เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยวิกฤต

อรุณรัตน์ พรมมา, เสาวลักษณ์ เนตรชัง, ไพทูรย์ มาผิว, นัยนา แก้วคง, วีระยุทธ อินพะเนา

16 - 29

ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

โรชินี อุปรา , ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์ , ทิพย์ ลือชัย , วราภรณ์ บุญยงค์, ปวีณา ยศสุรินทร์ , ชลกนก ธนาภควัตกุล

73 - 86

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

เทพไทย โชติชัย, เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, อิสรีย์ ปัดภัย

87 - 101

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของแรงงานกรรมกรก่อสร้าง นอกภาคฤดูเกษตรกรรม

แสงดาว จันทร์ดา, นิระมล สมตัว, จุรี แสนสุข, แก้วจิต มากปาน, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์

102 - 118

การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันพฤติกรรมการข่มเหงรังแกในโรงเรียน

วาสนา มั่งคั่ง, ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ, รุ่งนภา สูตินันท์โอภาส

119 - 131

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, วรุฒ บุญประยงค์, จุรีรัตน์ กิจสมพร, นภชา สิงห์วีรธรรม

162 - 175

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย

นิติรัตน์ มีกาย, นิพนธ์ แก้วต่าย, ศุภวัฒน์ สายพานิช, กุลวรางค์ กรณ์แก้ว, วศิน บำรุงชัยชนะ

189 - 198

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ศศิธร ชิดนายี, สุมิตรพร จอมจันทร์ , พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ปลื้มจิต โชติกะ

199 - 214

ความหมายและพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม: การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล

พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา

231- 250

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในบริบทของชาติพันธุ์อาข่า

ศุภลักษณ์ อยู่ยอด, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, อุษณีย์ จินตะเวช, เรืองรอง เย็นใจมา, ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ

251 - 264

การเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพ

อิทธิพล แก้วฟอง, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, อนัญญา คูอาริยะกุล

265 - 274

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ: ความท้าทายและการพัฒนา

กานต์ชัชพิสิฐ คงเสถียรพงษ์, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

275 - 286

ป้องกันลดเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติ

จินตวีร์พร แป้นแก้ว, จีระภา นะแส, ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์

303 - 312