ผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุในระบบบริการปฐมภูมิด้วยกระบวนการ “การทำงานของเภสัชกรในการบำบัดด้านยา”

Main Article Content

ฐิติมา ทุ่งส่วย
นราวดี เนียมหุ่น
ชบาไพร โพธิ์สุยะ

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบจำนวนปัญหาการใช้ยา ผลลัพธ์ทางคลินิก (ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด) และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้กระบวนการ “การทำงานของเภสัชกรในการบำบัดด้านยา” (Pharmacist’s Workup of Drug Therapy (PWDT))  มาเป็นแนวทางในการบริบาลทางเภสัชกรรม  โดยงานวิจัยนี้เป็นเชิงทดลองเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม แก่ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ  ณ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดท้ายตลาด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 42 ราย ระยะเวลาในการศึกษา 6  เดือน  ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการ PWDT ช่วยให้เภสัชกรค้นหาปัญหาจากการใช้ยาทั้งหมด  37  ปัญหา พบว่า จำนวนปัญหาการใช้ยาเฉลี่ยในนัดครั้งที่ 2 เปรียบเทียบกับนัดครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 เปรียบเทียบกับนัดครั้งที่ 2 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value .001 และ .02) ตามลำดับ  ผลลัพธ์ทางคลินิก คือ ระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดหลังการศึกษาลดลงจากก่อนการศึกษา .019 ± 1.08 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value .9099)  ส่วนค่าระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยในนัดครั้งที่ 4 สูงกว่านัดครั้งที่ 1 โดยต่างกัน 16.12 ± 37.52 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value .0004). ผลลัพธ์ในด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบประเมิน D-39 ฉบับภาษาไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทุกมิติ  ในด้านมิติการควบคุมเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ทั้งนี้กระบวนการ PWDT เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการทำงานของเภสัชกรคลินิกและทีมสหวิชาชีพในบริบทของปฐมภูมิสามารถแก้ไขปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุได้ การทำงานมีแบบแผนที่ชัดเจน มีเป้าหมายที่เข้ากับบริบทของผู้ป่วย มีความเข้าใจผู้ป่วยและช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น


 


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Borges, A.P.S., Guidoni, C.M., Ferreira, L.D., Freitas, O. & Pereira, L (2010). The Pharmaceutical care of patients with type 2 diabetes mellitus. International Journal of Clinical Pharmacy, 32(6), 730-736.

Buraphunt, B., & Muangsom, N. (2013). Factors affecting uncontrolled type 2 diabetes mellitus of patients in Sangkhom Hospital, Udonthani Province. KKU Journal for Public Health Research, 6(3), 102-109. (in Thai).

Cazarim MDS, F. O. (2016). Impact assessment of pharmaceutical care in the management of hypertension and coronary risk factors after discharge. PLoSONE, 1-14.

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang A. (2009). G * statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods. 41, 1149-1160.

Javaid, Z., Imtiaz, U., Khalid, I., Saeed, H., Khan R.Q., Islam, M., Saleem, Z.,....& Anwer, N.(2019). A randomized control trial of primary care-based management of type 2 diabetes by a pharmacist in Pakistan. BMC Health Services Research, 19(409), 1-13.

Junta, W. (2017). Drug-related Problems of poly pharmacy in diabetic elderly patients at Somdej Phranangchaosirikit Hospital. Retrived (2017, October 18 ) from

https://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhosp/www/KmSrk3/lib/r2r/R2R-4-%E0% B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf (in Thai)

Institute of Geriatric Medicine, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. (2013). Quality geriatric clinic standards and operations manual. Bangkok : agricultural cooperative association of Thailand Co., Ltd. (in Thai).

Kuha, A. Boonmeephipit, B., Wanichwarot, J., & Thammanawat, T. (2009). Comparison of relationships preliminary dementia test in Thai version (MMSE-Thai) 2002 and Thai brain function test (Thai mini-mental state examination; TMSE) in the screening of elderly dementia. Journal GGM: Journal of Gerontology and Geriatric Medicine, 19-24. (in Thai) .

Krisanasap.,S. (2006) The outcome of pharmacist participation in multidisciplinary team to develop primary health care service system for diabetic patients at Bang Mae Nang Primary Care Unit (master’s thesis). Chiangmai: Chiang University. (in Thai).

Puttaruk, U., & Bumrerraj, S. (2015). Factors related to control blood sugar among diabetes mellitus type 2 patients, Treated at Kang Pla Health Promoting Hospital, Loei Province. The national graduate research conference 34th (pp. 989-1000). KhonKaen: Graduate School Khon Kaen University. (in Thai).

Ukharanan, P., Mongkol, A., Huttapanom, W., kittiwattanachot, S., Sriwiset,S., Romsai. P., & Chokratchameehirun, J. (2015). Development and testing of the elderly mental health assessment. The Journal of The Psychiatric Association of Thailand, 35-48. (in Thai)

Wat- Thai- Talat Community Health Center, Uttaradit Hospital. (2017). Number of chronic disease patients who come to receive services Wat Thai Talat Community Health Center Uttaradit Hospital. Uttaradit.

Zubioli, A., Silva, M.A.R.C.P.D., Tasca, R.S., Curi, R. & Bazotte, R.B. (2013). Pharmaceutical consultation as a tool to improve health outcomes for patients with type 2 diabetes. The British Journal for the Philosophy of Science, 49(1), 85-94.