การเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพ

Main Article Content

อิทธิพล แก้วฟอง
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
อนัญญา คูอาริยะกุล

บทคัดย่อ

          ประเทศไทยมีการบริหารประเทศด้านสุขภาพโดยการขับเคลื่อนผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในรูปของนโยบายสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน นโยบายสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนสุขภาวะของประชาชนและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตลอดจนประเทศชาติ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสุขภาพโดยการเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากปัญหาหรือการวิเคราะห์นโยบายเดิม  การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1. การระบุหรือสรุปเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2. การระบุปัญหาที่สำคัญและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 3. การเรียบเรียงข้อค้นพบให้เป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัย 4. การกำหนดสถานะหรือลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะจากการวิจัย 5. การพิจารณาและการสรุปข้อเสนอแนะจากการวิจัย 6. การเผยแพร่ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และ 7. การทบทวนข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการนำข้อมูลปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมารวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นรายงานการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางสุขภาพเพื่อให้ผู้บริหารคล้อยตามหรือเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันข้อเสนอแนะไปสู่นโยบายที่มีคุณภาพและตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชนด้านสุขภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Akkucuk, U. (2020). Handbook of research on creating sustainable value in the global economy. United states: IGI global.

Centre for ageing research and development in Ireland. (2012). Government structures in Ireland, North and South. Retrieved (2021, March 2). from https://www.cardi.ie/userfiles/Fact%20sheet%20(web).pdf.

Department of health. (2014). Application guidelines for health impact assessment.Nonthaburi: Department of health. (in Thai).

Global health education and learning incubator at Harvard university. (2017). A student's guide to writing a global health policy brief. Retrieved (2021, March 22). from https://repository.gheli.harvard.edu/repository/10607.

Herman, L. (2013). Tips for writing policy papers a policy lab communications workshop. Retrieved (2021, March 30). from https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf.

Jaitae, S., Wanrodomrungsimun, C. & Maton. (2015). Quality of life and public policy for reducing degradation in the Li liver, Lumphun. Journal of Environmental Management, 11(1), 41-51. (in Thai).

Jittasupo, C. (2017). A policy proposal for the small-scale school administration to the excellence under the secondary educational service area office. Doctoral dissertation Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phranakhonsiayutthaya. (in Thai).

Kenaphoom, S. (2016). Public policy making: theory and process. Humanities and Social Sciences Journal, 7(2), 101-126. (in Thai).

Lee, K., Buse, K., & Fustukian, S. (Eds.). (2002). Health policy in a globalizing world. Cambridge University Press.

National Institute for Health and Clinical Excellence. (2015). Research recommendations process and methods guide. Retrieved (2021, March 15) from
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/Science-policy-and-research/research-recommendation-process-methods-guide-2015.pdf.

Phengsawat, W. (2009). Policy research. SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), 1-14.

Prapha-inthara, P. (2020). Civil society and national health policymaking. Thai Journal of Public Health and Health Sciences, 2(1), 73-9. (in Thai).

Pueansongkram, S. (2017). A good public policy framework that Thai political parties should adopt in managing national policy. Parliamentary Substance. (in Thai).

Satidporn, W. (2020). Universal health coverage policy: developments, trends and surveys of Thai health standards. King Prajadhipok’s Institute Journal, 9(3), 1-18. (in Thai).

Sukjairungwattana, T.(2013). Devilment of proposed policy for creative leadership enhancement for leader of students union in higher education institutions in the next decade. Bangkok: Silpakorn University. (in Thai).

Suwannapong, N., Tipayamongkholgul, M., Det Thai, T. & Howteerakul, N. (2014). Health policy: Preparation of analysis of evaluation results. Nakhon Pathom: Mahidol University. (in Thai).

The General Secretariat of the Government of the Republic of Macedonia. (2005). Policy development handbook. Macedonia: Propoint Skopje.
The university of Vermont GUND institute for environment. (2020). Guidance for Writing Briefs. Retrieved (2021, May 10) from https://www.uvm.edu/sites/default/files/Gund-Institute-for-Environment/Gund Guidance for Writing Policy Briefs 2020.pdf.

Wamanon, W. (2018). Public policy process in Thailand: Problems and solution. Kasem Bundit Journal. 19 (Special edition), 17-29. (in Thai).

Wies, R. (1994). Policy definition and classification: aspects, criteria and examples. In Proceedings of the IFIP/IEEE international workshop on distributed systems: operation and management.

Wong, S. L., Green, L. A., Bazemore, A. W., & Miller, B. F. (2017). How to write a health policy brief. Families, Systems, & Health, 35(1), 21-24.

Yueran, S. & Waratwichit, C. (2018). Participatory action research and the success of policy change in health system. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 228-300. (in Thai).