ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

Main Article Content

โรชินี อุปรา
ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
ทิพย์ ลือชัย
วราภรณ์ บุญยงค์
ปวีณา ยศสุรินทร์
ชลกนก ธนาภควัตกุล

บทคัดย่อ

          การวิจัยแบบผสมผสานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ระยะ ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ระยะที่ 2 ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นหลังจากที่เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 1 เดือน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มจากผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมในระยะที่ 1 จำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นโดยใช้ Paired t-test และข้อมูลเชิงคุณภาพนำไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพสูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผ่านการประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็นระดับดีมาก ร้อยละ 88.00 และระดับดี ร้อยละ 12.00 และยังพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกิดความมั่นใจในการที่จะให้การช่วยเหลือในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และเกิดความความภาคภูมิใจในตนเองที่คาดหวังว่าจะได้ช่วยผู้อื่น

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

American Heart Association. (2018). Facts a race against the clock out-of-hospital cardiac arrest. Retrieved (2020, April 1). from https://www.heart.org/-/media/files/about-us/policy-research/fact-sheets/out-of-hospital-cardiac-arrest.pdf?la=en.

American Heart Association. (2020). Highlights of the 2020 American heart association guidelines for CPR and ECC. Retrieved (2020, April 1). from
https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches (5th ed). California: Sage Publication.

Daya, M.R., Schmicker, R.H., Zive, D.M., Rea, T.D., Nichol, G., Buick, J.E. & Wang. H. (2015). Out-of-hospital cardiac arrest survival improving over time: Results from the Resuscitation Outcomes Consortium (ROC). Resuscitation, 91, 108-115.

Khunsawai, B., Promarak, T., & Tippayanate, N. (2020). Effects of smart safe program on self efficacy for basic life support of village health volunteers in community Thadcherngchum Sub-district, Muang District, Sakon Nakhon Province. UBRU Journal for Public Health Research, 9(2), 69 – 79. (in Thai).

Maram, G. D. (1978). The group approach in nursing practice (2 nd ed.). St. Louis: Mosby.

Sanprasan, P., Wattradul, D., Jamsomboon, K., Puapairoj, V., Techangkul, L & Yuyuen, Y. (2015). Effects of health volunteer’s capacity building bases on participating learning program on knowledge and skill of caring patients with cardiovascular disease and a risk group of cardiovascular disease. Thai Journal of Cardio - Thoracic Nursing, 26 (1), 119-132. (in Thai).

Sasang, N., Chusak, T., & Sanee, A. (2020). Effect of the resuscitation training program on knowledge and skills and perceived self-efficacy of resuscitation village health volunteers in Khlong Chik subdistrict, Bang Pra in Ddstrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 21(3), 283 – 293. (in Thai).

Sudden cardiac arrest foundation. (2019). Latest AHA statistics on cardiac arrest survival reveal little progress. Retrieved (2020, April 1). from https://www.sca-aware.org/sca-news/latest-aha-statistics-on-cardiac-arrest-survival-reveal-little-progress

Waelveerakup, W. (2019). Effects of basic life support training program on knowledge, perceived self-efficacy, and basic life support performance of village health volunteers. Interdisciplinary Research Review, 14(5), 25-30. (in Thai).