ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยวิกฤต

Main Article Content

อรุณรัตน์ พรมมา
เสาวลักษณ์ เนตรชัง
ไพทูรย์ มาผิว
นัยนา แก้วคง
วีระยุทธ อินพะเนา

บทคัดย่อ

          วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่ ปัจจัยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ปัจจัยความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ปัจจัยสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและสภาพผู้ป่วย ปัจจัยอาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยง ปัจจัยเพื่อนร่วมฝึกปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 89 คน ใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ .92 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต เท่ากับ .97 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล เท่ากับ  .93 และทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต เท่ากับ .85 ความเที่ยงของแบบสอบถามปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล เท่ากับ .89 ส่วนแบบประเมินความเครียดสวนปรุงซึ่งเป็นแบบวัดมาตรฐานมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติความถดถอยพหุคูณแบบขั้นต้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า


1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 92.13) อายุ 21 ปี (ร้อยละ 47.19) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 (ร้อยละ 55.43) และมีความรู้เกี่ยวกับด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 65.17)


2) ระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ร้อยละ 62.92)


3) ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยอาจารย์นิเทศ/พยาบาลพี่เลี้ยง (Beta = .288, t = 2.809, p-value = .006)


          ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการลดความเครียดขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความสุขกับการฝึกปฏิบัติงานและปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Bloom, B.S., Hastings, T. J., Madaus, G. F. (1971). Hand book on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw – Hill Book Company Inc.

Bundasak, T., Chaowiang, K., & Jungasem, N.. (2015). Predictive factors of stress among nursing students: a case study of Boromarajonani College of Nursing, Praputhabat. Diversity in Health and Well-Being. (in Thai).

Bundasak et al. (2017). Affecting factors on nursing students anxiety while practicing in intensive care unit The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 34(1), 6 - 16. (in Thai).

Chuaichum, C. et al. (2020). Factor influencing stress of nursing students during clinical practice in adult nursing practicum 1. Journal of MCU Nakhondhat, 30(3), 54 – 63. (in Thai).

Daengthern, L. (2015). Factor influencing stress among nursing students of faculty of nursing during clinical practice. (Master’s thesis) Phitsanulok: Naresuan University). (in Thai).

Fukfon, K. (2018). Stress and factors related to stress of nursing students regarding the first clinical nursing practice. Nursing Public Health and Education Journal, 19(1), 161 -168. (in Thai).

Khater, W.A. et al. (2014). Sources of stress and coping behaviours in clinical practice among Baccalaureate nursing students. International Journal of Humanities and Social Sciences, 4(6), 194 – 202.

Mahatnirunkul, S., Phumphaisarn, W. & Thapunya, P. (2002). Suanprung Stress Test-20 (SPST-20). Retrieved (2020, May 1) from http://www.dmh.go.th./test/stress. (in Thai).

Mapiw, P. (2018). Thai qualification framework for higher education, TQF 6 in adult nursing practicum II. Boromarajonani college of nursing Uttaradit. (in Thai).

Mangkhang, W. 2017 (2017). Bachelor of nursing science program. Boromarajonani college of nursing Uttaradit. (in Thai).

PTSD: National Center for PTSD. (2020). Managing Healthcare Workers’ Stress Associated with the COVID-19 Virus Outbreak. Retrieved (2020, December 7) from
https://www.ptsd.va.gov/covid/COVID_healthcare_workers.asp

Saetan, C. & & Kampun, S. (2014). Stress and coping strategies of nursing students in clinical practice preparation of maternal and child health nursing and midwifery 1. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 7(5), 293 – 308. (in Thai).

Selye, H. (1976). The stress of life. (Rev.ed). New York: McGraw Hill Book Co.

Sonpaveerawong, J. et al. (2016). Stress, stress management and the need to supports nursing students. Journal of Nursing and Education, 9(3), 36 – 50. (in Thai).

Srinuan, P.(2019). The effects of stress management program on stress of the nursing students. Journal of Health Research and Innovation, 2(1), 186 -195. (in Thai).