ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย

Main Article Content

นิติรัตน์ มีกาย
นิพนธ์ แก้วต่าย
ศุภวัฒน์ สายพานิช
กุลวรางค์ กรณ์แก้ว
วศิน บำรุงชัยชนะ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของบัณฑิตหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ที่สำเร็จการศึกษาปี 2558 -2559 เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 99 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ เท่ากับ .05 สถิติความสัมพันธ์ของ (Pearson product – moment correlation coefficient)


          ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แบ่งออกได้ 2 ประเด็น คือ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ คือ ด้านเนื้อหาที่นำมาสอนและด้านความเกื้อหนุนจากครอบครัว 2) ความสัมพันธ์ของผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ 4 สาขากับเกรดเฉลี่ยรวมตอนจบปริญญาตรี (GPA) ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ p>.05 แต่หากนำผลสอบมาเปรียบเทียบกับเกรดจะพบว่า ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ≥ 3.50 มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพทั้ง 4 สาขามากกว่าผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ผลการสอบของบัณฑิตผ่านมากขึ้น ผู้รับผิดชอบควรตระหนักถึงการวางแผนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ให้มากที่สุด และควรมีการเสริมทัศนคติให้มีความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพให้มากขึ้นระหว่างศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยมีคุณภาพมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Ariya, K. et al. (2016). A Development of an instructional model based-on differentiated instruction approach to enhance the ability of learning management design of 21st century for student teachers, ajabhat University. Lampang Rajabhat University Journal, 5(2), 1-17. (in Thai).

Ariya, K., Kaewurai, W. & Chaisanit. P.(2016). A development of an instructional model based-on differentiated instruction approach to enhance the ability of learning management design of 21st century for student teachers, ajabhat University. Lampang Rajabhat University Journal, 5(2), 14 -25. (in Thai).

Aiyakorn, S. (2016). The role of academic advisors in higher education. Journal of Nakhonratchasime College, 10(2), 430-442. (in Thai).

Buason, R., (2013). The CIPP and CIPP IEST assessment model. misunderstandings and accuracy of use. Silpakorn Education Research Journal, 5(2), 7-24. (in Thai).

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. (2016). Strategy 3: promote the use of herbs for therapeutic and health promotion. In the 1st National Master Plan on Thai Herbs Development 2017-2021. (in Thai).

Dumrongpakapakorn, P., Thongon, R., Arayasilapathon, N., Chaipunha, N. & Uthaisang, A. (2013). The experiences of nursing students studying at Borommarajonnani College of Nursing, Nakhon Phanom when preparing for the nursing licensure examination. Journal of Health and Nursing Education, 19(1), 5-17. (in Thai).

Jeerungsuwan, N. et al. (2015). A study of relationship between learning pattern and internet use behavior of undergraduate students. Academic Journal of Industrial Education, 6(1),62-67. (in Thai).

Kanjanawat. S. (2002). Theory of evaluation. (3rd edition). Bangkok: Chulalongkorn University Press 2002. (in Thai).

Ministry of Health National. (2017). Master plan with the development of Thai herbs No. 1, 2017-2021, 2nd edition, Department of Traditional and Alternative Medicine. Ministry of Public Health Bangkok: TS Interprint.

Padtha, C. (2015). Education of learning and teaching efficiency at the learners is important Faculty of Mass Communication Technology Rajamangala University of Technology Phra. Academic conference and presentation of research results, "TUF Research 2011 (pp.100-110). Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University (in Thai).

Sasiboonyot, K. (2013). Perception of service quality and perceived value affects the loyalty of people who come to use skin and beauty clinics of people in Chonburi province. (master’s thesis). Bangkok: Bangkok University. (in Thai).

Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok. (2016). Report of the results of the examination of Thai Traditional Medicine License Tests 2016. Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok. (in Thai).

Sudjit.S. (2019).The Characteristics of the Instructor based on the opinion of undergraduate students in Phuket. Romphruek Journal Year, 37(1), 155. (in Thai).

Thong-On, R. et al. (2013). Preparation for first-class nursing and midwifery practitioner registration based on experience of Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Phanom. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Chonnani Nakhon Ratchasima 19 (1), 5-17 (in Thai).

Yates, L. & Sandiford, J. (2013). Community college nursing student success on professional qualifying examinations from admission to licensure. Community College Journal of Research and Practice, 37(4), 319–332.