ผลของการใช้แนวปฏิบัติการให้อาหารทางหลอดเลือดดำต่อการเพิ่มการเจริญเติบโต ในทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยมากระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

Main Article Content

สุชาดา จาปะเกษตร์
อุษา จำปา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติของการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ (parenteral nutrition protocol: (PN protocol)  ที่ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลพุทธโสธรได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตในทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยมาก (very low birth weight preterm infants: VLBWPIs) ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล วิธีการ: การศึกษาเป็นการวิจัยแบบไปข้างหน้าโดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในทารกเกิดก่อนกำหนดกลุ่มทดลอง 20 รายที่ได้รับ PN protocol ที่พัฒนาขึ้น และทารกเกิดก่อนกำหนดในกลุ่มเปรียบเทียบ 22 รายที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำตามแนวทางเดิมในอดีต ผู้วิจัยบันทึกการเจริญเติบโตของทารกสัปดาห์ละครั้งจากข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนทารกมีอายุเทียบเท่าอายุในครรภ์ 37 สัปดาห์ ผลการวิจัย: ทารกในกลุ่มทดลองมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่สองและสามหลังเกิดมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (110 และ 7 กรัม, P=0.04 และ 245 และ 107 กรัม, P<0.001 ตามลำดับ) นอกจากนี้ทารกเกิดก่อนกำหนดในกลุ่มทดลองที่มีน้ำหนักตัวผ่านเกณฑ์เมื่ออายุ 37 สัปดาห์ มีจำนวนมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (8 และ 2 ราย, P=0.03) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของจำนวนทารกที่มีความยาวลำตัวและเส้นรอบวงศีรษะผ่านเกณฑ์ระหว่างสองกลุ่ม สรุป:  การใช้ PN protocol ที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวในทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยมากระหว่างนอนโรงพยาบาล ทั้งนี้ควรประเมินการเจริญเติบโต รวมทั้งอาหารที่ได้รับของทารกกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. WHO. Preterm birth fact sheets [online]. 2018 [cited Apr 20, 2019]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth.

2. Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL, Carlo WA, Ehrenk ranz RA, Starh AR, et al. Trend in neonatal morbidity and mortality of very low birth weight infants. Am J Obstet 2007; 196: 147-8.

3. Ruegger C, Hegglin M, Adams M. Population based trends in mortality, morbidity and treatment for very preterm and very low birthweight infants over 12 years. BMC Pediatr 2012; 12: 17.

4. De Curtis M, Rigo J. Extrauterine growth restriction in very-low-birthweight infants. Acta Pediatr 2004; 93: 1563-8.

5. Griffin IJ, Tancredi DJ, Bertino E, Lee HC, Profit J. Postnatal growth failure in very low birthweight infants born between 2005 and 2012. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016; 101: F50-5.

6. McLeod G, Sherriff J, Patole S. Post-discharge nutrition for high-risk preterm neonates. In: Patole S, editors. Nutrition for the preterm neonate: a clinical perspectives. London: Springer; 2013. p.173-85.

7. Suppo LM, Rugolo S. Growth and developmental outcomes of the extremely preterm infant. J Pediatr 2005; 81(Suppl 1): S101-10.

8. Euser AM, de Wit CC, Finken MJ, Rijken M, Wit JM. Growth of preterm born children. Horm Res Pediatr 2008; 70: 319-28.

9. Dusick AM, Poindexter BB, Ehrenkranz RA, Lemons JA. Growth failure in preterm infant: can we catch up? Semin Perinatol 2003; 27: 302-10.

10. William W. Aggressive nutrition of the preterm infant. Curr Pediatr Rep 2013; 1: doi:10.1007/s40124-013-0026-4.

11. Su BH. Optimizing nutrition in preterm infants. Pediatr Neonataol 2014; 55: 5-13.

12. Morgan C. Early amino acid in very preterm infants: too little, too late or too much, too soon? Semin Fetal Neonatal Med 2013; 18: 160-5.

13. Lee BS. Nutritional strategy of early amino acid administration in very low birth weight infants. Korean J Pediatr 2015; 58: 77-83.

14. Ming-Yi L, Yi-Yin C, Shu-Hui H, Yu-Kuei C, Sue-Joan C. The Influence of aggressive parenteral nutrition to preterm and very low birth weight infants. Glob Pediatr Health 2015; 2: doi: 10.1177/2333794 X14567192.

15. Jadhav P, Parimi PS, Kalhan SC. Parenteral amino acid and metabolic acidosis in premature infants. J
Parenter Enteral Nutr 2007; 31: 278-83.

16. Brener Dik PH, Gallrtti MF, Bacigalupo LT, Fernandez JS, Mariani G. Hypercalcemia and hypophosphatemia among preterm infants receiving aggressive parenteral nutrition. Arch Argent Pediatr 2018; 116: e371-7.

17. Birgin T, Deniz H, Zeliha O, Bilin C, Hande G. An aggressive nutrition protocol improves growth in preterm infants. Turk J Pediatr 2015; 57: 236-41.

18. Miller M, Vidya R, Rastogi D, Bhutada A, Rastogi S. From parenteral to enteral nutrition: a nutrition-based approach to evaluating postnatal growth failure in preterm infants. J Parenter Enter Nutr 2014; 38: 489-97.

19. Fenton TR, Kim JH. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatr 2013; 13: 59.

20. Committee on Fetus and Newborn. Age terminology during the perinatal period. Pediatrics 2004; 114: 1362-4.

21. Hediger ML, Luke B, Gonzalez-Quintero VH, Martin D, Nugent C, Witter FR, et al. Fetal growth rate and very preterm delivery of twins. Am J Obstet Gynecol 2005; 193: 1498-507.

22. Beiguelman B, Colletto G, Franchi-Pinto C, Krieger H. Birth weight of twins: the fetal growth patterns of twins and singletons. Genet Mol Biol 1998; 21: doi: 10.1590/S1415-47571998000100025.

23. Joosten K, Embleton N, Yan W, Senterre, the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition.ESPGHAN/ESPEN/ES PRCSPEN guideline on pediatric parenteral nutrition : energy. Clin Nutr 2018; 37: 2309-14.

24. Johannes B, Vergilio C, Dominique D, the ESPGH AN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pedia tric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ ESPR/ CSPEN guideline on pediatric parenteral nutrition: amino acids. Clin Nutr 2018; 37: 2315-23.

25. Alexandre L, Natasa FM, Olivier G, Chris HP, Jennifer W, Bert hold K, et al. ESPGHAN/ESPEN/ES PR/CSPEN guideline on pediatric parenteral nutrition: lipids. Clin Nutr 2018; 37: 2324-36.

26. Gidrewicz DA, Fenton TR. A systematic review and meta-analysis of the nutrient content of preterm and term breast milk. BMC Pediatr 2014; 14: 216.

27. Boyce C, Watson M, Lazidis J, Reeve S, Dods K, Simmer K, et al. Preterm human milk composition: a systematic literature review. Br J Nutr 2016; 116: 1033-45.

28. Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP, Curtis M, Darmaun D, Decsi T, et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the european society for pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition committee on nutrition. J Parenter Gastr Nutr 2010; 50: 85-9.

29. Joy NW, Genevieve C, Kristen W. Physiological weight loss in breastfed neonate: a systematic review. Open Med 2008; 2: e99-110.

30. Tagare A, Walawalker M, Vaidya U. Aggressive parenteral nutrition in sick very low birth weight babies: a randomized controlled trial. Indian Pediatr 2013; 50: 954-6.

31. Helen EM, Mark JJ, Alison AL, Victoria RC. Early parenteral nutrition and growth outcome in preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2013; 97: 816-26.

32. Roggero P, Gianni ML, Liotto F, Morniroli D, Mosca F. Small for gestational age preterm infants: nutritional strategies and quality of growth after discharge. J Matern Fetal Neonatal Med 2011; Suppl 1: 144-6.

33. Casey PH. Growth of low birth weight preterm children. Semin Perinatol 2008; 32: 20-7.