การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในบริบทของชาติพันธุ์อาข่า

Main Article Content

ศุภลักษณ์ อยู่ยอด
พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
อุษณีย์ จินตะเวช
เรืองรอง เย็นใจมา
ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยชาวอาข่า 2) พัฒนาและประเมินผลสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในบริบทของชาติพันธุ์อาข่า การศึกษาสถานการณ์ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 52 คน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและแบบลูกโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า และการวิเคราะห์เนื้อหา การทดสอบสื่อมัลติมีเดียใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เลี้ยงดูหลักเด็กปฐมวัยชาวอาข่า จำนวน 53 คน คำนวณประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เลี้ยงดูหลักก่อนและหลังใช้สื่อมัลติมีเดีย และความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้สถิติ Paired-Samples t-Test และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เลี้ยงดูหลักที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในบริบทของชาติพันธุ์อาข่ามีข้อค้นพบหลัก ได้แก่  ความเชื่อ ความรู้ กิจกรรมและอุปสรรคในการส่งเสริมพัฒนาการผู้เลี้ยงดูหลักเด็กปฐมวัยชาวอาข่า 2) ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย มีค่า E1/E2 = 76/91 ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) ผู้เลี้ยงดูหลักมีคะแนนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) คะแนนของผู้เลี้ยงดูหลักหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย 15 วัน ไม่มีความแตกต่างกันกับการทดสอบครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ผู้เลี้ยงดูหลักมีความคิดเห็นที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64)

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Baddelay, A. (2012). Working memory: theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1-29. doi:10.1146/annurev-psych-120710-100422.

Black, M.M., Walker, S.P., Fernald, L.C.H, Andersen, C.T., DiGirolamo, A.M., Lu C., et al. (2016). Early childhood development coming of age: science through the life course. The Lancet, 389(10064), 77-90. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31389-7.

Google, "Google Map API," [online]. Retrieved (2020, September 10). from https://www.google.co.th/maps/dir/. (in Thai).

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004) Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Health Data Center (HDC). (2020). Early childhood development statistics, Chiang Rai, Thailand. Health data center, Ministry of Public Health. Retrieved (2020, September 10). from https://hdcservice.moph.go.th/. (in Thai).

Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT). (2020). Ahka. Retrieved (2020, September 10). from https://impect.or.th/?p=14903. (in Thai).

Jeff, H. (2014). Fact and Details: Akha Minority. Retrieved (2020, September 10). from http://factsanddetails.com/asian/cat66/sub417/item2745.html. (in Thai).

Promwong, C. (2013). Media performance testing or teaching series. Silpakorn Education and Research Journal, 5(1), 7-20. (in Thai).

Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS). (2015). Master plan of ethnic groups development in Thailand (2558-2560). Retrieved (2020, September 10). from http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/503.pdf. (in Thai).

Ministry of Public Health (MOPH). (2017). Developmental assessment for intervention manual: DAIM Bangkok:

Ministry of Public Health (MOPH). Retrieved (2020, September 10). from http://nich.anamai.moph.go.th/download/2561/DSPM/DSPM60_V2.pdf. (in Thai).

Ministry of Public Health (MOPH). (2017). Developmental surveillance and promotion manual: DSPM. Retrieved (2020, September 10). from http://nich.anamai.moph.go.th/download/2561/DSPM/DSPM60_V2.pdf. (in Thai).

Ministry of Social Development and Human Security, Chulalongkorn University and United Nations Development

Program (Thailand). (2013). Human Security Strategies B.E. 2556-2560. Retrieved (2020, September 10). from

http://www.bps.m-society.go.th/uploads/content/download/5350b0d0381f4.pdf. (in Thai).

Mirror foundation. (2020). Akha Tribe - current situation. Retrieved (2020, September 10). from http://www.hilltribe.org/thai/akha/akha-current.php. (in Thai).

National Statistical Office. (2019). ICT household survey report 2018. National Statistical Office, Ministry of Digital

Economy and Society. Retrieved (2020, September 10). from http://stiic.sti.or.th/stat/ind-it/it-t012/. (in Thai).

Rajanagarindra Institute of Child Development. (2020). VDO: Developmental surveillance and promotion by DSPM and DAIM. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Retrieved (2020, September 15). from https://thaichilddevelopment.com. (in Thai).

Strategy and Planning Division (SPD). (2020). Twenty year national strategic plan for public health 2017-2036. Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Retrieved (2020, September 15). from

http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/EbookMOPH20yrsplan2017Eng.pdf (in Thai).

WHO. (2017). Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale. 2017. The Lancet. Executive Summary, 1-8. Retrieved (2020, September 15). from https://www.thelancet.com/

Xianhong, Xu. (2017). Study on effective using of multimedia teaching system and enhancing teaching effect. International Journal of Engineering and Technology, 12(6), 187-195. Retrieved (2020, September 15). from https://doi.org/10.3991/ijet.v12i06.7093.