ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออกของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา

Main Article Content

สวิตตา จังโหลนราช
ชิษณุ พันธุ์เจริญ
กรกมล รุกขพันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับดังกล่าวของผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาจำนวน 400 คน แบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์ประกอบด้วยคำถามที่ประเมินเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เจตคติเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก และ การยอมรับวัคซีนไข้เลือดออก ผลการวิจัย: ตัวอย่างร้อยละ 95.0 ยอมรับวัคซีนไข้เลือดออก ค่ามัธยฐานของความเต็มใจจ่ายวัคซีนไข้เลือดออก 3 เข็มอยู่ที่ 550 บาท (พิสัยระหว่างควอไทล์ 277.5, 1,000.0) ตัวอย่าง 6 รายไม่ประสงค์ที่จะจ่ายค่าวัคซีนไข้เลือดออก การวิเคราะห์ด้วย logistic regression พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ การมีวัคซีนบริการให้ฟรี (OR=35.93, 95% CI: 10.82-119.31) ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก (OR=7.75, 95% CI: 1.93-31.02) และอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัว (OR=4.76, 95% CI: 1.26-18.02) สรุป: ตัวอย่างเกือบทั้งหมดยอมรับวัคซีนไข้เลือดออก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออกคือ ควรมีวัคซีนมีบริการฟรี ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก และอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัว การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยวัคซีนต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ต่อการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออก บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือ การให้ข้อมูลความรุนแรงของโรค การสนับสนุนวัคซีน และการทำความเข้าใจกับบุคคลในครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Kaewkungwal J. Dengue illness and dengue hemor rhagic fever guideline. In: Phungsombat S, ed. Epi demiology. Bangkok: Graphic and Design, 2015. 1-10.

2. World Health Organization. Dengue and dengue hemorrhagic fever [online]. 2017 [cited Oct 15, 2017]. Available from: /www.who.int/mediacentre/ fact sheet s/fs117/en/index.html.

3. Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Dengue fever forecast report, Dengue fever situation [online]. 2018. [cited Feb 21, 2019]. Avai lable from: ddc.moph.go.th/th/site/newsview/view/6 96.

4. Shepard D. Economic and disease burden of dengue in Southeast Asia. Plos Neg Trop Dis 2013;7:e2055.

5. World Health Organization. Globle strategy for dengue prevention and control 2012-2020 [online]. 2012. [cited Nov 1, 2017]. Available from: www.who .int /immunization/sage/meetings/2013/april/5_D engue_SAGE_Apr2013_Global_Strategy.pdf.

6. Hadinegoro SR, Arredondo-Garcia JL, Capeding MR, Deseda C, Chotpitayasunondh T, Dietze R, et al. Efficacy and long-term safety of a dengue vaccine in regions of endemic disease. N Eng J Med 2015; 373: 1195-206.

7. Pediatric Infection Disease Society of Thailand. Guidelines for guidance in the practice of dengue vaccine: Dengvaxia advice for doctors. [online]. 2017 [cited Dec 29, 2017]. Available from: www.pid st.or.th/A601.html.

8. Nokdee C. Dengue Vaccine: Prevent disease from mosquitoes [online]. 2017 [cited Oct 30, 2017]. Ava ilable from: www.thaihealth.or.th.

9. Villar L, Dayan GH, Arredondo-García JL, Rivera DM, Cunha R, Deseda C, et al. Efficacy of a tetrava lent dengue vaccine in children in Latin America. N Eng J Med 2015; 372: 113-23.

10. World Health Organization. Questions and answers on dengue vaccines: Phase III study of CYD-TDV in Latin America [online]. 2014. [cited Oct 1, 2017]. Available from: www.who.int/immunization/research /development/QA_Dengue_vaccine_LA_phIIIstudy_final.pdf.

11. Harapan H, Anwar S, Setiawan AM, Sasmono RT. Dengue vaccine acceptance and associated factors in Indonesia: A community-based cross-sectional survey in Aceh. Vaccine. 2016; 34: 3670–5.

12. Panji FH, Marcia C. Public acceptance and willing ness to pay for a future dengue Vaccine. Plos Neg Trop Dis 2013;7:e2427.

13. Becker MH. The health belief model and personal health behavior. Health Educ Monogr 1974;2:324–508.

14. Sooksripeng B. Health belief model [online]. 2013 [cited Oct 10, 2017]. Available from: www.gotokno w.org/posts/115420.

15. World Health Organization. What influences vaccine acceptance: A model of determinants of vaccine hesitancy [online]. 2013. [cited Oct 1, 2017 ]. Available from: www.who.int/ immunization/ sage /meetings/2013/april/1_Model_analyze_driversofvaccineConfidence_22_March.pdf.

16. Barbacariu CL. Parents’ refusal to vaccinate their children: An increasing social phenomenon which
threatens public health. Procedia Soc Behav Sci 2014;149:84–91.

17. Harmsen IA, Mollema L, Ruiter RA, Paulussen TG, de Melker HE, Kok G. Why parents refuse childhood vaccination: a qualitative study using online focus groups. BMC Public Health 2013; 13: 1183.

18. Fredrickson DD, Davis TC, Arnould CL, Kennen EM, Hurniston SG, Cross JT, et al. Childhood immu nization refusal: provider and parent perceptions. Fam Med 2004; 36: 431–9.

19. Yaqub O, Castle-Clarke S, Sevdalis N, Chataway J. Attitudes to vaccination: a critical review. Soc Sci
Med 2014; 112: 1–11.

20. Jung-Seok L, Vittal M, Lim JK, Mabel C, Chukiat S, Anh DD, Lee KS, et al. A multi-country study of the
household willingness-to-pay for dengue vaccines: Household surveys in Vietnam, Thailand, and Colombia. PloS Neg Trop Dis 2015;9:e0003810.