การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

สุปราณี หมื่นยา

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจิตนิสัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวน 215 คน ดำเนินการวิจัยโดยสร้างตัวชี้วัดจิตนิสัยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล แล้วตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบวัดจิตนิสัยในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 65 ข้อ ผ่านการหาความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง มีค่าความเที่ยง .933 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง


          ผลการวิจัย พบว่า จิตนิสัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย และประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 16 องค์ประกอบย่อย จำนวน 65 ตัวชี้วัด ซึ่งโมเดลองค์ประกอบและจิตนิสัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความตรงเชิงโครงสร้าง 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Bollen, K.A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: John Wiley & Sons.

Chantra, R. & Sarakshetrin, A. (2017). Learning skills in 21st century of nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Suratthani. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 180-190. (in-Thai).

Covey, S. R. (2004). The 8th habit: from effectiveness to greatness. New York: Simon & Schuster

Costa, A.L., & Kallick, B. (2008). Learning and leading with habits of mind: 16 essential characteristics for success. Alexandria, VA: ASCD.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Jumsai Na Ayudhya, A. (2007). The moral lead knowledge: Integrated learning instructional of human value. Bangkok: Office of the Education Council. (in-Thai).

Mitchell, G. W., Skinner, L. B., & White, B. J. (2010). Essential soft skills for success in the twenty-first century workforce as perceived by business educators. Delta Pi Epsilon Journal, 52(1), 43-53.

Mishra, P. & Kereliik, K. (2015). What 21st Century Learning? A review and a synthesis 2012. Retrieved (2019, October 22) from
http://www.punya.Edu.msu.edu/publications/21stCenturyKnowledge-PM-KK.pdf.

Oungvarakorn, S. (2015). Teachers: learning of revolution toward quality of education in 21st century. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(1), 58-65. (in-Thai).

Panich, V. (2012). 21st Century skills: Learning for life in our times. Bangkok: Sod Sri – Sarit Wong foundation. (in-Thai).

Partnership for 21 st Century skills. (2009). Framework for 21 st Century Learning. Retrieved (2019, October 22) from http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf.