การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน: การนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาสำหรับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Main Article Content

นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับภาวะโรค 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) โรคเรื้อรัง 2) โรคติดต่อ และ 3) โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ และอุบัติเหตุ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับความท้าทายในระบบสุขภาพได้ การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นวิธีการหนึ่งที่เอื้อให้เกิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง เป้าหมายของการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานไม่ใช่การผลิตนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการของการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในอนาคต รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีระดับความเข้มข้นของการเรียนแตกต่างกัน ตามระดับของการพัฒนากำลังคนในระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่ผลการเรียนรู้ในด้าน 1) ความรู้ในวิชานั้น 2) ทักษะทางวิชาชีพ 3) ทักษะทางสังคมและการสื่อสาร และ 4) สมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อจัดการแก้ไขปัญหากับสิ่งที่ไม่แน่นอนในอนาคต บทความวิชาการนี้นำเสนอ 1) ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) ผลการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 3) รูปแบบการสอนและระดับความเกี่ยวข้องของผู้เรียนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ 4) ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน อันจะทำให้ผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานได้อย่างเหมาะสม

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)
Author Biography

นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Thailand Citation Index Centre

References

Adedokun, O.A. et al. (2013). Research skills and STEM undergraduate research students’ aspirations for research careers: mediating effects of research self-efficacy. Journal of Research in Science Teaching, 50(8), 940–951.

Barnett, R. (2000). Realizing the university in an age of super complexity. Buckingham: Open University Press.

Blackmore, P. & Fraser, M. (2007). Researching and teaching. UK: McGraw-Hill International.

Chaiyasong S., Anusornsangiam W., Sripong P., Ploylearmsang C., (2018). Curriculum development based on outcome-based education concept: preliminary report of the doctor of pharmacy program in pharmaceutical care, Mahasarakham University. Paper presented at the 14 Mahasarakham University Research Conference (pp164-174). Mahasarakham University: Mahasarakham. Retrieved from

http://www.journal.msu.ac.th/upload/articles/article2297_30307.pdf. (in Thai).

Danica Aisa P, O. & Michael, R.M.A. (2017). The triple burden of disease. Philippine Institute for development studies. Retrieve (2021, August 15) from http://hdl.handle.net/11540/7556.

Department of Academic Affairs, Ministry of Education. (2002). Research for learning development based on basic education. Bangkok: Kurusapa Ladphrao Printing. (in Thai).

Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z.A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., & et al. (2010). Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet, 376(9756), 1923-1958.

Granjeiro, E.M. (2019). Research-based teaching-learning method: a strategy to motivate and engage students in human physiology classes. Advances Physiology Education, 43(4), 553-556.

Hartikainen, S., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2019). The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: a review of research in engineering higher education. Education Sciences, 9(276), 1-19. doi:10.3390/educsci9040276

Hailikari, T., Virtanen, V., Vesalainen, M., & Postareff, L. (2021). Student perspectives on how different elements of constructive alignment support active learning. Active Learning in Higher Education. https://doi.org/10.1177/1469787421989160

Khamdit, S. (2004). Research based learning in higher education. Suthiparithat Journal, 28, 10-21. (in Thai).

Khemmani, T. (2005). Research based learning: a part of research-process based. Bangkok: Research and Development Office. (in Thai).

Maun, R. (2016). Effective teaching methods in higher education. Journal of Southern Technology, 9(2), 169-176.

Nick E.A., et al. (2018). The online social support scale: measure development and validation. Psychological assessment, 30(9), 1127–1143. https://doi.org/10.1037/pas0000558

Noguez, J., & Neri, L. (2019). Research-based learning: a case study for engineering students. International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 13, 1283–1295

Paweenbampen, P. (2019). Research-based learning. CMU Journal of Education, 1(2), 62-71. (in Thai).

Phukiat, L. (2009). Project-based and research-based learning: Primary school teacher can be completed (1 st ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Demonstration School. (in Thai).

Pitiyanuwat, S., & Boonterm, T. (1994). Research-based teaching-learning method. Journal of Research Methodology, 6(1), 1-14. (in Thai).

Pornkul, C. (2000). Student -centered learning method. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai).

Prahmana, R.C.I., & Kusumah, Y.S. (2016). The hypothetical learning trajectory on research in mathematics education using research-based learning. Pedagogika, 123(3), 42-54.

Pruttikun, S. (2012). Quality of students derived from active learning process. Educational Administration Burapha University, 6(2), 1-13. (in Thai).

Saban, A. (2004). Learning-teaching process: New theories and approaches. Ankara: Nobel Publications.

Sinlarat, P. (2014). Principle and technique of teaching in higher education (4th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai).

Susiani, TS., Salimi, M., & Hidayah, R. (2018). Research based learning (RBL): how to improve critical thinking Skills? Retrieved (2020, March 31) from https://doi.org/10.1051/shsconf/20184200042.