ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

Main Article Content

เทพไทย โชติชัย
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
อิสรีย์ ปัดภัย

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 202 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สถิติ Chi-square test และ Fisher’s exact test นำเสนอขนาดของความสัมพันธ์ด้วยค่า OR พร้อมช่วงเชื่อมั่น 95%


          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 12.4  ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับสูง  (gif.latex?\frac{}{X}= 3.68, SD = 1.24) ด้านที่อยู่ในระดับสูง คือ ด้านทักษะการจัดการตนเอง ( gif.latex?\frac{}{X}= 4.83, SD = 1.05) และด้านทักษะการตัดสินใจ (gif.latex?\frac{}{X}= 4.61, SD = .54)  ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านทักษะการสื่อสาร (gif.latex?\frac{}{X}= 3.64, SD = 1.12) และด้านการรู้เท่าทันสื่อ ( gif.latex?\frac{}{X}= 3.55, SD = .74) สำหรับด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและการบริการทางสุขภาพ พบว่าอยู่ในระดับต่ำ ( gif.latex?\frac{}{X}= 1.90, SD = 1.41 และ gif.latex?\frac{}{X}= 2.32, SD = .38) ตามลำดับ และพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากการโฆษณาชวนเชื่อ  


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Asipong, S. (2015). Health product use behavior with no medical indication among patients with chronic diseases at Rasi Salai, Sisaket province. Thai Journal of Pharmacy Practice, 7(2), 105-113. (in Thai).

Bloom. B.S. (1968). Mastery learning. UCLA – CSEIP Evaluation Comment. Losangeles. University of California at Los Angeles.

Chirawatkul, A. et al, (2013). Sample size calculation, Khon Kaen. Retrieved (2018, September 10) from http://Downloads/1192-1158-1-PB.pdf

Chuaysrinuan, J., Chairmay, B. & Woradet, S. (2019). Health literacy towards obesity prevention among school children. Academic Journal of Community Public Health, 5(1), 1-3. (in Thai).

Coleman, C. (2011). Teaching health care professional about health literacy. Nurse Outlook, 59(2), 70-78.

Dinkhuntod, C. & Loifar, S. (2016). Health information behavior of the elderly in Nakhon Ratchasima, Journal of Information Science, 34(2), 75-89. (in Thai).

Haera, S. & Kitreerawutiwong, N. (2020). Improving health literacy in type 2 diabetes mellitus patients. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 12(1), 39-51. (in Thai).

Health Education Division. (2018). Enhancing and assessing health literacy and health behavior children and youth groups (7-14 years old). Retrieved (2019, October 13) from http://www.hed.go.th/linkhed/file/575

Jaemtim, N. & Yuenyong, S. (2019). The used of online media and perceptions of health literacy among the elderly in Suphanburi Province. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 25(2), 168-180. (in Thai).

Kaeodumkoeng, K. & Thummakul, D. (2015). Health literacy promoting in aging population. Journal of Health Science Research, 9(2), 1-8. (in Thai).

Matsee, C. & Waratwichit, C. (2017). Promotion of health literacy: from concept to practice. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(2), 96-111. (in Thai).

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259-267.

Official statistics registration systems. (2018). Statistics of elderly in Khon Kaen. Retrieved (2019, October 18) from https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/

Office of the National Economic and Social Development Council. (2018). Annual report 2018 about future Thailand on the green road. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Council: 2014, p.33.

Romero, S.S., Scortegagna, H.M. & Doring, M. (2019). Functional health literacy level and behavior in the health of the elderly. Texto Contexto–Enferm; 27: e5230017.

Ruenruay, S. & Saokaew, S. (2017). Health consumer protection and public health pharmacy department, Uthaithani provincial public health office center of health outcomes research and therapeutic safety (cohorts), University of Phayao. Thai Journal of Pharmacy Practice, 9(1), 225-235. (in Thai).

Somwadsan, K. & Satararuji, K. (2019). The study of communication behavior in line applicationdata sharing of elderly people. Retrieved (2019, January 9) from www.gscm.nida.ac.th/public-action/%20Proceeding/2559/2.pdf.

Speak, D. L. et al. (1989). Health perceptions and lifestyles of the elderly. Research in Nursing & Health Care, 12(Supplement), 93-100.

The Secretariat of The House of Representatives. (2018). The Situation of the elderly in foreign countries. Retrieved (2019, October 1) from https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2561/jul2561-1.pdf.

Tipkanjanaraykha, K., Yingrengruarn, S., Khiewkaew, J., Ubonwan, K., Jaemtim, N., & Promsuan, W. (2017). Health information seeking behaviors of elderly through online media According to perceived health status. Journal of Health Science Research, 11(Supplement), 12-22. (in Thai).

Urairugsakul, C. (2018). Health literacy. Retrieved (2019, October 7) from http://doh.hpc.go.th/data/HL/HealthLiteracySolidFactThai.pdf

Wongboonmak, P., Wongtrakul, P., Mahamongkol, H., Meimkhum, W. (2016). The survey of medicine, food supplement and herbal products used problems among elderly a case study at the community of Tumbon Srisa Chorakhe Noi, Samut Prakan province, HCU Journal of Health Science, 20(39), 97-108. (in Thai).

Wongwattanasathien, O., Tongsodsang, K. & Ngamgleng, C. (2015). Problems of medicine and dietary supplement use of the elders in town municipality, Maha Sarakham Province. Journal of Social Sciences for local Rajabhat Mahasarakham University, 9(3), 67-74. (in Thai).