การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

Main Article Content

ศศิธร ชิดนายี
สุมิตรพร จอมจันทร์
พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ปลื้มจิต โชติกะ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร       ปรับปรุงพ.ศ.2560) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP model) ประกอบด้วย บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแบบง่ายเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 154 คน อาจารย์จำนวน 29 คน ผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 67 คน ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต ทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของผู้สำเร็จการศึกษา อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ .98, .93 และ .98 ตามลำดับ และแบบสัมภาษณ์กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


          ผลการวิจัย พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตประเมินหลักสูตรด้านบริบทอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\frac{}{X}= 4.16, SD=.78; gif.latex?\frac{}{X}= 4.23, SD =.78) ตามลำดับ และอาจารย์ประเมินว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานชาติและปรัชญานโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก เช่นเดียวกับด้านปัจจัยนำเข้าที่ผู้สำเร็จการศึกษา อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิตประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\frac{}{X}= 4.15, SD= .73; = 4.gif.latex?\frac{}{X}39, SD= .67; gif.latex?\frac{}{X}= 4.32, SD= .66)  ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\frac{}{X}= 4.10, SD = .69; gif.latex?\frac{}{X}= 3.90, SD = .80; gif.latex?\frac{}{X}= 4.19, SD = .74)  และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\frac{}{X}= 4.12, SD =.70; gif.latex?\frac{}{X} = 4.11, SD = .68; gif.latex?\frac{}{X}= 4.12, SD =.78) ตามลำดับ 


          ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับมากจึงเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป และผู้ที่เกี่ยวข้องควรนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Abdulloh, W.& Niemted, W. (2020). Arrangement of learning environment to promote learning skills in the 21st century “concept theory and practice”. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 7(2), 227-246. (in Thai).

Buosonte, R. (2013). CIPP and CIPPIEST evalvation models: mistaken and precise concepts of applications. Silpakorn Educational Research Journal, 5(2), 7-24. (in Thai).

Chesser-Smyth, P. A. (2005). The lived experiences of general student nurses on their first clinical placement: a phenomenological study. Nurse Education in Practice, 5(6), 320–327.

Chidnayee, S., Udomlert,M.& Sapsung,A.(2014). Currirulum Evaluation of Bachelor Degree in Nursing

Science Program, Boromarajonani College of Nursing,Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing,Uttaradit Journal, 6(1), 77-91.( in Thai)

Chintapanyakun, T., Ruaengsri, S., Laksana, K. & Lhongsap, P. (2017). The new curriculum evaluation: CIPPIEST model. Journal of the Police Nurse, 9(2), 203-212. (in Thai).

Jamshidi, N., Molazem, Z., Sharif, F., Torabizadeh, C., & Kalyani, M.N. (2016). The challenges of nursing students in the clinical learning environment: a qualitative study. The Scientific World Journal, Article ID 1846178. https://doi.org/10.1155/2016/1846178

Jonsén, E., Melender, H.-L., & Hilli, Y. (2013). Finnish and Swedish nursing students' experiences of their first clinical practice placement-a qualitative study. Nurse Education Today, 33(3), 297–302.

Kaewurai,W. (2021). Currirulum development: from theory through practice. Pitsanuloke: Naresuan University. (in Thai).

Kooariyakul, A., Chidnayee,S., Wuttijurepan, A., Udomleard,M. Lortamma, P.& Sripalakich, J. (2017). The evaluation of the bachelor of nursing curriculum revised edition 2012, Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(10), 44-58. (in Thai).

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. educational and psychological measurement, 30, 607 – 610.

Office of the Education Council. (2019). National education standards 2018. Nonthaburi: 21 Century. (in Thai).

Pongboriboon, U. (2018). Being the preceptor: The challenge of nurse’s self-efficacy. Journal of The Royal Thai Army Nurses,19 (Supplement), 22-30. (in Thai).

Poonchai, S. et al. (2019). An evaluation of the bachelor science in nursing curriculum (Revised. B.E. 2555) of The Royal Thai Army Nursing College. Journal of The Royal Thai Army Nurses ,20(2), 380-389. (in Thai).

Sirisupluxana, P. (2013). Teaching nursing students to develop critical thinking skills. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 19(2), 5-19. (in Thai).