ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลของหัวหน้าพยาบาล: ศึกษากรณีจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

ปิยะวดี สุมาลัย
ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
มณฑิรา จารุเพ็ง

บทคัดย่อ

          การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเทคโนโลยี และการจัดการองค์กรพยาบาลของหัวหน้าพยาบาล 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการองค์กรพยาบาลของหัวหน้าพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบสุ่มเชิงชั้นอย่างมีสัดส่วน คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 300 คน สำหรับตอบแบบสอบถาม และ 8 คน สำหรับสัมภาษณ์ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีค่าความตรงตามเนื้อหา .96 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .86 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์และความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยใช้เทคนิคแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling, SEM) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา


          ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลวิชาชีพให้คะแนนสภาพปัจจุบันของปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการองค์กรพยาบาลของหัวหน้าพยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\frac{\frac{}{}}{X}= 3.66, 3.65, 3.63, 3.62, 3.71, SD = .78, .83, .83, .86, .77 ตามลำดับ)  และองค์ประกอบของปัจจัยทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกกับการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .290 -.947 ทำให้เข้าใจถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลของหัวหน้าพยาบาล รูปแบบการจัดการเป็นลักษณะของการจัดการซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์ที่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Chirathamkun, S., Theppana, A. & Ongmekiat, T. (2016). Nursing management in the 4G era.1st. Bangkok: TBS Product. (in Thai).

Kanokthet, T. (2016). Development of social welfare model for long term care of elderly health in urban area;

Phitsanulok municipality, Thailand. (phd’s thesis). Mahasarakam: University, Mahasarakam. (in Thai).

Leaudnakrob, N., Sengsri, S. & Poltana, P. (2017). ICT: information technology supported transformative learning. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(1), 70-80. (in Thai).

LeSeure, P., Chawaphanth, S.& Jantaramano, S. (2017). The study knowledge and the competency of nurses in entering the ASEAN economic community in the Northern region. Songklanagarind Journal of Nursing, 37(1), 117-130. (in Thai).

Mala, S. (2013). Changes in the health service systems of local goverments under public health decentralization. (phd’s thesis). Bangkok: Ramkamhaeng University. (in Thai).

Nursing Organization the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (2016). Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016-2020. Nonthaburi: Nursing Organization the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (in Thai).

Pannoi, S. (2015). Social changes of green area community in Phrapradaeng district Samutprakarn province, Thailand. (phd’s thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai).

Pearce, J. & Robinson, R. (2009). Strategic management: formulation, implementation, and Control, New York: Mc.Graw-Hill Publication.

Phophum, C. (2014). Factors affecting Banphaeo Hospital (Public Organization)’s Management. APHEIT International Journal, 20(2),112-123.

Ponsen K., Silawan, T., Pacheun, O. & Khansakorn, N. (2016). Community health problems identification and synthesis through participatory learning process. The Public Health Journal of Burapha University, 11(2), 22-31. (in Thai).

Sangsuriyong, R. (2015). The golden age of information and communication technology policy in Thailand. Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University, 23(42), 1-23. (in Thai).

Srisatitnarakun, B. (2007) .Leadership and strategies for 21st century nursing management. Bangkok: Chulalonkorn University print house. (in Thai).

Srisuphan, W. & Sawangdee, K. (2012). Policy proposals to tackle the shortage problem Professional nurse in Thailand. journal of nursing, 27(1), 5-12. (in Thai).

Sinlaj Jaru, T. (2017). Research and statistical analysis with SPSS and AMOS. 17th. Bangkok : SamanBusiness R&D. (in Thai).