คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ: ความท้าทายและการพัฒนา

Main Article Content

กานต์ชัชพิสิฐ คงเสถียรพงษ์
ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

บทคัดย่อ

          การดูแลสุขภาพประชาชนในอดีตนำแนวคิดงานสาธารณสุขมูลฐานมาใช้ในการดูแล ปัจจุบันปัญหาสุขภาพประชาชนเปลี่ยนไป มีเหตุปัจจัยรอบด้านทั้งจากตัวประชาชน องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแก้ปัญหาต้องอาศัยการบูรณาการทุกภาคส่วน จึงมีแนวคิดเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบสุขภาพอำเภอ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลุ่มจัดการสุขภาพประชาชนในอำเภอ เป้าหมาย คือ ชุมชนเข็มแข็งและประชาชนพึ่งพาตนเองภายใต้การสร้างการมีส่วนร่วม พบประเด็นปัญหาอุปสรรคระบบสุขภาพอำเภอ ในด้านรูปแบบการดำเนินการและการจัดการ ดังนั้นแนวทางการดำเนินงาน คือ ผู้นำจะต้องมีภาวะผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการกระจายอำนาจและมีการจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การทำงานแบบเครือข่าย เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่ เพื่อผลลัพธ์ คือประชาชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Alfredo Ortiz Aragon. (2010). A case for surfacing theories of change for purposeful organization capacity development. IDS Bulletin.

Archanuphap, S., Weerawong, T. & Yanana, T. (2014). District health system drive (DHSO) and district health system (DHS). Thailand edition. (in Thai).

Chatora, R., & Tumusiime, P. (2004). Module 4: Planning and implementation for district health services. Brazzavill: WHO Regional Office for Africa.

Chomprasert, C. & Chotikham, T. (2019). Transformational leadership and teamwork affecting the effectiveness of the quality of life development committee at district level health area 2. Journal of disease and health hazards, 13(1), 34-47. (in Thai).

Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981). Rural development participation: concept and measure for project design implementation and evaluation: rural development committee center for international studies. New York: Cornell University Press.

Collins, C., & Barker, C. (2001). Health sector decentralization and management: developing a district general policy on management. Tropical Doctor, 31(1), 11-15.

Guo, Z. (2014). The emergence of the citizen concept in modern China. Journal of Chinese Political Science, 9(4), 349-364.

Kanchanawong, K. (2019). Implementation of district health system in health region 12. Medical Journal Region 11, 33(1), 59-71. (in Thai).

Malcolm, L., Wright, L., Barnett, P. & Hendry, C. (2002). Clinical leadership and quality in district health. boards in New Zealand.

Mungjit, P., Kanato, M., & Momen, K. (2013). District health system development. Journal of Community Health Development Khon Kaen University, 1(3), 17-28. (in Thai).

Office of the Prime Minister. (2018). Regulations of the office of the prime minister on the development of quality of life at the local level. (in Thai).

Pattharawirakun T. (2015). Evaluation of district health system management project management. Khao Saming District. Trat Province. (in Thai).

Promchart, K. & Si Mai, S. (2017). The role of leadership and strategic management in the 21st Century. Executive Journal, 37(1), 14-26 (in Thai).

Srichavanitchakorn, S., Wetchasuthanon, K. & Lee Smith, W. (2009). Situation, potential and readiness of the tripartite in Developing community health systems in 12 sub - districts. Journal of Health System Research Journal, 3 (3), 398-401. (in Thai).

Stoltz & Dorothy. (2016). Inspired Collaboration: Ideas for Discovering and Applying Your Potential. An imprint of the American Library Association Chicago.

Sumah, A.M. & Baatiema, L. (2019). Decentralization and management of human resource for health in the health system of Ghana. A Decision Space Analysis Article 4, 8(1), 28-39.

Sunanta, S. (2018). Local administrative organization and the role of community health promotion. Journal of Health and Public Health Law, 4(1), 98-107 (in Thai).

WHO. (1978). Health organization. Health for all series no. 1: Primary health care Geneva: World Health Organization.

WHO. (2007). Towards better leadership and management in health: Report on and International Consuitation on Strengthening Leadership and Management in Low-In com Countries. Geneva: World Health Organization.

Wongmanee, K. & Nuetsorn, N. (2017). Removing the lesson on district health system model to the district to enhance mental health status, Lom Sak district, Phetchabun province. Journal of Nursing and health care, 35(3), 232-242. (in Thai).