หนึ่งทศวรรษงานวิจัยด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคชายแดนใต้: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Main Article Content

ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ
ยามิละห์ ยะยือรี
นิซูไรดา นิมุ
ซารีนะฮ์ ระนี

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของงานวิจัยด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2562 โดยการสืบค้นข้อมูลรายงานหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและไม่ได้ตีพิมพ์ มาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางของสถาบัน Joanna Briggs ปี ค.ศ. 2017 ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า มีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานวิจัยจำนวน 12 เรื่อง ในจำนวนนี้ 7 เรื่องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่เหลือ 5 เรื่องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาพบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการใช้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้แก่ ผลข้างเคียงของการได้รับวัคซีน ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน และพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนการศึกษาในเรื่องพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมุ่งเน้นการเฝ้าระวังอาการหลังได้รับวัคซีน การพัฒนารูปแบบการติดตาม และการประเมินความครอบคลุมของวัคซีน การวิจัยในพื้นที่ชายแดนใต้ในอนาคตควรมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนเกี่ยวกับวัคซีน หลักการศาสนา และการจัดการผลข้างเคียงของวัคซีน การพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ และการพัฒนากลไกหรือวิธีการส่งเสริมความครอบคลุมของวัคซีนในพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Sontichai C, Sornprasit S, Rompipat S. Basic know ledge about immunization. In: Siripittayakunkit A, editors. Workshop for immunization officials. Non- thaburi: National Vaccine Institute; 2018. p. 19-29.

2. Department of Disease Control. Strategic framework [online]. 2017 [cited Mar 14, 2019]. Available from: www.ddc.moph.go.th/file/kobplan60.pdf.

3. Hasuwannakit S. Southern crisis and impact on health systems in 3 Southern border provinces. Community Hospital Journal 2004; 5: 9-16.

4. Somnuek S, Kimakom C, Aksornkaew W. Report on the impact of health services on crisis in the 3 Southern border provinces. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2005.

5. Rodklay A, Wariyaphongsukit S, Hasuwannakit S. Healthcare system during violent crisis in the three Southern border provinces, Thailand. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2005.

6. Aromataris E, Munn Z. Joanna Briggs institute reviewer's manual [online]. 2017. [cited Mar 14, 2019]. Available from: reviewersmanual.joannabrig gs.org.

7. The Joanna Briggs Institute. Reviewers’ manual 2014 edition. South Australia: Joanna Briggs Institute; 2014.

8. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman D G. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097 doi:10.1371/journal.pmed100 0097

9. Porritt K, Gomersall J, Lockwood C. Study selection and critical appraisal: The steps following the litera ture search in a systematic review. Am J Nurs 2014; 114: 47-52

10. Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E. Data extraction and synthesis: The steps following study selection in a systematic review. Am J Nurs 2014;114:7 49-57

11. Pluye P, Robert E, Cargo M, Bartlett G, O’Cathain A, Griffiths F, Boardman F, Gagnon MP, Rousseau M C. Proposal: A mixed methods appraisal tool for systematic mixed studies reviews [online]. 2011. [cited Jan 14, 2019]. Available from: mixedmethods appraisaltoolpublic.pbworks.com.
12. Kammatid A, Markrat M. Using the systematic review to provide a complete summary on a research question in
evidence-based practice: A 3-step method. Southern College Network Journal of Nursing and Public. 2016; 3: 246-59.

13. Hayeedamae S. Childhood vaccination refusal of Muslim’s caregivers in a community of Muang Yala District. Songkhla: Faculty of Medicine, Prince of Songkla University; 2018.

14. Puti S, Pilate A, Puti S, Talalama I, Muputi N. Health status, beliefs and health behaviors of people in the Southern border provinces. Thai Muslim's Health Promotion Program; 2018.

15. Sa-idi A. A phenomenological study on the refusal of vaccines for children among people in the Tungyangdaeng district of Pattani province. Bang- kok: Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University; 2019.

16. Daya S, Lillahkul N, Kornnoin J. Experience of parents of thai muslim childhood aged 0 - 5 years in Yala province who rejected the service of expanded program immunization. Journal of the Department of Medical Services. 2018; 43: 137-41.

17. Domang R. Factors affecting parents on seeking basic immunization program for their children aged 0-5 years in Pattani province [master thesis]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2017.

18. Yeepalo M, Siwadumrongpong W, Chaikongkiat P. Health beliefs model on vaccination of parents with unvaccinated children in Yala province. Multidisci