince of Songkla University; 2016.

9. Chanchuto P. Development of the Thai Health Lite- racy Assessment Using Word List with extended questions to test comprehension (THLA-W+): testing in Sadao Hospital. [master thesis]. Songkla: Prince of Songkla University; 2017.

10. Lee SY, Bender DE, Ruiz RE, Cho YI. Development of an easy-to-use Spanish health literacy test. Health Serv Res 2006; 41: 1392-412.

11. Na Phatthalung P, Lerkiatbundit S. Development of Thai health literacy assessment based on the assess ment of ability to use nutrition label. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 659-77.

12. Office of the Private Schools within 5 Southern Border Provinces. Comparision of the average score on ordinary national educational test [online]. 2017 [cited Apr 16, 2018]. Available from: www.skprivate .go.th/uploads/information/9a33fc62f981f0a441b0cac91da055c6.xlsx.

13. Faul GF, Erdfelder E, Buchner A and Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods 2009; 41:1149-60.

14. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. Cancer 1950; 3: 32–5.

15. Swets JA. Measuring the accuracy of diagnostic systems. Science 1988; 240:1285-93.

16. Jaeschke R, Guyatt GH, Sackett DL. Users' guides to the medical literature. III. How to use an article about a diagnostic test. B. What are the results and will they help me in caring for my patients? The Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA. 1994; 271: 703-7.