ป้องกันลดเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติ

Main Article Content

จินตวีร์พร แป้นแก้ว
จีระภา นะแส
ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์

บทคัดย่อ

         ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562-2564 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลาเกือบจะเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ลดผลกระทบของโรคนี้ที่มีต่อประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศลงด้วยเช่นกัน บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ป้องกันลดเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติ สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการป้องกันลดเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติ และประชาชนสามารถเผยแพร่ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 แก่ผู้อื่นในครอบครัวและชุมชนได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการเตรียมตัววางแผนและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยตามแนวปฏิบัติ  ตัวอย่างของแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันลดเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 1. ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกให้มิดชิด 2. ล้างมือบ่อย ๆ 3. ไม่ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่วางทิ้งกลางแดด เนื่องจากแอลกอฮอล์จะความเข้มข้นลงไม่สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้  4. รักษาระยะห่างในที่สาธารณะ 5. ไอจามไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัย 6. หน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าควรซักให้บ่อย 7. เลี่ยงสัมผัสใบหน้าลดการติดเชื้อได้ COVID-19 8. ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19  9. ไม่ควรกลัวการเปิดเผยข้อมูลความจริงจะช่วยให้ทุกคนปลอดภัยในที่สุด

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

COVID-19 Center. (2021). Screening test by ATK in crisis Person. Department of Public Relation. (in Thai).

Department of Medical Services 1. (2021). Reduced crisis in dependence COVID-19 by good practice. Ministry of Public Health. (in Thai).

Department of Medical Services 2. (2021). Practice guideline to prevention and risk reduction: COVID-19 in Ministry of Public Health. (in Thai).

Department of Medical Services 3. (2021). Guideline to setting practitioner diagnosis care cure and prevention infectious in hospital: COVID-19. Ministry of Public Health. (in Thai).

Department of Disease Control1. (2020). Guideline to setting up local quarantine: traveler who come back from high risk area 5 March 2020. Retrieved (2020, June 10). from http://ddc.moph.go.th/viralpneumonia//file/gother/G_other_01_2.pdf. (in Thai).

Department of Disease Control 2. (2021). Guideline to setting care cure COVID-19: Omicron update 6 December 2021. Retrieved (2021, December 10). from https://ddc.moph.go.th (in Thai).

Ministry of Public Health1. (2020). Guideline on Personal protective equipment (PPE) update April 20 2020. Retrieved (2020, June 12). from https://pidst.or.th/A888.html (in Thai).

Ministry of Public Health 2. (2021). Prevention COVID-19: Omicron Update 6 December 2021. Retrieved (2021, December 10) from https://moph.go.th (in Thai).

Lauer, S. A., Grantz K. H., Bi, Q., Jones, F.K., Zheng, Q., Meredith, H. R. & et al. (2020). The incubation period of coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed case: estimation and application. Annals of Internal Medicine, 172(2), 550-580.

World Health Organization1. (2020). Coronavirus. Retrieved (2020, June 15) from https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tap_1.