การเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพ

Main Article Content

อิทธิพล แก้วฟอง
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
อนัญญา คูอาริยะกุล

บทคัดย่อ

          ประเทศไทยมีการบริหารประเทศด้านสุขภาพโดยการขับเคลื่อนผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในรูปของนโยบายสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน นโยบายสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนสุขภาวะของประชาชนและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตลอดจนประเทศชาติ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสุขภาพโดยการเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากปัญหาหรือการวิเคราะห์นโยบายเดิม  การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1. การระบุหรือสรุปเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2. การระบุปัญหาที่สำคัญและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 3. การเรียบเรียงข้อค้นพบให้เป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัย 4. การกำหนดสถานะหรือลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะจากการวิจัย 5. การพิจารณาและการสรุปข้อเสนอแนะจากการวิจัย 6. การเผยแพร่ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และ 7. การทบทวนข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเขียนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการนำข้อมูลปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมารวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นรายงานการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางสุขภาพเพื่อให้ผู้บริหารคล้อยตามหรือเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันข้อเสนอแนะไปสู่นโยบายที่มีคุณภาพและตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชนด้านสุขภาพต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Akkucuk, U. (2020). Handbook of research on creating sustainable value in the global economy. United states: IGI global.

Centre for ageing research and development in Ireland. (2012). Government structures in Ireland, North and South. Retrieved (2021, March 2). from https://www.cardi.ie/userfiles/Fact%20sheet%20(web).pdf.

Department of health. (2014). Application guidelines for health impact assessment.Nonthaburi: Department of health. (in Thai).

Global health education and learning incubator at Harvard university. (2017). A student's guide to writing a global health policy brief. Retrieved (2021, March 22). from https://repository.gheli.harvard.edu/repository/10607.

Herman, L. (2013). Tips for writing policy papers a policy lab communications workshop. Retrieved (2021, March 30). from https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf.

Jaitae, S., Wanrodomrungsimun, C. & Maton. (2015). Quality of life and public policy for reducing degradation in the Li liver, Lumphun. Journal of Environmental Management, 11(1), 41-51. (in Thai).

Jittasupo, C. (2017). A policy proposal for the small-scale school administration to the excellence under the secondary educational service area office. Doctoral dissertation Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phranakhonsiayutthaya. (in Thai).

Kenaphoom, S. (2016). Public policy making: theory and process. Humanities and Social Sciences Journal, 7(2), 101-126. (in Thai).

Lee, K., Buse, K., & Fustukian, S. (Eds.). (2002). Health policy in a globalizing world. Cambridge University Press.

National Institute for Health and Clinical Excellence. (2015). Research recommendations process and methods guide. Retrieved (2021, March 15) from
https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/Science-policy-and-research/research-recommendation-process-methods-guide-2015.pdf.

Phengsawat, W. (2009). Policy research. SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), 1-14.

Prapha-inthara, P. (2020). Civil society and national health policymaking. Thai Journal of Public Health and Health Sciences, 2(1), 73-9. (in Thai).

Pueansongkram, S. (2017). A good public policy framework that Thai political parties should adopt in managing national policy. Parliamentary Substance. (in Thai).

Satidporn, W. (2020). Universal health coverage policy: developments, trends and surveys of Thai health standards. King Prajadhipok’s Institute Journal, 9(3), 1-18. (in Thai).

Sukjairungwattana, T.(2013). Devilment of proposed policy for creative leadership enhancement for leader of students union in higher education institutions in the next decade. Bangkok: Silpakorn University. (in Thai).

Suwannapong, N., Tipayamongkholgul, M., Det Thai, T. & Howteerakul, N. (2014). Health policy: Preparation of analysis of evaluation results. Nakhon Pathom: Mahidol University. (in Thai).

The General Secretariat of the Government of the Republic of Macedonia. (2005). Policy development handbook. Macedonia: Propoint Skopje.
The university of Vermont GUND institute for environment. (2020). Guidance for Writing Briefs. Retrieved (2021, May 10) from https://www.uvm.edu/sites/default/files/Gund-Institute-for-Environment/Gund Guidance for Writing Policy Briefs 2020.pdf.

Wamanon, W. (2018). Public policy process in Thailand: Problems and solution. Kasem Bundit Journal. 19 (Special edition), 17-29. (in Thai).

Wies, R. (1994). Policy definition and classification: aspects, criteria and examples. In Proceedings of the IFIP/IEEE international workshop on distributed systems: operation and management.

Wong, S. L., Green, L. A., Bazemore, A. W., & Miller, B. F. (2017). How to write a health policy brief. Families, Systems, & Health, 35(1), 21-24.

Yueran, S. & Waratwichit, C. (2018). Participatory action research and the success of policy change in health system. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 228-300. (in Thai).